דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
היקף משרה
היקף משרה

בדף זה תמצאו נתונים על ​היקף המשרה שלכם (בחינוך הרשמי ובחינוך המוכר שאינו רשמי), מעמדכם במשרד החינוך (קבוע או לא קבוע), המחוז המנהל, זכאות לשעות גיל ותאריכי הצטרפות ל"אופק חדש" או ל"עוז לתמורה". כמו כן תמצאו מידע כללי על היקף המשרה המקסימלי האפשרי עבור עובדי הוראה על פי אופי העסקתם, אחוז החריגה המותר והגורמים המאשרים חריגות משרה, וכן מידע על משרת אם ומשרת אם לאב, שעות גיל ועוד.

ככלל, היקף ההעסקה במשרה מלאה הן בחינוך הרשמי והן בבעלות הוא 100% משרה. השעות המאושרות מעל 100% משרה הן שעות פרונטליות בלבד.

חריגות משרה לעובדי הוראה בחינוך הרשמי

היקף המשרה המינימלי בחינוך הרשמי הוא 1/2 משרה או לחלופין 1/3 משרה למתמחים ולמורים בחינוך המיוחד. היקף משרה חריג הוא כל היקף העסקה מעל 100% משרה או מתחת להיקף המשרה המינימלי. בסוגי העסקות שונות ניתן לשבץ מורים בהיקף משרה של עד 106% ללא צורך באישור מיוחד. לפרטים ראו נוהל חריגות משרה בחינוך הרשמי.

אישור חריגות העסקה לעובדי הוראה בחינוך הרשמי מעל 100% משרה לשנת הלימודים תש"ף:

אופי ההעסקה היקף משרה מקסימלי שמנהל יכול לשבץ היקף משרה באישור המחוז היקף משרה באישור אגף בכיר כוח אדם בהוראה
מורים המועסקים ע"פ  שבוע עבודה טרום-רפורמהעד 106%עד 140%אין החרגה מעל 140%
מורים המועסקים ב"אופק חדש"עד 106%עד 117%

מעבר ל-117%

גננות המועסקות ב"אופק חדש"עד 126%אין

מעבר ל-126%

מורים המועסקים בהדרכה בתנאי טרום-רפורמה או ב"אופק חדש"עד 117%אין

מעבר ל-117%

העסקה משולבת "אופק חדש" וטרום-רפורמהעד 106%עד 117%

מעבר ל-117%

העסקה משולבת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה"עד 106%​עד 117%​מעבר ל-117%​
מורים המועסקים ב"עוז לתמורה"עד 106%

עד 112.5%

מעבר ל-112.5%

העסקה משולבת "עוז לתמורה" וטרום-רפורמהעד 106%

עד 112.5%

מעבר ל-112.5%

מורי חפציב"ה במסגרת "אופק חדש"

עד 125%

לא מאושרת חריגה נוספת


חריגות משרה לעובדי הוראה בחינוך המוכר שאינו רשמי 

לעובדי הוראה בחינוך שאינו רשמי המועסקים במוסד אחד, מספר השעות המקסימלי שיאושר מעבר למשרה מלאה הוא 10 שעות שבועיות. לעובדי הוראה המועסקים במספר מוסדות בהיקף כולל שמעבר למשרה מלאה, היקף המשרה המקסימלי שיאושר הוא 125% משרה. לפרטים ראו נוהל חריגות משרה בחינוך המוכר שאינו רשמי.

היקפי ההעסקה המקסימליים לעובדי בעלויות לשנת הלימודים תש"ף

אופי ההעסקה​ היקף משרה מקסימלי ללא אישור היקף משרה באישור אגף בכיר כוח אדם בהוראה

מורים המועסקים ע"פ  שבוע עבודה טרום-רפורמה

עד 140%​מעבר ל-140%​

מורים המועסקים ב"אופק חדש"

עד 117%​מעבר ל-117%​
העסקה משולבת "אופק חדש" וטרום-רפורמהעד 117%​מעבר ל-117%​

העסקה משולבת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה"

עד 117%​מעבר ל-117%​

מורים המועסקים ב"עוז לתמורה"

עד 125%​מעבר ל-125%​
העסקה משולבת "עוז לתמורה" וטרום-רפורמהעד 125%​מעבר ל-125%​

משרת אם

עובדת הוראה שהיא אם לילד עד גיל 14, לרבות ילד מאומץ, העובדת בהיקף משרה של 79% לפחות, זכאית לתוספת של 10% (טרום-רפורמה) או 7% (רפורמת עוז לתמורה). 

מורה אם העובדת בכמה בעלויות שבכל אחת מהן היקף משרתה נמוך מ-79%, אך היקף משרתה בכל הבעלויות יחד מגיע ל-79% ומעלה, זכאית לתוספת של 10% (טרום-רפורמה) או 7% (רפורמת עוז לתמורה). כל בעלות תשלם את התוספת באופן יחסי לחלקיות המשרה של המורה באותה הבעלות. 

משרת אם למורה אב

עובד הוראה שהוא אב לילדים עד גיל 14 זכאי למימוש משרת אם באמצעות קיצור שבוע העבודה בפועל, אם מתקיימים התנאים הנדרשים, אך לא לתוספת כספית. על עובד ההוראה להגיש למעסיק את הבקשה לזכאות מדי שנה בשנה, מכיוון שהזכות ניתנת לו בכפוף לתנאים העשויים להשתנות מעת לעת. הזכות אינה ניתנת רטרואקטיבית, אלא ממועד הבקשה בלבד, ולכן יש להגיש בקשה לפני תחילת שנת הלימודים ובכל שנת לימודים.

התנאים הנדרשים למימוש הזכות לקיצור שבוע עבודה של עובד הוראה אב:

  • בת הזוג של עובד ההוראה עובדת כשכירה או כעצמאית.

  • היקף משרתה או עבודתה של בת הזוג הוא לפחות 80%.

  • בת הזוג אינה מקבלת את ההטבה לקיצור יום עבודה מהמעסיק שלה או כעצמאית.

  • לעובד המבקש את הזכאות יש ילדים מתחת לגיל 14.

  • העובד המבקש את הזכאות מועסק בהיקף משרה שאינו פחות מ-79%.

  • מכיוון שהזכות העומדת למורה אב היא לקיצור שבוע עבודה בפועל בלבד, הרי שהיקף משרתו המקסימלי של מורה אב, כולל מימוש הזכות ההורית לקיצור יום העבודה, לא יעלה על 100% משרה.

  • פרטים נוספים ראו בחוזר לבעלויות תשע"ה/1 - משרת אם למורה אב.

הנתונים שלי

​לתשומת ליבכם, היקף המשרה מחושב ב-1 בחודש מדי חודש בחודשו.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

באופק חדש: אימהות לילדים עד גיל 14 המועסקות בהיקף משרה שאינו נמוך מ-79% זכאיות להפחתת שעה פרונטלית ושעת שהייה ממבנה שבוע העבודה הרגיל. 

בעוז לתמורה: אימהות לילדים עד גיל 14 המועסקות בהיקף משרה שאינו נמוך מ-79% זכאויות לתוספת של 7%. העובדות בכמה בעלויות שבכל אחת מהן היקף משרתן נמוך מ-79%, אך היקף משרתן בכולן יחד מגיע ל-79% ומעלה, זכאיות לתוספת של 7%, וכל בעלות תשלם את התוספת באופן יחסי לחלקיות המשרה באותה בעלות.

עובדת הוראה אם, הזכאית גם לשעות גיל, תוכל ליהנות מההטבה האמורה ובלבד שהיקף משרתה יעמוד על 79% משרה לפחות.

השעות הנכללות בחישוב הן שעות חינוך, שעות עזר, הניתנות במשך כל השנה ואינן שעות בודדות ושעות מענק השתלמות.

עובד הוראה שהגיע לגיל 50 עד 31 בדצמבר, מופחתות שעות ההוראה שלו ב-2 שעות מתחילת אותה שנת לימודים. בהגיעו לגיל 55 מופחתות שעות ההוראה שלו ב-2 שעות נוספות.

אם הגיע עובד ההוראה לגיל 50 או לגיל 55 ב-1 בינואר או לאחר מכן, יהיה זכאי להנחה זו בשעות גיל מתחילת שנת הלימודים שאחריה.

עובד הוראה במשרה חלקית זכאי להנחה של שעות גיל. עובד הוראה כאמור שהוצעה לו השלמת משרה והוא סירב לקבל את ההצעה, אינו זכאי להנחה של שעות גיל.

עובד כאמור שהוצעה לו השלמת משרה והוא סירב לקבל את ההצעה בגין מצב בריאותו, יהיה זכאי להנחה בשעות גיל אם הוועדה הרפואית המחוזית אישרה כי אמנם אין באפשרותו לעבוד במשרה מלאה.

מורה שהיא אם לילד מתחת לגיל 14, תהיה זכאית לחישוב משכורתה בהתאם להנחה בשעות גיל אם תעבוד 79% משרה לפחות.

מנהלים, מרכזים וסגני מנהלים המועסקים במשרה מלאה, המלמדים בכיתות 2/3 ממשרתם השלמה, זכאים להנחה של שעות גיל. אם הם מלמדים בכיתות פחות ממספר השעות האמור, ייהנו ממחצית ההנחה של שעות גיל.

 

עובדת הוראה אם, שהיקף משרתה באחת הבעלויות שבהן היא מועסקת הוא בהיקף של 79% משרה לפחות, זכאית להטבה האמורה מאותה בעלות. אם היא עובדת בבעלויות נוספות, אין היא זכאית לתוספת האמורה בגין עבודתה בבעלויות נוספות.

עובדת הוראה אם העובדת במספר בעלויות, שבכל אחת מהן היקף משרתה נמוך מ-79%, אך היקף משרתה הכולל הוא 79% משרה לפחות, זכאית לתוספת האמורה. כל בעלות תשלם לה את התוספת באופן יחסי לחלקיות משרתה של העובדת אצלה.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי