דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
רישיונות
רישיונות

עובדי הוראה נדרשים להחזיק ברישיון לעיסוק הוראה בהתאם להוראות ולנהלים המפורטים בחוזרי מנכ"ל. משרד החינוך מנפיק רישיונות הוראה או רישיונות לעיסוק בהוראה בהתאם להכשרת עובד ההוראה.

עובד הוראה המבקש לקבל רישיון הוראה, יוודא שאישורי השכלתו מעודכנים במערכות משרד החינוך. את המידע יוכל לראות לאחר הזדהות בדף נתוני הסמכה ותעודות. במקרה שאישורי ההשכלה אינם מעודכנים, עליו לעדכן את התעודות באחת משלוש הדרכים המפורטות בדף נתוני הסמכה ותעודות.

רק לאחר שעודכנו אישורי השכלתו ועמידתו בהצלחה בשנת ההתמחות, יוכל עובד ההוראה להגיש בקשה לרישיון הוראה על גבי הטופס המתאים לאגף בכיר כוח אדם בהוראה לגב' מירב יצחקי בכתובת הדוא"ל: rishayon@education.gov.il

רישיון לעיסוק בהוראה

רישיון לעיסוק בהוראה מתיר לבעליו לעסוק במקצוע ההוראה במערכת החינוך בישראל. רישיון זה רלוונטי בכל שלבי ההוראה, מגן הילדים ועד לחטיבה העליונה. רישיון לעיסוק בהוראה מוענק לעובדי הוראה העומדים בכל הקריטריונים הבאים:

 • בעלי תואר אקדמי מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית לחינוך המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או אישור שקילה של תואר אקדמי מאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך.

 • בעלי תעודת הוראה ממוסד להכשרת עובדי הוראה בארץ, המוכרת על ידי משרד החינוך.

 • אישור על עמידה בהצלחה בסדנת הסטאז'.

 • אישור עמידה בהצלחה בדרישות שנת ההתמחות - סטאז'.

לשם קבלת הרישיון יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון לעיסוק בהוראה ולשלוח לגב' מירב יצחקי בכתובת הדוא"ל: rishayon@education.gov.il

טלפון: 073-3935101, מענה טלפוני בימים א', ג', ד' בין השעות 12:00-9:00.

רישיון הוראה קבוע

רישיון הוראה קבוע מוענק לעובדי הוראה בחינוך העל היסודי, על פי התנאים המפורטים בחוזרי המנכ"ל.

רישיון קבוע בנתיב הטכנולוגי יינתן לעובדי הוראה על פי מגמות החינוך הטכנולוגי ובהתאם להשכלתו  של עובד ההוראה ולחוות דעת הפיקוח.

לשם קבלת רישיון הוראה קבוע יש לוודא כי אישורי ההשכלה מעודכנים במערכות משרד החינוך ולמלא טופס בקשה להענקת רישיון הוראה קבוע בנתיב הטכנולוגי או בקשה להענקת רישיון הוראה קבוע בנתיב העיוניבהתאם להשכלתכם. את הטופס יש לשלוח לגב' מירב יצחקי בכתובת הדוא"ל: rishayon@education.gov.il

טלפון: 073-3935101, מענה טלפוני בימים א', ג', ד' בין השעות 12:00-9:00.

רישיונות לייעוץ חינוכי

כל עובד הוראה המשמש יועץ במוסד חינוכי רשמי או מוכר שאינו רשמי, נדרש לרישיון מטעם משרד החינוך המקנה לו זכות לעבוד כיועץ בבית הספר. 

רישיון זמני לייעוץ חינוכי 

רישיון זמני לייעוץ חינוכי יוענק לעובדי הוראה אשר עומדים בתנאים הבאים:

 • בעלי תעודת הסמכה להוראה מהארץ.

 • בעלי תואר שני בייעוץ חינוכי או תלמידים מן המניין לתואר שני בייעוץ חינוכי הלומדים בשנה ב' במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ.

 • מי שקיבלו חוות דעת חיובית של הפיקוח.

הרשיון ייינתן לשנתיים הראשונות, ולשלוש שנים לכל היותר.

לשם קבלת הרישיון יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון זמני לייעוץ חינוכי. חלק א' מיועד למילוי היועץ החינוכי; חלק ב' מיועד למילוי מנהל בית הספר; חלק ג' מיועד למילוי המפקח על היועצים במשרד החינוך. טופס הבקשה יועבר על ידי המפקח לגב' מירב יצחקי. 

רישיון קבוע לייעוץ חינוכי

רישיון קבוע לייעוץ חינוכי יוענק ליועץ חינוכי בעל ותק של שנתיים מלאות לפחות בייעוץ חינוכי, אשר עומד בתנאים המפורטים להלן:

 • בעל תואר שני בייעוץ חינוכי.

 • בעל תעודת הוראה או רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה מטעם משרד החינוך.

לשם קבלת הרישיון יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון קבוע לייעוץ חינוכי. חלק א' מיועד למילוי היועץ החינוכי; חלק ב' מיועד למילוי מנהל בית הספר; חלק ג' מיועד למילוי המפקח על היועצים במשרד החינוך. טופס הבקשה יועבר על ידי המפקח לגב' מירב יצחקי. 

רישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים)

רישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים) מתיר לבעליו לעסוק במקצועות הבריאות (פרא-רפואיים) במערכת החינוך בישראל. רישיון זה רלוונטי בכל שלבי ההוראה, מגן הילדים ועד לחטיבה העליונה. הרישיון מוענק לעובדי הוראה בהתאם לתחום הכשרתם.

לשם קבלת הרישיון יש למלא טופס בקשה להענקת רישיון למקצועות הבריאות (פרא-רפואיים) בצירוף המסמכים המפורטים בטופס הבקשה ולשלוח לגב' מירב יצחקי בכתובת הדוא"ל: rishayon@education.gov.il

טלפון: 073-3935101, מענה טלפוני בימים א', ג', ד' בין השעות 12:00-9:00.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

הקריטריונים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה הם:

 • תואר אקדמי מהארץ או אישור שקילה של התואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל.

 • תעודת הוראה מהארץ.

 • עמידה בחובות שנת ההתמחות (סטאז') בהצלחה.

 • סיום סדנת התמחות (סטאז') בהצלחה.

יש למלא "טופס בקשה להענקת רישיון לעיסוק בהוראה" המופיע ברשימת הטפסים שבדף זה, למלא את הפרטים האישיים בחלק א' של הטופס, לצרף את הנדרש בחלק ב' של הטופס ולשלוח את הבקשה בדואר לכתובת כמצוין על גבי הטופס.

אכן כן, רישיון לעיסוק בהוראה דינו כדין רישיון הוראה קבוע.

הרישיון מיועד להוראה בחינוך העל-יסודי בלבד. לפיכך ההשכלה הנדרשת היא תואר אקדמי ותעודת הוראה תיכונית בתחום ההתמחות או לחלופין תואר בוגר בהוראה ותעודת הוראה לחינוך העל יסודי.

יש למלא את טופס הבקשה להענקת רישיון הוראה הנמצא ברשימת הטפסים בדף זה. חלק א' ימולא על ידי עובד ההוראה וחלק ב' ימולא על יד מנהל בית הספר. לטופס יש לצרף תואר אקדמי ותעודת הוראה תיכונית - תצלומים חתומים ומאושרים כנאמנים למקור על יד מנהל בית ספר, עורך דין או נוטריון.

יש לשלוח את החומר לכתובת המצוינת בטופס הבקשה. לאחר הנפקת הרישיון והחתמתו הוא יישלח בדואר רשום לעובד ההוראה לכתובתו הפרטית.

הרישיון נשלח לעובד ההוראה בדואר רשום.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי