דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
הנחיות להעברת שיעור המתקיים בכיתה לתלמידים הלומדים מרחוק בתקופת הקורונה (למידה משולבת)
הסכמת עובדי הוראה לצילום ולשמע

למידה מרחוק כוללת מגוון אפשרויות לימוד, כשאחת מהן היא צילום שיעור המתקיים בכיתה ללא נוכחות פיזית של תלמידים או עם נוכחות פיזית חלקית, כשיתר התלמידים משתתפים בלמידה מרחוק (משולבת). הנחיות אלה נועדו להסדיר קיום שיעור המצולם במתכונת למידה זו לשנה"ל תשפ"א. יצוין כי לפי הוראות חוזר מצלמות במוסדות החינוך – הסדרת הכנסתן ואופן התקנתן חל איסור על הצבת מצלמה בכיתת הלימוד. 

ההנחיות מבקשות לאזן בין הנגשת הלמידה ושיתוף התלמידים הלומדים מרחוק מסיבות שונות (בידוד, מחלה ועוד) לבין הצורך לצמצם הפגיעה בפרטיות התלמיד ו/או המורה בתהליך הלמידה. באמצעות ההנחיות נבקש לתת בידי צוותי ההוראה אפשרות נוספת לקיים למידה בקבוצות מצומצמות, תוך הקפדה על הנחיות הבריאות המחייבות בעת הזו ושימור הרצף הלימודי והחינוכי.


>>> מורים המבקשים ללמד תלמידים במתכונת המובאת בדף זה בשנת הלימודים התשפ"א, יסמנו וי במשבצות שבהמשך דף זה (שיופיעו בתחתית הדף לאחר הזדהות), ובכך יביעו את הסכמתם ואישורם. האישור יעבור באופן מקוון לפורטל מוסדות חינוך, למנהל/ת בית הספר שלהם.

הנחיות להעברת שיעור בלמידה משולבת  

בגן ילדים

 • אין לקיים למידה משולבת בגן. כמו כן, אין שינוי בהוראות חוזר המצלמות ביחס לגני הילדים, האוסר על הצבת מצלמה קבועה בגן. 

 • עם זאת, ההנחיות מחריגות מקרה בו גננת מלמדת מהגן ללא נוכחות פיזית של ילדים בתוך מבנה הגן. גם במקרה זה לא תוצב מצלמה קבועה בגן וניתן יהיה לעשות שימוש באחת הדרכים הבאות: מצלמת המחשב בו עושה הגננת שימוש; באמצעות מצלמה שבמכשיר הטלפון של הגננת.   

 • שימוש כאמור ייעשה באמצעות אחד הכלים ללמידה סינכרונית שאושרו על ידי משרד החינוך (Zoom בהזדהות משרד החינוך, WEBEX, Google Meet, Microsoft Teams, משו"ב, אדיופייג') בהתאם להנחיות שבפורטל עובדי הוראהלנוחותכם, קישור למדריך למשתמש בזום. מדריכים נוספים נמצאים בדף למידה מרחוק שבפורטל עובדי הוראה. 

בבית ספר

 • צילום שיעור מרחוק בזמן אמת מהכיתה יכול להיעשות ללא נוכחות פיזית של תלמידים או עם נוכחות פיזית חלקית של תלמידים (למידה משולבת).

 • המורה האחראי על השיעור לא יצלם ו/או ישדר שמע במהלך שיעור בכיתה אלא אם כן נתן לכך את הסכמתו לשנת הלימודים התשפ"א, חתם על הנוסח בנספח א' והעבירו למנהל בית-הספר. 

 • צילום שיעור מרחוק בזמן אמת יעשה על-ידי המורה באחת מהדרכים הבאות: מצלמה המובנית במחשב בו עושה המורה שימוש; מצלמה חיצונית המחוברת למחשב שברשות המורה; מצלמה שבמכשיר הטלפון של המורה.

 • צילום שיעור בזמן אמת יהיה בכפוף לכך שהשימוש בו יעשה אך ורק לשם העברת השיעור לתלמידים שאינם נוכחים בכיתה או בשיעור מסוים ובהתאם להנחיות אלה. 

 • שימוש כאמור ייעשה באמצעות אחד הכלים ללמידה סינכרונית שאושרו על ידי משרד החינוך (Zoom בהזדהות משרד החינוך, WEBEX, Google Meet, Microsoft Teams, משו"ב, אדיופייג') בהתאם להנחיות שבפורטל עובדי הוראהלנוחותכם, קישור למדריך למשתמש בזום. מדריכים נוספים נמצאים בדף למידה מרחוק שבפורטל עובדי הוראה. 

הנחיות למורה

על המורה המקיים שיעור מצולם או מוקלט בכיתה לפעול בכפוף לאמור בהנחיות אלה:

 • המורה יפרט בתחילת כל מפגש את מהלך השיעור ואת כללי ההשתתפות בו.

 • טרם פתיחת המצלמה בתחילת השיעור, המורה יביא לידיעת התלמידים הנוכחים בכיתה כי השיעור מצולם ומועבר סינכרונית לתלמידים הלומדים מהבית ו/או כי קולם של התלמידים ישמע, כחלק בלתי נפרד מהשיעור. ככל שהשיעור יוקלט בהתאם להנחיות שבסעיף 3, המורה יביא לידיעת התלמידים גם כי קולם של התלמידים יוקלט.

 • מטרת הדגשת מידע זה נועדה להגביר את המודעות של התלמידים לשידור ולאפשר להם לבחור באיזו מידה להשמיע את קולם.

 • בסיום השיעור על המורה להפסיק את השימוש במצלמה ולוודא את כיבוי האפליקציה שבה השתמש וזאת לאחר שיצאו ממנה כל התלמידים הלומדים מרחוק. 

 • חל איסור (על המורה האחראי על השיעור ועל כל אדם אחר) לצלם את התלמידים הנוכחים בכיתה במסגרת כל מהלך השיעור. עם תחילת השיעור על המורה לוודא כי שידור הווידאו אינו מצלם את התלמידים אלא מתמקד במורה המעביר את השיעור.

 • חשוב להפעיל שיקול דעת בנוגע לצילום השיעור כאשר מתקיים שיח רגיש ומורכב (דוגמת שיעורים העוסקים בנושאים רגישים כגון שיעורי חינוך מיני). אם במהלך השיעור מתעורר חשש שתלמיד עלול לחשוף מידע רגיש שעלול לפגוע בפרטיותו, על המורה לבקש לקיים עמו שיח נפרד ואישי בנושא, מחוץ לשיעור המצולם. חשוב לציין כי גם במצבים של למידה פנים אל פנים בכיתה, קיימת הנחיה דומה בעניין חשיפה של מידע אישי רגיש.

 • יש להקפיד על שיח מכבד וכן לצמצם ולמזער פגיעה בפרטיות התלמיד ו/או במי מהמשתתפים במתכונת למידה זו. מומלץ להיעזר במסמך: "אקלים כיתה בטוח ותומך במרחב המקוון": עבריתערבית.

 • לתלמידים שלומדים מרחוק ישלח מראש הקישור לשיעורים או שקישור יפורסם במערכת המקוונת הבית-ספרית, באמצעי אחד זמין לכלל התלמידים ומוגדר אשר הובא לידיעת התלמידים (למשל, באמצעות משלוח הודעת טקסט או דוא"ל למספר טלפון של התלמיד או הורה התלמיד), בו ניתן לזהות את התלמיד המשתתף בשיעור מרחוק. בכלים המאפשרים זאת, הכניסה לשיעור תוגן בסיסמה.

 • על בית-הספר להבהיר לתלמידים כי חל איסור על העברת הקישור לשיעור ו/או הסיסמא לגורם אחר ו/או על הקלטת השיעור בכל דרך שהיא. כאמור לעיל, יש להשתמש באחד הכלים ללמידה סינכרונית שאושרו על-ידי משרד החינוך.

חל איסור על תלמידים ו/או הורים לצלם או להקליט או להפיץ שיעור

הקלטה ושמירת שיעור שצולם בלמידה משולבת

הקלטה ושמירת שיעור שצולם בלמידה משולבת יעשה בהתאם להנחיות הבאות: 

 • ככלל, אין לשמור צילום או הקלטה של שיעור.

 • במקרים חריגים שבהם קיים צורך לשמור צילום או הקלטת שמע לשם העברת השיעור לתלמידים שבשל נסיבות המצדיקות זאת לא יכלו לצפות בשידור בזמן אמת, מורה רשאי לשמור את הקלטת השיעור שצולם ללמידה מקוונת ולהעבירו לתלמידים בהתאם לכללים הבאים: 

  • המורה יידע מראש את התלמידים על צילום השיעור והקלטתו.

  • המורה יוודא כי משלוח הקישור לשיעור המוקלט יעשה רק למורשים הנדרשים לצפות בשיעור המוקלט.

  • המורה יקבע סיסמה לשם צפייה בשיעור המוקלט במידה והכלי בו נעשה שימוש מאפשר זאת.

  • התלמיד לא יעביר או ישתף אחר בסיסמא ו/או בקישור שקיבל מאת המורה. הסיסמה והקישור ימסרו למורשים על-ידי המורה. 

  • שמירת החומרים המצולמים תיעשה אך ורק במחשבים מקומיים שהותקנו בהם אמצעי הגנה ואבטחת מידע או בשירותים מאובטחים וייעודיים שאושרו על-ידי המשרד. אין לשמור את החומרים בחשבונות פרטיים ואין לפרסם את השיעורים בשירותים ציבוריים כגון  YouTube ועוד.

  • המורה האחראי על השיעור יידע מראש את מנהל בית הספר על כוונתו לצלם ולהקליט את השיעור וכן ימלא את נספח א', יחתום ויעבירו למנהל בית הספר.

  • הקלטת צילום ושמע לא תועבר לכל גורם אחר אלא לפי קביעת המוסד החינוכי ובכפוף לכל דין.

  • העברת הקישור להקלטה לתלמידים תיעשה באמצעים מקובלים ותוך שימוש במערכות מאובטחות ומוצפנות להעברת מידע המאושרות על-ידי משרד החינוך. יש להימנע מלהשתמש בחשבונות דואר אלקטרוני פרטיים וחינמיים (כדוגמת חשבון ג'ימייל) או בתוכנות להעברת מסרים מידיים (כדוגמת WhatsApp) להעברת ההקלטות.

  • לאחר העברת ההקלטה לתלמידים שלא יכלו לצפות בשידור, המורה ימחק את ההקלטה עד שבוע ימים מיום העברת ההקלטה, לכל המאוחר.  

 • למען הסר ספר יובהר, כי מנהל מוסד חינוך ו/או מורה לא יעשה שימוש במצלמה בכיתה לשם איסוף מידע או לכל מטרה אחרת שאינה לצורך העברת השיעור לתלמידים הלומדים מרחוק ולא יעבירה לאחר אלא בהתאם להנחיות אלה.

 • התנהלות תלמידים שלא בהתאם להנחיות המורה עלולה להוות הפרת משמעת ותטופל בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל - אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון ו/או תקנון בית ספרי.

 • מורים המבקשים ללמד תלמידים במתכונת המובאת בדף זה בשנת הלימודים התשפ"א, יסמנו וי במשבצות שבהמשך דף זה ובכך יביעו את הסכמתם ואישורם. האישור יעבור באופן מקוון לפורטל מוסדות חינוך, למנהל/ת בית הספר שלהם.

 • עובדי הוראה העובדים במספר מוסדות חינוך נדרשים לציין את הסכמתם ללמידה מקוונת לגבי כל אחד ממוסדות החינוך שבהם הם מלמדים.  

הנתונים שלי
ארעה שגיאה, אנא פנה למנהל המערכת. מזהה שגיאה: 7bd565c6-8338-4ced-b746-fe497125386d.
קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי