דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
גמולי השתלמות
גמולי השתלמות

גמול השתלמות הוא הטבה בשכר שמטרתה הן לקדם את עובד ההוראה באמצעות רכישת ידע והרחבת אופקים והן לתגמל אותו. בדף זה מפורטים סוגים של גמולי השתלמות ומספר תנאים להוצאתם. 

למידע כללי ואישי על הקורסים וההשתלמויות שלכם המזכים בגמולי השתלמות ראו בדף הקורסים שלי. למידע על הכרה לגמול השתלמות ב"אופק חדש" וב"עוז לתמורה" ועל היקף השעות הנדרש בכל רפורמה ראו בדף מסגרות למידה.  

​​​​​​קורסים מוכרים לגמול השתלמות 

כדי שהקורסים וההשתלמויות יוכרו לצורך גמול צריכים להתקיים התנאים הבאים: 

  1. ​המוסד שבו מתקיים מסלול הלימוד הוא מוסד מוכר על ידי משרד החינוך.

  2. ​מסלול הלימוד​ מוכר לגמול השתלמות. 

אם ישנה אי ודאות בנוגע לזכאות לגמול עבור קורס מסוים, יש להיוועץ במחלקה להשתלמויות לעובדי ההוראה לפני תחילת תהליך הרישום לקורס.

גמולי השתלמות עבור פרסומים

לגמולי השתלמות עבור פרסומים זכאים עובדי הוראה המלמדים בפועל, בעלי ותק בהוראה בפועל של שנה אחת לפחות ובעלי תעודת הוראה, ובתנאי שמועד הוצאת הפרסום לאור מקביל לתקופת העסקה בהוראה בפועל.

עובדי הוראה בעלי תעודת הוראה יכולים להגיש בקשה להכרה בגמול עבור פרסום שיצא לאור בשנה שזיכתה אותם בוותק בהוראה בעד עבודה בהוראה בפועל.

הפרסומים שבגינם ניתן להגיש בקשה לגמולים

ניתן להגיש בקשה לגמולי השתלמות עבור פרסומים, כגון הוצאת ספר, פרסום מאמר בכתב עת, פרסום מאמר בכתב עת מדעי, הרצאה בכנס בין-לאומי, תצוגות של יצירות אומנות ועוד.

גמולים עבור פרסומים לעובדי הוראה באופק חדש

עובדי הוראה המועסקים על פי רפורמת אופק חדש, זכאים לצורך קידום בדרגה, להכרה בפרסומים, כשעות פיתוח מקצועי, על פי מתווה אופק חדש.

כל גמול שיוכר עבור פרסומים בוועדה לדירוג, ותק וגמולי השתלמות, ותאריך היצירה שלו הוא לאחר ההצטרפות לאופק חדש, יומר ל-30 שעות פיתוח מקצועי לצורך קידום דרגות באופק חדש.

שעות אלו יוכרו לעובד ההוראה עד 60 שעות בקידום אחד, בכל דרגה, ויהיו שעות מצטברות.

גמולים עבור פרסומים לעובדי הוראה בעוז לתמורה 

הזכאות לגמול בגין פרסומים היא בכפוף לכללים הקבועים לגבי גמולים בגין השתלמויות, כפי שנקבעו בסעיף 18 להסכם עוז לתמורה. על פי הסכם עוז לתמורה, ניתן לצבור גמול אחד בשנה, למעט שבתון, חצי שבתון וחל"ת. זכאות לגמול ה-18 ניתנת רק עבור פרסומים שיצאו לאור לאחר תאריך ההצטרפות לרפורמת עוז לתמורה.

בשנת הלימודים תש"ף (1.9.19) מכסת הגמולים בעוז לתמורה עלתה ל-19 יחידות גמול. הזכאות לגמול ה-19 ניתנת רק עבור פרסומים שהוצאו לאור בשנת הלימודים תשע"ט ואילך.

המרת גמולים לדרגת בכיר

במקביל לנתיב הקידום לדרגת שכר למורה מוסמך בכיר, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ניתנת לעובד ההוראה האפשרות להגיע לדרגת שכר של מורה מוסמך בכיר על בסיס לימודים קודמים שהוכרו על ידי משרד החינוך כמזכים את המשתלם בגמול השתלמות עם ציון.

פירוט הכללים שבהם נדרש עובד ההוראה לעמוד:

  1. ​לימודים או השתלמויות קודמים יובאו בחשבון רק אם התקיימו לאחר התאריך הרשמי של הסמכת עובד ההוראה לדרגת מורה מוסמך.

  2. עובד הוראה יידרש להמציא מסמכים המפרטים את נושאי הלימוד, היקף השעות והציונים. המסמכים חייבים להיות בחתימת המוסד.

  3. לצורך קבלת דרגת שכר של "מורה מוסמך בכיר" יובאו בחשבון רק לימודים והשתלמויות שהיקפם לא יפחת מ-56 שעות בכל יחידת לימוד, ושהוכרו לגמול עם ציון, להוציא לימודים סדירים לתואר אקדמי או הסמכה נוספת להוראה באוניברסיטה או במכללה לחינוך או במוסד להכשרת עובדי הוראה. נוסף על כך, על עובד ההוראה לצבור 720 שעות השתלמות המזכות בגמול עם ציון.

לאחר המרת גמולי השתלמות לדרגת שכר למורה מוסמך בכיר וקבלת דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" יבוטלו גמולי ההשתלמות בהתאם.

לתשומת ליבכםדרגת שכר למורה ​מוסמך בכיר תינתן פעם אחת בלבד.

מורים בעוז לתמורה יכולים לצבור גמול אחד בכל שנה ולא יותר. רק מורים בשנת שבתון זכאים לכל הגמולים שצוברים בשנת השבתון. לגמול ה-18 זכאי מורה שבשנה שנכנס לעוז לתמורה צבר 112 שעות, מהן 56 שעות עם ציון ו-56 בלי ציון, כאשר ההשתלמות במתווה של עוז לתמורה.

הנתונים שלי

לתשומת ליבכם,

- ניתן להפיק אישור נתוני העסקה מקוון הכולל את סך הגמולים שנצברו.

- עבור עובדי בעלות, גמולים בסטטוס "ממתין לאישור גזברות" נחשבים גמולים מאושרים.

קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי