דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
ותק
תמונת שירות ותק

ותק בהוראה הוא מרכיב המשפיע על שכר עובד ההוראה. בדף זה תוכלו לקרוא על הכללים לקביעת ותק בהוראה, ותק בתקופת שבתון, סוגי הוותק הוותק השונים ואופן הגשת האישורים. כמו כן תוכלו לצפות בנתוני הוותק האישיים כפי שהם מעודכנים במערכות משרד החינוך.

ריכוז הנהלים שלהלן אינו מייתר את העיון בתקנון שירות עובדי הוראה פרק 1 כללי 1.29.3.2  הכולל הבהרות והדגשים נוספים, כפי שהתקבלו על פי החלטות עקרוניות במהלך השנים, וכן בהתאם לחוות דעת הלשכה המשפטית של משרד החינוך.

כללים לקביעת ותק בהוראה | ותק בהוראה בתקופת חל"ת ושבתון | סוגי הוותק המוכרים לעובד הוראה | הגשת האישורים הנדרשים לצורך קביעת ותק

כללים לקביעת ותק בהוראה

ותק בהוראה הוא רכיב שכר הנקבע בין היתר על פי הכללים המפורטים להלן:

 • תוספת ותק בשכר ניתנת בהתאם לטבלאות השכר שבתוקף. 

 • תוקף הוותק חל מראשית כל שנת לימודים, דהיינו, החל מ-1.9 של כל שנה, עד 31.8 באותה שנה.

 • הוותק יאושר אם העובד עבד בהיקף 1/3 משרה בהוראה או 1/2 משרה בעבודה אחרת למשך 6 חודשים לפחות בשנה.

 • עבודה בתחומים שונים בעלי זיקה להוראה או למקצוע ההוראה במשך 6 חודשים מלאים לפחות, בשנת לימודים אחת.

אישורים להכרה בוותק

לצורך הכרה בשנות ותק יש לשלוח אישור מהמעסיק על תקופת ההעסקה ובנוסף יש לצרף "דוח מעסיקים" מביטוח לאומי. ללא אישור זה לא יהיה ניתן להכיר בוותק. ניתן לשלוח אישורים אלה כך:

 • הואיל ולא ניתן כיום להגיע פיזית למשרדי המחוז, יש להעביר את המסמכים לאחר סריקתם באמצעות הדוא"ל של מנהל בית הספר במערכת פורטל מוסדות חינוך. על התעודות יציין מנהל בית הספר "נאמן למקור" בצירוף חתימתו. 

 • ניתן לשלוח בדואר העתק נאמן למקור שעליו חתום מנהל בית הספר, עורך דין או נוטריון. יש לשלוח את החתימה המקורית בלבד ולא צילום של החתימה. 

כללים להכרה בוותק

הכלל המרכזי המנחה את ההכרה בוותק במקצוע ההתמחות הוא הזיקה בין התואר האקדמי למקצוע ההוראה ולעבודה שנעשתה בתחום המקצוע לפני העבודה בהוראה.

עובד הוראה בעל תואר אקדמי שמלמד בבית ספר את מקצוע התמחותו ומבקש ותק על עבודתו במקצוע התמחותו, יהיה זכאי לוותק בהוראה על פי המצוין להלן:

 • על תקופת עבודה במקצוע ההתמחות שהתבצעה לאחר קבלת התואר, זכאי לוותק מלא.

 • על תקופת עבודה במקצוע שהתבצעה לפני קבלת התואר, זכאי למחצית הוותק.

 • היקף המשרה בעבודה במקצוע המזכה בוותק הוא 1/2 משרה לפחות.

 • לא יאושר ותק בגין עבודה שהתקיימה לפני שמלאו לעובד ההוראה 18 שנים, למעט שירות חובה בצה"ל או אם סיים י"ב כיתות לפני גיל 18.

 • תקרת הוותק לשכר היא 36 שנים לכל היותר.

הכללים לקביעת דרגה ב"אופק חדש" בהתאם לוותק:

 • עובד הוראה חדש שלא הוכרו לו שנות ותק בהוראה בשירות המדינה, או ממעסיק שאינו בשירות המדינה. קביעת הדירוג נעשית לפי סוג התעודה המעודכנת עבורו במשרד החינוך, ודרגתו תיקבע ל-1.

 • עובד הוראה ותיק, שהוכרו לו שנות ותק בהוראה בשירות המדינה, או ממעסיק שאינו בשירות המדינה (למעט שנת התמחות, שירות בצה"ל בהוראה או שירות לאומי בהוראה), דרגתו תיקבע בהתאם לנתוני ההעסקה וההשכלה ותחושב באמצעות המרה. את המרת השכר לרפורמה מבצעת חשבות המשרד, בהתאם לנתוני השכר בשנה שקדמה להצטרפות עובד ההוראה לרפורמה, ובתוספת מקדם המרה בהתאם לסטטוס עובד ההוראה, כמפורט בהסכם "אופק חדש".

ותק בהוראה בתקופת חל"ת ושבתון

ותק בהוראה עבור תקופת חל"ת שעובד ההוראה רכש עבורה זכויות לגמלה מאוצר המדינה

תקופת חל"ת של שנה מלאה, שעבורה נרכשו זכויות לגמלה מהמדינה, מזכה את עובד ההוראה בשנת ותק. אם הזכויות לגמלה נרכשו לפני 01.09.92, הזכאות לקידום הוותק היא מתאריך זה.

עובד הוראה היוצא לשנת חל"ת שלא דרך קרנות ההשתלמות, וקנה בשנה זו זכויות פנסיה מקרנות הפנסיה המצטברות המוכרות, זכאי לשנת ותק. המסמכים הדרושים לצורך הכרה בוותק בדרך זו: 

 • אישור המעביד האחרון על חופשה ללא תשלום.

 • אישור קרן הפנסיה על קניית שנת החל"ת / שנות החל"ת בקרן.

ותק בהוראה בשנת שבתון מטעם קרנות ההשתלמות - למורים ולגננות

שנת השבתון מזכה בוותק לאחר המצאת אישור בדבר ההשתלמות השנתית.

עובד הוראה המפצל את השתלמותו למשך שנתיים רצופות ומקבל בכל שנה מחצית המענק מקרן ההשתלמות לעובדי הוראה, ואינו עוסק בהוראה בשנות שבתון אלה - ייחשבו לו שנתיים אלה כשנת ותק אחת בהוראה.

סוגי הוותק המוכרים לעובד הוראה

 • ותק בהוראה - ניתן עבור עבודה בהוראה בפועל במוסדות רשמיים.

 • ותק מוכר בהוראה - ניתן עבור עבודה בהוראה במוסדות שאינם רשמיים או עבור עבודה בתחומים שונים בעלי זיקה למקצוע ההוראה.

 • ותק צה"ל - ניתן עבור תקופת שירות חובה בצה"ל.

 • ותק בניהול - ניתן לעובד הוראה המשמש כמנהל בפועל במוסדות רשמיים.

 • ותק בייעוץ - ניתן ליועץ חינוכי בעל רישיון לייעוץ חינוכי, המועסק בפועל כיועץ במוסדות החינוך הרשמיים ובחטיבה עליונה שבפיקוח משרד החינוך.

 • ותק בהדרכה - ניתן לעובד הוראה המועסק בתפקיד הדרכה בהתאם למינוי הניתן לו על ידי המשרד, כשלזכותו לפחות 1/6 משרה, ולאחר שהשלים את עבודתו בהוראה (בסך הכול עליו לעבוד 1/3 משרה לפחות כדי שיזוכה בוותק זה).

 • מענק יובל - מענק חד-שנתי המשולם לעובדי הוראה בעלי ותק מצטבר בהוראה של 25 או 30 שנה כמפורט להלן, בשיעור של 60% מהמשכורת הקובעת לפנסיה ולפיצויי פיטורים, להוציא תשלומים חד-שנתיים כגון ביגוד והבראה. המענק ניתן על פי הוותק שנקבע לעובד ההוראה בספטמבר בשנה שלפני מתן המענק, ומשולם לעובד בהתאם לחלקיות משרתו באותה שנה, עד למשרה אחת בלבד, ובהתאם לחלקיות תקופת העסקתו. לפרטים נוספים ראו תשלום דמי הבראה ומענק יובל לשנת הלימודים תשע"ט.

  עובדי הוראה בעלי ותק מצטבר של 25 שנה ומעלה הזכאים למענק יובל:

  • עובדי הוראה בחינוך הרשמי.

  • עובדי הוראה בחינוך הלא רשמי המועסקים בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה.

  • עובדי הוראה המועסקים במכללות אקדמיות להכשרת עובדי הוראה.

  עובדי הוראה בעלי ותק מצטבר של 30 שנה ומעלה הזכאים למענק יובל:

  • עובדי הוראה בחינוך הלא רשמי המועסקים בגני ילדים.

  • עובדי הוראה בחינוך הלא רשמי המועסקים בבתי ספר יסודיים.

  • עובדי הוראה בחינוך הלא רשמי המועסקים בסמינרים.

הגשת האישורים הנדרשים לצורך קביעת ותק

 • ותק בהוראה - עבור ותק בהוראה במוסדות רשמיים, אין צורך להמציא אישורי העסקה. לאחר שנת העבודה הראשונה, הוותק מקודם באופן אוטומטי בהתאם לכללים לקביעת ותק בהוראה. במידה שעובד ההוראה מועסק ברפורמת אופק חדש, לא תיחשב שנת ההתמחות כשנת ותק.

 • ותק מוכר בהוראה

  • לקביעת ותק מוכר עבור עבודה בהוראה, על עובד ההוראה להמציא לפקיד כוח אדם בהוראה במחוז אישורי העסקה נאמנים למקור, הכוללים לוגו של המעסיק, תאריך הפקה חתימה וחותמת של מורשה חתימה.

  • לקביעת ותק מוכר עבור עבודה בעלת זיקה למקצוע ההוראה, על עובד ההוראה להמציא את האישורים הבאים לפקיד כוח אדם במחוז עבודתו:

   1. אישורי השכלה (תארים וגיליונות ציונים).

   2. אישורי העסקה ממקומות העבודה, הכוללים לוגו חברה, תאריך הפקה, חתימה וחותמת מורשה חתימה ותפקידו. באישורי העסקה יצוינו שם העובד, תעודת זהות, תאריך העסקה מלא הכולל תחילת העסקה וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור מפורט של התפקיד.

   3. דוח מעסיקים קודמים מהמוסד לביטוח לאומי.

  • עובד הוראה המועסק בבעלות, נדרש לפנות לפקידי כוח אדם בהוראה במחוז עבודתו, כדי להציג אישורי העסקה ממעסיקים קודמים כמצוין בסעיף שלעיל ובצירוף פניית הבעלות לקביעת הוותק לצורכי שכר.
 • ותק בצה"ל - לצורך קביעת ותק צה"ל בגין שירות חובה, יש להמציא "אישור על מהלך שירות צבאי" מקצינת פניות הציבור בצה"ל, המציין בפירוט את תקופת שירות החובה ותקופות שירות נוספות (אם קיימות), כגון של"ת, קבע ומילואים. לא ניתן לקבל תעודת שחרור או אישורים אחרים לצורך קביעת ותק צה"ל בגין שירות חובה.

 • ותק בייעוץ ובהדרכה - ותק בייעוץ ייבדק בהתאם לאישורים על עבודה בפועל כייעוץ במוסדות החינוך הרשמיים ובחטיבה עליונה שבפיקוח משרד החינוך. ותק בהדרכה יינתן בהתאם למידע הנמצא במערכות משרד החינוך.

הנתונים שלי

לתשומת ליבכם, ניתן להפיק אישור נתוני העסקה מקוון הכולל את פירוט נתוני הוותק משנים קודמות.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

הזכאות לקידום ותק מחושבת לחודש יוני, לצורך חישוב זכאות למענק יובל, אך אינה מועברת למשכורת. הזכאות מחושבת פעם נוספת בספטמבר, לצורך קידום ותשלום שכר. החל משנת הלימודים הבאה ייבדק הקידום בכל חודש לצורך בדיקת עדכונים המשפיעים על הקידום.

375 שעות עבודה בפועל בשנת לימודים אחת בבתי ספר יסודיים ובחינוך מבוגרים או 300 שעות עבודה בבתי ספר על יסודיים, סמינרים ומכללות.

הערה: יובאו בחשבון מקסימום 100 שעות עבודה בחודש.

חישוב ותק במשרד החינוך מתבצע עבור עובדי הוראה המועסקים בפועל. הכלל המרכזי המנחה את ההכרה בוותק במקצוע ההתמחות הוא הזיקה בין התואר האקדמי, מקצוע ההוראה והעבודה שנעשתה בתחום המקצוע לפני העבודה בהוראה.

עובד הוראה בעל תואר אקדמי שמלמד בבית ספר את מקצוע התמחותו ומבקש ותק על עבודתו במקצוע התמחותו, זכאי לוותק בהוראה:

 • על תקופת עבודה במקצוע התמחות שהתבצעה לאחר קבלת התואר, יהיה זכאי לוותק מלא.

 • על תקופת עבודה במקצוע שהתבצעה לפני קבלת התואר, יהיה זכאי למחצית הוותק.

 • היקף המשרה בעבודה במקצוע המזכה בוותק הוא 1/2 משרה לפחות.

 • עבודה במשך 6 חודשים מלאים לפחות במשך שנת לימודים אחת.

מענק יובל משולם לעובדי הוראה בעלי ותק מצטבר בהוראה של 25 או 30 שנה ומעלה, בהתאם למפורט בדף זה. המענק הוא בשיעור של 60% מהמשכורת הקובעת לפנסיה ולפיצויי פיטורין, להוציא תשלומים חד-שנתיים, כגון ביגוד והבראה. מענק היובל ניתן על פי הוותק שנקבע לעובד ההוראה בספטמבר בשנה שלפני מתן מענק היובל.

עובד הוראה שחוזר משנת שבתון מקבל את מענק היובל בתלוש השכר של חודש ספטמבר, אוקטובר או נובמבר.

יש להמציא את האישורים הבאים בעת פתיחת תיק עובד הוראה:

 • אישורי השכלה (תארים וגיליונות ציונים).

 • אישורי העסקה ממקומות העבודה הכוללים לוגו החברה, תאריך הפקה, חתימה וחותמת מורשה חתימה ותפקידו.

 • באישורי העסקה יצוין שם העובד, ת"ז, תאריך העסקה מלא הכולל תחילת העסקה וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור מפורט של התפקיד.

 • דו"ח מעסיקים קודמים מהמוסד לביטוח לאומי.

עבודת הדרכה בתנועת נוער המוכרת ומפוקחת ע"י משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר תזכה בותק בתנאים הבאים:
 • עבודה בהיקף של מחצית המשרה לפחות ובמשך שישה חודשים לפחות, בשנת לימודים אחת.

 • בעלי הסמכה (תעודת הוראה) זכאים לוותק מלא. 
  בהיעדר הסמכה - זכאים למחצית הוותק.

ותק בהוראה יוכר עבור קצין שפרש בדרגת רב סרן לפחות מצה"ל או רב פקד לפחות ממשטרת ישראל ובתנאי שעמד בתנאים הבאים:​

 1. בעת פרישתו היה ​גילו 40 לפחות. 
 2. בעל תואר אקדמי אחד לפחות.

לפירוט נוסף יש לעיין בתקנון שירות עובדי הוראה, סעיף 13.​

עבור המשרתים בחובה/קבע שפרשו ואינם בדרגת רב סרן או רב פקד יוכר הוותק בהוראה, ובתנאי ששימשו בתפקידי הוראה וימציאו אישור על כך מראש אכ"א בטלפון 03-6756374.

סייעת בגן בחינוך הרגיל אינה זכאית לוותק. סייעת פדגוגית בחינוך המיוחד זכאית לוותק בתנאים הבאים: אם היא סייעת בעלת הסמכה (תעודת הוראה) היא זכאית לוותק מלא; אם היא סייעת בלתי מוסמכת, היא זכאית למחצית הוותק.

עבודה בהוראה בחו"ל מזכה בוותק בהוראה בתנאים הבאים:
 • עבודה בהיקף של 1/3 משרה לפחות, במשך שישה חודשים תזכה בוותק מלא.

 • בעלי הסמכה (תעודת הוראה) זכאים לוותק מלא. בהיעדר הסמכה - זכאים למחצית הוותק.​

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי