דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
הקורסים שלי
השתלמויות

תהליך ההתפתחות המקצועית של עובד​ ההוראה מתבסס על צרכיו, על מאפייני עבודתו במוסד החינוכי ועל נושאים שונים שנלמדו מחוץ למוסד החינוכי. בדף זה תוכלו לקרוא על התוכניות השונות לפיתוח מקצועי ולצפות בהשתלמויות ובקורסים לפיתוח מקצועי שבהם השתתפתם ובציונים שהשגתם בהם. בנוסף תוכלו לראות אם קורסים אלו הוכרו לכם לצורך גמולים. 

לתשומת ליבכם, "שעות צבירה" הן שעות פיתוח מקצועי הנצברות עבור עובדי הוראה באופק חדש לצורך עלייה בדרגה, או השעות הנצברות עבור עובדי הוראה שאינם באופק חדש לצורך גמול השתלמות.

>>לדף קורסים לצבירה לתואר שני

תוכניות לפיתוח מקצועי | אופק חדש | עוז לתמורה | טרום רפורמה | מרכזי פסג"ה

תוכניות לפיתוח מקצועי

עם הפעלת רפורמת אופק חדש ורפורמת עוז לתמורה במערכת החינוך, גובשו תכניות הפיתוח המקצועי בהתאם להסכמים אלה. נכון להיום קיימים שלושה נתיבים לפיתוח מקצועי:

  • אופק חדש

  • עוז לתמורה

  • נתיב לעובדי הוראה שטרם השתלבו באחת מהרפורמות (טרום רפורמה)​

אופק חדש

הפיתוח המקצועי הוא רכיב מרכזי בקידום עובדי הוראה. עובדי הוראה יקודמו בדרגות בתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:

1. למדו שעות פיתוח מקצועי ועמדו בפרק הזמן הנדרש בהתאם לדרגתם. להלן פירוט היקף השעות והפז"ן (פרק הזמן הנדרש) עבור כל דרגה החל משנת הלימודים תשע"ז:

דרגות

היקף השעות הנדרש

2, 3

 120 שעות פיתוח מקצועי במהלך 30 חודשי פז"ן

4, 5, 6

180  שעות פיתוח מקצועי במהלך 36 חודשי פז"ן

7, 8, 9

210  שעות פיתוח מקצועי במהלך 48 חודשי פז"ן

כללי​​ניתן לצבור במעבר מדרגה לדרגה  עד 60 שעות

קידום בחצי דרגה

מחצית משעות הפיתוח המקצועי ומחצית משעות הפז"ן הנדרשות לקידום בדרגה.

הערה: אם עובד הוראה בדרגות 9-7 שובץ בחצי דרגה ונדרש ללמוד 105 שעות כדי להתקדם בדרגה, יידרש ללמוד 120 שעות. אם למד מעבר לנדרש בדרגה, יוכל לצבור עד 30 שעות.

2. עברו בבית ספרם תהליך של הערכה מעצבת.

3. קיימו את עקרון הרצף – החל משנת הלימודים תשע"ד הוחל עקרון הרצף, שלפיו על מנת ששנת לימודים תיצבר לעובד הוראה לפרק הזמן הנדרש למעבר בין הדרגות, עליו ללמוד בכל שנה 30 שעות לפחות. החל משנת הלימודים תשע"ז עובד הוראה פטור מעקרון הרצף 3 פעמים לאורך שנות עבודתו בהוראה. ניתן לממש את הפטור משנת לימודים אחת בכל פעם בדרגה אחרת החל מדרגה 3, וכאמור לא יותר מ-3 פעמים בסך הכול.

עוז לתמורה

החל משנת הלימודים תשע"ב על עובד הוראה המועסק בתנאי הרפורמה (יישום מלא או חלקי) יחול האמור להלן:

1. עד לשנת תש"ף התקרה של יחידות גמול השתלמות המוכרות לצורך תשלום תהיה 19 יחידות גמול נוסף על יחידות הגמול המוכרות לעניין כפל תואר.

2. עובד הוראה אשר עד לתחילת שנת הלימודים תשע"ב צבר שעות לימוד בהיקף הנדרש ל-17 יחידות גמול השתלמות או יותר, שמהן הוכרו לגביו לצורך תשלום גמול השתלמות 16 יחידות גמול בלבד בהתאם לכללים שהיו קיימים ערב חתימת הסכם זה – תוכר עבורו יחידת גמול נוספת מתוך יחידות הגמול שצבר מעבר ל-16 יחידות גמול לצורך תשלום גמול השתלמות החל ממועד תחילת העסקתו בתנאי הרפורמה.

3. לצורך הכרה ביחידת גמול ההשתלמות ה-19 יוכרו קורסים שבהם משתתף עובד ההוראה, שמועד תחילתם לא לפני תחילת שנת הלימודים תשע"ט או לא לפני תחילת שנת הלימודים שבה החל להיות מועסק בתנאי הרפורמה – לפי המאוחר מביניהם.

4. בכל שנת לימודים יהיה עובד ההוראה זכאי ליחידת גמול אחת נוספת לכל היותר בגין שעות הלימוד שצבר בהתאם לכללים החלים בעניין זה. ככל שצבר שעות לימוד מעבר לנדרש לצורך זכאות ליחידת גמול זו, יובאו שעות לימוד אלה בחשבון לצורך זכאות ליחידת גמול נוספת שלה יהיה זכאי בשנות הלימודים הבאות, בהתאם לכללים החלים בעניין זה.

5. ההגבלה האמורה בסעיף 4 לא תחול על שעות לימוד שנלמדו בשנה שבה שהה עובד ההוראה בשבתון, בחצי שבתון או בחל"ת. מתוך שעות הלימוד שנלמדו במסגרת שעות תומכות הוראה בהשתלמות בית ספרית המאושרת לצבירת גמול השתלמות על ידי משרד החינוך, ניתן יהיה להכיר ב-30 שעות בשנת לימודים לכל היותר לצורך זכאות ליחידת גמול השתלמות.

6. לעובד הוראה המקבל את שכרו ברפורמת אופק חדש או עוז לתמורה שילמד בקורס שאושר לאחת הרפורמות, יוכרו שעות הלימוד על פי הרפורמה שאליה הוא שייך, על פי הנהלים.

להרחבה ראו נהלים והנחיות לעובדי הוראה במסלול עוז לתמורה.

טרום רפורמה

ככלל, כל הקורסים וההשתלמויות המוכרים ברפורמות עוז לתמורה ואופק חדש, מוכרים גם בטרום רפורמה.

מרכזי פסג"ה

בכל מחוז פועלים מספר מרכזי פסג"ה הנותנים שירות לכלל עובדי ההוראה שבאזור ההזנה שלהם ואמונים על ביצוע מדיניות המטה והמחוז, תוך התאמתה לצורכי הלומדים, פיתוח יוזמות מקומיות, בקרה והערכה, קשר עם מוסדות אקדמיים ושימוש במודלים רבים לפיתוח מקצועי.

לרשימת מרכזי פסג"ה.

הנתונים שלי

לתשומת ליבכם, ניתן להפיק אישור נתוני העסקה מקוון הכולל את סך הגמולים שנצברו.

קישורים ונהלים
טפסים
שאלות ותשובות
הזכאים לגמולי השתלמות הם עובדי הוראה בטרום רפורמה / עוז לתמורה; עובדי הוראה המועסקים בחלקיות בטרום רפורמה ובחלקיות באופק חדש, בתנאי שהם מוסמכים ובעלי ותק של שנה אחת לפחות בהוראה בזמן הלימודים.

הלימודים המוכרים הם לימודים אקדמיים או קורסים שאושרו מראש על ידי הפיקוח על הפיתוח המקצועי במטה ובמחוזות.

מסלול אישי נקבע כאשר עובד הוראה לומד במוסד הפתוח לקהל הרחב ומבקש לקבל גמול בעבור לימודיו.
על עובד ההוראה להגיש בקשה 45 יום מראש למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד. כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו. עובדי הוראה בהוראה פרא-רפואית או בחינוך המיוחד יגישו גם המלצה מהפיקוח.
לא. יש לבקש מכל מוסד אישור בכתב ממשרד החינוך על זכאותו  לקיים קורסים לעובדי הוראה.
אותו מוסד שקיבל את ההכרה בהשתלמות אחראי לדווח על המשתלמים שאצלו. במקרים של מוסד המספק תארים אקדמאים, על המוסד לצייד את עובד ההוראה בגיליון ציונים ותעודת זכאות.
השתלמויות שנלמדו לפני כניסה לאופק, נלקחות בהמרה לצורך קביעת דרגה.
מסיום הקורס עוברים חודשיים בקירוב עד שהאישור מגיע לביתו של עובד ההוראה, וזה בתנאי שהמוסד שלח את היומן השתלמות לאישור המפקח עם סיום הקורס.

קידום לדרגות 2 ו-3: יש ללמוד 120 שעות פיתוח מקצועי במהלך 30 חודשי פז"ן

קידום לדרגות 4, 5 ו-6: יש ללמוד 180 שעות פיתוח מקצועי במהלך 36 חודשי פז"ן.

קידום לדרגות 7, 8 ו-9: יש ללמוד 210 שעות פיתוח מקצועי במהלך 48 חודשי פז"ן.

החל משנת הלימודים תשע"ח עובד הוראה בדרגות 9-7 אינו מחויב להשתתף בקורסים ייעודיים לדרגות אלו כבעבר. עובד ההוראה יכול לבחור את הקורסים הרלוונטיים עבורו בהתאם לתחום ההוראה ולתפקיד שהוא ממלא.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי