דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
רישיונות
רישיונות

כל עובד הוראה חייב ברישיון הוראה קבוע או ברישיון לעיסוק בהוראה כדי שיוכל להיות מועסק במערכת החינוך. כאן תוכלו לקרוא על סוגי הרישיונות הקיימים לשם עיסוק בהוראה, הקריטריונים שבהם עובדי הוראה חייבים לעמוד כדי לקבל כל רישיון ואופן שליחת המסמכים לשם קבלת הרישיון. ​​​​​​​​​

על אישורי ההשכלה (תעודת הוראה ותואר) הנשלחים בדואר או בדוא"ל יש להטביע חותמת העתק נאמן למקור בחתימת מנהל המכללה או מנהל האוניברסיטה או מנהל בית הספר בתוספת חותמת בית הספר שבו אתם מועסקים או בתוספת חתימת עורך דין או נוטריון. ניתן לשלוח את האישורים לכתובת הדוא"ל: meravpi@education.gov.il.

לתשומת ליבכם, החל מתאריך 1.9.2020 עובד הוראה המבקש לקבל רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה, יעדכן תחילה את אישורי השכלתו בכוח אדם בהוראה במחוז שאליו הוא שייך. רק לאחר שעודכנו אישורי השכלתו, יוכל להגיש בקשה לרישיון לעיסוק בהוראה או רישיון הוראה קבוע למטה אגף בכיר כוח אדם בהוראה.

 • רישיון לעיסוק בהוראה

 • רישיון הוראה קבוע

 • רישיון זמני לייעוץ חינוכי

 • רישיון קבוע לייעוץ חינוכי

 • רישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים)

רישיון לעיסוק בהוראה

רישיון לעיסוק בהוראה מתיר לבעליו לעסוק במקצוע ההוראה במערכת החינוך בישראל. רישיון זה רלוונטי בכל שלבי ההוראה, מגן הילדים ועד לחינוך העל יסודי. רישיון לעיסוק בהוראה מוענק לעובדי הוראה העומדים בכל הקריטריונים הבאים:

 • בעלי תואר אקדמי מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית לחינוך המוכרת על ידי המל"ג, או אישור שקילה של תואר אקדמי מאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך.

 • בעלי תעודת הוראה ממוסד להכשרת עובדי הוראה בארץ, המוכרת על ידי משרד החינוך.

 • אישור עמידה בהצלחה בדרישות שנת ההתמחות - סטאז'.

 • אישור סיום לימודים בסדנת התמחות - סטאז'.   

לשם קבלת הרישיון יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון לעיסוק בהוראה בצירוף המסמכים המפורטים לעיל ולשלוח לכתובת:

גב' מירב פירו-יצחקי 
אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
תחום תנועת עובדי הוראה, רישוי והסמכה
רישיונות הוראה, משרד החינוך
כנפי נשרים 15, בית התאומים ירושלים, מיקוד 9546427

טלפון 073-3935101, מענה טלפוני בימים א', ג', ד' בין השעות 12:00-9:00.

meravpi@education.gov.il

רישיון הוראה קבוע

רישיון הוראה קבוע מוענק לעובדי הוראה בחינוך העל היסודי, שהחלו את לימודיהם בשנים שלפני החלת חובת ההתמחות בהוראה - סטאז', דהיינו, לפני שנת הלימודים תשנ"ז. רישיון הוראה קבוע לנתיב הטכנולוגי יאושר לעובדי הוראה המועסקים בפועל, בהתאם למקצוע שאליו הוכשרו.

לשם קבלת רישיון הוראה קבוע יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון הוראה קבוע בנתיב הטכנולוגי או בקשה להענקת רישיון הוראה קבוע בנתיב העיוני בהתאם להשכלתכם. את הטופס בצירוף תעודות המעידות על השכלה, חתומות ומאושרות כנאמנות למקור כמפורט על גבי הטופס, יש לשלוח לכתובת הרשומה לעיל.

רישיון זמני לייעוץ חינוכי

רישיון זמני לייעוץ חינוכי מאושר לשנתיים הראשונות של עבודה בייעוץ חינוכי ומוענק לעובדי הוראה העומדים בקריטריונים הבאים:

 • בעלי תואר שני בייעוץ חינוכי או לחלופין בעלי אישור המעיד על לימודים לשנה שנייה לתואר שני בייעוץ חינוכי כתלמיד מן המניין.

 • בעלי תעודת הוראה או רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה.

לשם קבלת הרישיון יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון זמני לייעוץ חינוכי. חלק א' מיועד למילוי היועץ החינוכי; חלק ב' מיועד למילוי מנהל בית הספר; חלק ג' מיועד למילוי המפקח על היועצים במשרד החינוך. את הטופס בצירוף המסמכים המפורטים לעיל יש לשלוח לכתובת הרשומה לעיל.

רישיון קבוע לייעוץ חינוכי

רישיון קבוע לייעוץ חינוכי מאושר ליועץ חינוכי בעל ותק של שנתיים מלאות לפחות בייעוץ חינוכי ומוענק לעובדי הוראה העומדים בקריטריונים הבאים:

 • בעלי תואר שני בייעוץ חינוכי.

 • בעלי תעודת הוראה או רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה.

לשם קבלת הרישיון יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון קבוע לייעוץ חינוכי. חלק א' מיועד למילוי היועץ החינוכי; חלק ב' מיועד למילוי מנהל בית הספר; חלק ג' מיועד למילוי המפקח על היועצים במשרד החינוך. את הטופס בצירוף המסמכים המפורטים לעיל יש לשלוח לכתובת הרשומה לעיל.

רישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים)

רישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים) מתיר לבעליו לעסוק במקצועות הבריאות (פרא-רפואיים) במערכת החינוך בישראל. רישיון זה רלוונטי בכל שלבי ההוראה, מגן הילדים ועד לחינוך העל יסודי.
רישיון זה מוענק לעובדי הוראה העומדים בקריטריונים הבאים, בהתאם לתחום הכשרתם:

 • בעלי תואר אקדמי מוכר ומאושר על ידי המל"ג או תואר מחו"ל המאושר על ידי משרד החינוך בתחום מקצועות הבריאות.

 • בעלי תעודת מקצוע ממשרד הבריאות במקצועות פיזיותרפיה, הפרעות בתקשורת או ריפוי בעיסוק.

 • בעלי תואר ראשון ותעודת טיפול באמנויות או תואר שני בתחום הטיפול באמצעות אמנויות.

 • בעלי אישור סיום לימודים של קורס התאמה לעובד הוראה ממקצועות הבריאות מהמכללה, בצירוף גיליון ציונים עם ציון ממוצע של 75 לפחות.

 • חוות דעת של המנהל והמפקח לחינוך מיוחד.

 • אישור סיום קורס בלשון עברית לבעלי תואר מחו"ל.

לשם קבלת הרישיון יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים) בצירוף המסמכים המפורטים לעיל ולשלוח לכתובת הרשומה לעיל.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

הקריטריונים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה הם:

 • תואר אקדמי מהארץ או אישור שקילה של התואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל.

 • תעודת הוראה מהארץ.

 • עמידה בחובות שנת ההתמחות (סטאז') בהצלחה.

 • סיום סדנת התמחות (סטאז') בהצלחה.

יש למלא "טופס בקשה להענקת רישיון לעיסוק בהוראה" המופיע ברשימת הטפסים שבדף זה, למלא את הפרטים האישיים בחלק א' של הטופס, לצרף את הנדרש בחלק ב' של הטופס ולשלוח את הבקשה בדואר לכתובת כמצוין על גבי הטופס.

אכן כן, רישיון לעיסוק בהוראה דינו כדין רישיון הוראה קבוע.

הרישיון מיועד להוראה בחינוך העל-יסודי בלבד. לפיכך ההשכלה הנדרשת היא תואר אקדמי ותעודת הוראה תיכונית בתחום ההתמחות או לחלופין תואר בוגר בהוראה ותעודת הוראה לחינוך העל יסודי.

יש למלא את טופס הבקשה להענקת רישיון הוראה הנמצא ברשימת הטפסים בדף זה. חלק א' ימולא על ידי עובד ההוראה וחלק ב' ימולא על יד מנהל בית הספר. לטופס יש לצרף תואר אקדמי ותעודת הוראה תיכונית - תצלומים חתומים ומאושרים כנאמנים למקור על יד מנהל בית ספר, עורך דין או נוטריון.

יש לשלוח את החומר לכתובת המצוינת בטופס הבקשה. לאחר הנפקת הרישיון והחתמתו הוא יישלח בדואר רשום לעובד ההוראה לכתובתו הפרטית.

הרישיון נשלח לעובד ההוראה בדואר רשום.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי