דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
תמריצים
תמריצים

משרד החינוך מפעיל מערכת תמרוץ ותגמול מיוחדים לעובדי הוראה המצטיינים בעבודתם במקצועות מתמטיקה, אנגלית ומדעים ובמקצועות הטכנולוגיים, בכל אזורי העדיפות הלאומית שנקבעו בהחלטת ממשלה מס' 667 מתאריך כ"ח באב תשע"ג, 4.8.13.

ההסדרים פועלים באופנים הבאים:

  1. תמרוץ ותגמול מיוחדים ("חוזים אישיים") יינתנו לתקופה של עד שלוש שנים.

  2. מענקים מיוחדים יינתנו לתקופה של שלוש עד ארבע שנים.

בדף זה ניתן לצפות בקריטריונים לתגמול ולקבל מידע על הגשת הבקשה ועל האישורים.

לתשומת ליבכם, פורסם נוהל בנושא הסדרי תמרוץ ותגמול מיוחדים לשנת הלימודים תשפ"א. לצפייה בנוהל.

תמריצים לעובדי הוראה וחינוך המתגוררים ועובדים באזורים שהוגדרו כאזורי העדיפות הלאומית ניתנו עד לתאריך י"א באדר התשס"ז, 1.3.07. בהתאם להחלטת בג"ץ מפברואר 2006 בדבר ביטול אזורי העדיפות הלאומית במתכונתם, בוטלו תמריצים אלו. עובדי הוראה שקיבלו תמריצים מסוג זה עד לשנת הלימודים התשס"ז (כולל), ימשיכו לקבלם בהתאם לנהלים שנקבעו בחוזר מנכ"ל, הודעות ומידע, ס"ז/1 סעיף 8.5-1.


קריטריונים לתמרוץ ולתגמול מיוחדים

תמרוץ ותגמול מיוחדים ("חוזה אישי") יאושרו על פי קריטריון מרכזי של מחסור מוכח במורים במקצועות מתמטיקה, אנגלית, מדעים, ובמקצועות הטכנולוגיים. יומלצו עובדי ההוראה המצטיינים בעבודתם, שיש הוכחות להצלחתם בקידום רמת ההישגים של תלמידיהם.

התמרוץ והתגמול המיוחדים יינתנו לעובדי הוראה המלמדים בחינוך הרשמי במוסדות הממלכתי, הממלכתי-דתי והממלכתי החרדי ולעובדי הוראה המלמדים בחטיבה העליונה, במוסדות המגישים לבחינות הבגרות הנערכות ונבדקות על ידי אגף הבחינות של משרד החינוך בלבד.

התמרוץ והתגמול המיוחדים מיועדים לעובדי הוראה שאינם גרים ביישוב או לעובדים שמתגוררים ביישוב ולא לימדו בבתי ספר ביישוב.

שלב ראשון: הגשת בקשה לתמרוץ ותגמול מיוחד ("חוזים אישיים")

מנהל בית הספר יגיש בקשה למפקח הכולל של בית הספר עבור עובדי ההוראה העומדים בקריטריונים וכן מצטיינים בעבודתם, שיש הוכחות להצלחתם בקידום רמת ההישגים של תלמידיהם. הגשת הבקשות תיעשה באופן מקוון באמצעות מערכת תמריצים​. בקשת מנהל בית הספר והמלצת המפקח תועבר אל מנהל המחוז לדיון בוועדה המחוזית.

שלב שני: בחינה ואישור הבקשה

​ועדה מחוזית בראשות מנהל המחוז תדון בבקשות לתמרוץ ותגמול עובדי ההוראה העומדים בקריטריונים וכן תדון בבקשות חריגות. המלצות הוועדה המחוזית ייבחנו בוועדה ארצית שתאשר או תדחה את ההמלצות. 

שלב שלישי: החתמה על חוזה אישי​

הממונה על התמריצים במשרד החינוך ישלח חוזה אישי לחתימת עובד ההוראה. לאחר קליטת החוזה החתום במערכות משרד החינוך, תינתן במסגרת התמרוץ והתגמול המיוחדים תוספת אחוזית בהתאם להשתייכות לרפורמה ולקבוצת היישובים על פי הטבלה:

עובדי הוראה קבוצה 1קבוצה 2קבוצה 3קבוצה 4

למורים, למנהלים ולסגני מנהלים שאינם מועסקים במסגרת רפורמה

70%50%30%25%
למורים המועסקים במסגרת אופק חדש.39%28%19%

14%

 

למנהלים ולסגני מנהלים המועסקים במסגרת אופק חדש.21%15%10.5%

7.5%

 

למורים וסגני מנהלים, המועסקים במסגרת עוז לתמורה50%36%21%

18%

 

למנהלים המועסקים במסגרת עוז לתמורה70%50%30%

25%

 

 

קריטריונים למענקים מיוחדים

המענקים המיוחדים יאושרו על פי קריטריון מרכזי של מחסור מוכח במורים במקצועות מתמטיקה, אנגלית, מדעים, ובמקצועות הטכנולוגיים. יומלצו עובדי הוראה המצטיינים בעבודתם שיש הוכחות להצלחתם בקידום רמת ההישגים של תלמידיהם.

התמרוץ והתגמול המיוחדים יינתנו לעובדי הוראה המלמדים בחינוך הרשמי במוסדות הממלכתי, הממלכתי-דתי והממלכתי החרדי וכן לעובדי הוראה המלמדים בחטיבה העליונה, במוסדות המגישים לבחינות הבגרות הנערכות והנבדקות על ידי אגף הבחינות של משרד החינוך בלבד.

התמרוץ והתגמול המיוחדים מיועדים לעובדי הוראה שאינם גרים ביישוב או לעובדים שמתגוררים ביישוב ולא לימדו בבתי ספר ביישוב.

שלב ראשון: הגשת בקשה למענקים מיוחדים

מנהל בית הספר יגיש בקשה למפקח הכולל של בית הספר עבור עובדי ההוראה העומדים בקריטריונים וכן מצטיינים בעבודתם, שיש הוכחות להצלחתם בקידום רמת ההישגים של תלמידיהם. הגשת הבקשות תיעשה באופן מקוון באמצעות מערכת תמריצים. בקשת מנהל בית הספר והמלצת המפקח תועבר אל מנהל המחוז לדיון בוועדה המחוזית.

שלב שני: בחינה ואישור הבקשה

על עובד ההוראה לחתום על הצהרה המאשרת את המלצת מנהל בית הספר או המפקח. לאחר קבלת האישור, תעבור הבקשה לוועדה מחוזית בראשות מנהל המחוז, שתדון בבקשות לתמרוץ ולתגמול עובדי ההוראה העומדים בקריטריונים וכן תדון בבקשות חריגות. המלצות הוועדה המחוזית ייבחנו בועדה ארצית, וזו תאשר או תדחה את ההמלצות. 

שלב שלישי: החתמה על חוזה אישי

הממונה על התמריצים במשרד החינוך ישלח חוזה לחתימת עובד ההוראה. לאחר קליטת החוזה החתום במערכות משרד החינוך, יקבל עובד ההוראה שני מענקים במהלך השנה. סכום המענקים המיוחדים נקבע לפי קבוצות היישובים, כמפורט להלן:

 קבוצה א'קבוצה ב'קבוצה ג'

קבוצה ד'

סכום סך המענקים המיוחדים ל-3 שנים במסלול התחייבות ל-3 שנים90,00065,00040,00030,000
סכום סך המענקים המיוחדים ל-4 שנים במסלול התחייבות ל-4 שנים120,00085,00055,00040,00

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

מדובר בתגמול שיינתן בשני אופנים:

  1. תגמול ותמרוץ מיוחדים ("חוזים אישיים") - תוספת אחוזית לשכר המשולב שתינתן לתקופה של עד שלוש שנים.

  2. מענקים מיוחדים – מענקים שיינתנו לתקופה של שלוש עד ארבע שנים.

התגמול יינתן למורים במקצועות הליבה, המלמדים באזורי עדיפות לאומית שנקבעו בהחלטת ממשלה מיום 4.8.2013, ומומלצים על ידי מנהל בית הספר, המפקח ומנהל המחוז.

הזכאות למענקים המיוחדים תינתן לעובד הוראה שמיצה את זכאותו למשך שלוש שנות לימודים בתמרוץ ותגמול מיוחד "חוזה אישי".

היוזמה להגשת בקשות לאישור מורים במסגרת התמרוץ המיוחד היא של מנהל בית הספר בתיאום עם המפקח הכולל/המקצועי של בית הספר. הבקשות מועברות לאישור בוועדה המחוזית ברשות מנהל המחוז, ואחר כך לאישור סופי בוועדה לאישור תמרוץ/תגמול עובדי הוראה שבמטה המשרד.

מורים שאושרו במסגרת תמרוץ ותגמול מיוחדים ("חוזים אישיים") או מענקים מיוחדים, אינם יכולים ליהנות גם מהתמריצים שניתנו באזורי עדיפות לאומית שבוטלו.

על פי החלטת בג"ץ, בשנת 2007 בוטלו התמריצים שניתנו למורים באזורי עדיפות לאומית במתכונתם עד להחלטת בג"ץ. עובדי הוראה שקיבלו תמריצים עד שנת הלימודים התשס"ז (כולל), ממשיכים לקבל את אותם התמריצים שקיבלו, כל עוד הם ממשיכים לגור ולעבוד באזורי העדיפות הלאומית כאמור.

קיימת מערכת הטבות משמעותית הניתנת לעובדי הוראה העוברים ללמד באזורים אלו, כמו מענק חתימה, השתתפות בשכר דירה, החזר טיסות ותוספת אחוזית לשכר. פרטים נוספים ניתן לקבל בעיריית אילת, מינהל שח"ק, ובגף תמריצים למורים.

מכל התמריצים ינוכו מסים כחוק.
התמריצים אינם חלק מן השכר לצורך פנסיה ופיצויי פיטורים.

כן, בתנאי שהמגורים והעבודה יהיו באחד מאזורי העדיפות הלאומית המפורטים בחוזר מנכ"ל ס"ז/1 סעיף 1 - 8.5.

לא, יש להודיע לגף התמריצים בכתב על חזרה לעבודה לאחר שנת השבתון. הזכאות לתמריצים תיבדק מחדש, ויוצאו אישורים בהתאם.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי
אולי יעניין אותך