דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים
מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים

מורכבות מוסד: נקבעת על בסיס נתוני התקן של המוסד בתאריך 1 במאי של שנת הלימודים הקודמת. זהו המועד הקובע. לדוגמה, מורכבות תשפ"א מבוססת על נתוני התקן של חודש מאי 2020.

מורכבות אישית ממוצעת: מנהלים וסגנים שיש להם רצף של 8 שנות ניהול או סגנות לפני שנת הלימודים הנוכחית, נבדקת זכאותם למורכבות אישית ממוצעת. להסבר מפורט על מורכבות מוסד ומורכבות אישית ממוצעת ראו בהמשך.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הסכם השכר החדש חל על המנהלים וסגני מנהלים ראשונים, המועסקים על ידי המדינה בבתי ספר יסודיים, בחטיבות הביניים, בבתי ספר לחינוך מיוחד, במרכזים טיפוליים ללקויי שמיעה, במרכזים טיפוליים, במתי"אות, באשכולות פיס, במרכזי פסג"ה, במרכזי הדרכה מינהל חברה ונוער, בחוות חקלאיות ובמרכזים ימיים.

קביעת רמת מורכבות למוסד

בעקבות ההסכם נקבעו רמות מורכבות חדשות עבור בתי הספר בטווח שבין 8-1. רמות המורכבות מחושבות לפי סוג המוסד. החישוב יבוצע בהתאם לנוהל, בחודש מאי שלפני שנת הלימודים, לפי נתוני שנת הלימודים הקודמת, כפי שהם מעודכנים במערכות המחשוב של משרד החינוך.

קביעת רמת מורכבות אישית ממוצעת​

שכרם של המנהלים והסגנים מבוסס גם על רמת המורכבות של המוסד. במקרה של עלייה או ירידה ברמת המורכבות של בית הספר, יהיה המנהל או סגן המנהל, לפי העניין, זכאי לשכר הטבלאי בהתאם לרמת המורכבות החדשה, כפי שנקבעה עבור אותה שנת לימודים.

על אף האמור לעיל, מנהל שכיהן בתפקיד מנהל בית ספר במשך שמונה שנים רצופות לפחות עד לזמן השינוי ברמת המורכבות של בית הספר, יהיה זכאי בכל שנה לשכר הטבלאי הגבוה מבין השניים הבאים:

1. השכר המחושב על בסיס רמת המורכבות של בית הספר באותה שנת לימודים.​

2. השכר המחושב על פי הממוצע של רמות המורכבות שנקבעו בבית הספר או בבתי הספר שבהם כיהן המנהל בארבע השנים האחרונות, כשהוא מעוגל לרמת המורכבות הקרובה אליו: רמת מורכבות  עשרונית בין 0.0 ל-0.5 (לא כולל) תעוגל כלפי מטה, ורמת מורכבות עשרונית 0.5 ומעלה תעוגל כלפי מעלה. לגבי שנות הלימודים תשע"ה-תשע"ז (כולל) קבע משרד החינוך בנוהל רמות מורכבות הוראות לעניין חישוב הממוצע של רמות המורכבות לאותן שנים.

חישוב מעבר תפקיד

עובד הוראה שמונה לתפקיד מנהל, דרגתו תחושב על פי הנוסחה הבאה:

כלל 1:  שכר קובע X מקדם הכפלה.

"השכר הקובע" הוא השכר הטבלאי, גמול תואר ד"ר, גמול ייעוץ / ניהול נגרר וגמולי התפקיד שהיה זכאי להם בעת שמונה לתפקיד מנהל.

"מקדם הכפלה" - מנהל שהועסק כמורה ערב מינויו זכאי למקדם הכפלה בגובה 1.1; מנהל שהועסק בתפקיד אחר ערב מינויו, כגון סגן מנהל ראשון, סגן מנהל שני ואילך, יועץ, גננת מנהלת גן, מנהלת אשכול גנים או מנהלת חטיבה צעירה, זכאי למקדם הכפלה בגובה 1.05.

כלל 2:
השכר הטבלאי כפי שהיה ערב המינוי + גמולי תפקיד שהיה זכאי להם ערב המינוי + התוספות הבאות: גמול ניהול נגרר, גמול ייעוץ נגרר, תוספת שמירת שכר, אם היה זכאי לאחת התוספות האלו או לכולן, אך ללא מקדם הכפלה.

הסכום הסופי לדרגה יהיה הגבוה מבין סכום כלל 1 או סכום כלל 2.

​עובד הוראה שמונה לתפקיד סגן מנהל ראשון, דרגתו תחושב על פי השכר הקובע, כלומר השכר הטבלאי, גמול תואר דוקטור, גמול ייעוץ או ניהול נגרר וגמולי התפקיד שהיה זכאי להם הסגן הראשון החדש לפני מינויו, למעט גמול חינוך, כולל תוספת שמירת שכר אם היה זכאי לה בעת המעבר לתפקידו  כסגן ראשון.

הנתונים שלי

​לתשומת ליבכם,

בבואכם לבדוק את תקינות רמת המורכבות שחושבה עבור מוסדכם, עליכם לקחת בחשבון כי רמת מורכבות מחושבת על בסיס נתוני תקן מחודש מאי של שנה"ל הקודמת. לדוגמה: לחישוב רמת המורכבות של שנת תשע"ט נלקחו נתוני התקן בחודש מאי 2018 (סוף שנת הלימודים תשע"ח).

מומלץ לצפות במצגת בנושא הסכם רמות המורכבות החדש.

מדד ניהול מוסד:


קבוצת מסגרת:
סוג מסגרת:
סוג מוסד:
בחירת שלב חינוך:
סוג חינוך:
S- מספר שלבי חינוך (ל-2 שלבי חינוך ומעלה יש להציב בנוסחה S=0.05):
מספר כיתות גן בחט"צ:
מספר כיתות יסודי:
C- מספר כיתות חטיבת ביניים:
מספר כיתות חטיבה עליונה:
A- סה"כ כיתות במוסד:
מספר כיתות חינוך מיוחד מקבוצה A:
מספר כיתות חינוך מיוחד מקבוצה B:
מספר כיתות חינוך מיוחד מקבוצה C:
B- סה"כ כיתות חינוך מיוחד :
שעות תקן :
R- מוסד רפואי (למוסד רפואי יש להציב בנוסחה R=0.05):
N- מספר רשויות שמשרת מתי"א:
M- מספר כיתות שמשרת מתי"א:
מספר עובדי הוראה שמשרת מרכז פסגה:
קיים סגן מנהל במוסד הדרכה מינהל חברה ונוער:

נוסחת חישוב מורכבות מוסד:

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

תחולתו של הסכם זה היא 1 במרץ 2014 (אמצע שנת הלימודים תשע"ד).

​ההבדל הוא בדרך חישוב רמת המורכבות ובמספר רמות המורכבות. במודל החישוב הישן היו 4 רמות מורכבות, וחישבו רמת מורכבות למוסד באופן יחסי למוסדות האחרים. במודל החדש יש 8 רמות מורכבות, וחישוב רמת המורכבות הוא בהתאם למדד הבית ספרי ומספרי הכיתות המתקבלות מחישוב המדד הבית ספרי.  ​

​לכל המוסדות מחשבים תחילה את המדד הבית ספרי ואחר כך מחפשים את הערך שמתקבל בטבלת רמות המורכבות לפי מספר כיתות. המדד הבית ספרי מחושב כדלקמן: סה"כ הכיתות בבית הספר (כולל כיתות חט"צ, כיתות חינוך מיוחד, כיתות יסודי וכיתות ז'-ח') + מספר כיתות החינוך המיוחד (כך שהן בעצם נספרות פעמיים) + (מספר כיתות חט"ב כפול 0.1 ). את הערך המתקבל יש למצוא בטבלת רמות המורכבות. לדוגמה, מוסד המכיל 15 כיתות, מהן 3 כיתות חינוך מיוחד ושתי כיתות חט"ב החישוב יהיה: 15+3+(0.1*2) = 18.2. מורכבות המוסד לפי הטבלה תהיה 6.        
​מחשבים תחילה את המדד הבית ספרי ואחר כך מחפשים את הערך שמתקבל בטבלת רמות המורכבות לפי מספר כיתות. בחינוך המיוחד ניתנו מקדמים לפי סוגי הכיתות. יש כיתות מסוג A, B ו-C בהתאם לסוג הלקות של הכיתה. כאשר מחשבים מדד בית ספרי, הנוסחה לחישוב המדד הבית ספרי שעל פיו נקבעת המורכבות היא כדלקמן: מדד בית ספרי = (R+S+1)  X ( C  X  2.2  +  B   X  2.2  + A   X 2.4 ).   
​האותיות מייצגות את סוג הלקות בחינוך המיוחד, וכל סוג לקות מקבל מקדם שאותו מכפילים במספר הכיתות, כדי לקבל את המדד הבית ספרי ולקבוע את המורכבות. לכל סוג לקות יש קוד. להלן סוגי הלקויות המיוצגים באמצעות אותיות והקודים שנלווים אליהם:
  • A - אוטיסטים (21), הפרעות נפשיות קשות (28). מקדם המכפלה של A הוא 2.4.

  • B - פיגור (15, 16, 24, 26), משותקי מוחין ונכויות פיזיות קשות (19), חירשים וכבדי שמיעה (11) , עיוורים ולקויי ראייה (12). מקדם המכפלה של B הוא 2.2.

  • C - כל יתר סוגי הכיתות בחינוך המיוחד שאינם נמנים עם קבוצות A+B. מקדם המכפלה של C הוא 2.

​R מייצגת מוסד חינוך מיוחד מסוג רפואי. מקדם המכפלה של R הוא 0.05; S מייצגת מוסד חינוך מיוחד שיש בו יותר משלב חינוך אחד. מקדם המכפלה של S הוא 0.05.

יישום פרק המורכבות הבית ספרית לפי 8 רמות מורכבות על פי הסכם המנהלים החדש חל למפרע מתאריך 1 במרץ 2014 (אמצע שנת הלימודים תשע"ד). ייתכן שרמת המורכבות החדשה בתשע"ה ירדה ביחס לרמת המורכבות החדשה שחושבה עבור תשע"ד. פועל יוצא של ההסכם הוא ניכוי הפרש השכר בגלל הירידה ברמת המורכבות.

​שעות ההוראה בתשע"ו נקבעו בהתאם להסכם מורכבות לפי 8 רמות מורכבות. את טבלת מספר שעות ההוראה בהתאם למורכבות, ניתן לראות בנוהל מורכבות לפי 8 רמות, בדף זה בפורטל. ​

רמת המורכבות למנהל המנהל יותר ממוסד רשמי אחד מחושבת על ידי שילוב של נתוני המורכבות משני המוסדות.​
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי