דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
לימודים אקדמיים - מענקים
לימודים אקדמיים - מענקים

לימודים לתארים אקדמיים הם נתיב משמעותי ללמידה מקצועית של עובדי הוראה לאורך חייהם המקצועיים. בדף זה תקבלו מידע מפורט על מענקי לימודים, זכאות למענקים, מסלולי לימודים, אופן הגשת הבקשה ועוד.

לאור המצב, המערכת להגשת בקשות להחזרי שכר לימוד לשנה"ל תש"ף נפתחה שוב באופן חריג עד 17.4.2020 לצורך:

 1.  הגשת בקשות להחזר שכר לימוד לעובדי הוראה שלא הגישו את בקשתם בזמן ועומדים בתנאי הגשת בקשה בכפוף לחוזר מנכ"ל.

 2. השלמת מסמכים לעובדי הוראה שהגישו את בקשתם בזמן אך מסמכי בקשתם אינם תקינים.

מועד זה הוא אחרון וסופי להגשה ולהשלמה של בקשות. בקשות או פניות שיוגשו לאחר תאריך זה לא יתקבלו ולא יטופלו.

המערכת להגשת בקשות למענק שעות לשנה"ל תשפ"א תיפתח ב-19.04.2020 ותיסגר ב-20.06.2020. מנהלי מוסדות ונציגי בעלויות יטפלו בבקשות עד 10.07.2020.

עידוד לימודים אקדמיים הענקת מענקי לימודים | מי זכאי למענק לימודים? | מסלולי לימוד מאושרים למענקי לימודים | לוח זמנים: מענקי לימודים לשנת תש"ף | הגש​​ת בקשה מקוונת | שלבי הגשת הבקשה | ביטול מענק ל​​עובד הוראה

עידוד לימודים אקדמיים

לימודים לתארים אקדמיים מהווים נתיב משמעותי ללמידה מקצועית של עובדי הוראה לאורך חייהם המקצועיים. משרד החינוך שם לו ליעד להעלות את שיעור עובדי ההוראה בעלי תואר שני, והוא פועל לעידודם ללמוד לימודים אקדמיים לתארים גבוהים במספר אפיקים:

 1. הענקת מענקי לימודים (החזרי שכר לימוד או מענקי שעות).

 2. קביעת דרגת שכר חדשה.

 3. הכרה לגמול - תארים הנלמדים בתחומי ההוראה והחינוך מזכים את עובד ההוראה בגמול. עובדי הוראה בעוז לתמורה זכאים לגמול במהלך הלימודים. הגמול מתבטל עם קבלת התואר וקביעת דרגת השכר החדשה. עובדי הוראה באופק חדש זכאים לגמול בנוסף לדרגת השכר החדשה.

לנוהל המלא של מענקי לימודים ראו בחוזר מנכ''ל - מענקי שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה

הענקת מענקי לימודים

ישנם שני סוגי מענקי לימודים:

1. מענק שעות – תוספת של 4-1 שעות הוראה לשכר החודשי עבור לימודים. לדוגמה, אם הוכרו למורה 2 שעות מענק, והוא עובד בפועל 10 שעות שבועיות, יקבל שכר עבור 12 שעות שבועיות בשנת הלימודים שהמענק אושר עבורה. מענק שעות שנתי מלא שווה ל-4 שעות. מספר שעות המענק שיאושרו לעובד ההוראה נקבע בכל שנה על ידי אגף א' לפיתוח מקצועי, לאחר שקלול כלל הבקשות שהוגשו למענק שעות ובהתאם לתקציב העומד לרשות האגף. עובדי הוראה ברפורמת אופק חדש אינם זכאים למענק שעות, ויכולים לקבל השתתפות בהחזר שכר לימוד בלבד.

2. השתתפות בהחזר שכר לימוד - החזר תשלום לחלק משכר הלימוד שעובד ההוראה שילם בעצמו למוסד הלימודים. החזר שכר הלימוד משולם במשכורת כנגד הצגת קבלות. גובה המענק המלא נקבע בכל שנה על ידי אגף א' לפיתוח מקצועי, לאחר שקלול כלל הבקשות שהוגשו להחזר שכר לימוד ובהתאם לתקציב העומד לרשות האגף. גובה שכר הלימוד המבוקש לכל רמת תואר/תעודה נקבע על ידי האגף ואינו עולה על שכר הלימוד הבסיסי כפי שקבעה המועצה להשכלה גבוהה בכל שנת לימודים. שכר הלימוד הבסיסי אינו כולל אגרת חינוך, דמי הרשמה, תשלומים לשירותים שונים (כמו צילום) מטעם מוסד הלימודים ותשלומי ריבית פיגורים. כמו כן, מהחזר שכר הלימוד מנוכה מס כחוק. בשנת תשע"ח שיעור שכר הלימוד המקסימלי שאושר עמד על 90% משכר הלימוד הבסיסי.

עובד הוראה רשאי לקבל במהלך כל שנות עבודתו בהוראה 3 מענקים מלאים ב-3 שנים נפרדות. באפשרותו לפרוס את המענקים על פני יותר מ-3 שנים. במהלך שנת לימודים אחת באפשרותו לקבל מענק שעות או השתתפות בשכר לימוד. הלומדים לתארים אקדמיים שני ושלישי רשאים לבקש יחידת מענק רביעית, והאגף יחליט אם לאשרו בהתאם לתקציב העומד לרשותו. עובדי הוראה בחצי שנת שבתון יכולים לקבל חצי מהמענק שהיה מאושר להם לולא היו בחצי שבתון.

מי זכאי למענק לימודים?

מענקי שעות והשתתפות בשכר לימוד ניתנים לעובדי הוראה שמלמדים בפועל (אינם בשנת שבתון מלא או בחל"ת), מועסקים על ידי משרד החינוך או על ידי בעלות ועומדים בקריטריונים הבאים:

 1. א. עובדי הוראה בחינוך הרשמי - קביעות במשרד החינוך.
  ב. עובדי הוראה בבעלויות - ארבע שנות ותק רצופות במשרד החינוך באותה הבעלות או באותו סמל מוסד.

 2. היקף המשרה הכולל (סיכום אחוז המשרות בכל מוסדות החינוך שבהם הוא מועסק) עבור החזר שכ"ל הוא חצי משרה (50%) לפחות, ועבור מענק שעות - שליש משרה (33%) לפחות (ללא מענק השעות).                                                                                                                       לתשומת ליבכם, היקף שעות המשרה הכולל את שעות המענק לא יעלה על 140% משרה למועסקי טרום רפורמה. לעובדי הוראה ברפורמת עוז לתמורה היקף המשרה הכולל את שעות המענק לא יעלה על 125% משרה. שעות המענק שמעבר למשרתו הקבועה של עובד ההוראה אינן מקנות קביעות על שעות אלו לשנים הבאות.   

 3. בעלי דרגה: הדרגה נקבעת על יד אגף כוח אדם בהוראה במחוז המטפל בעובד ההוראה.

 4. עבודה של 4 ש"ש לפחות במוסד שדרכו מוגשת הבקשה.

 5. לזכות עובד ההוראה עומדת יתרה בהתחשב במענקים שאושרו לו בעבר.

 6. קיימים קשרי התחשבנות עם מוסד העבודה, והמוסד והבעלות זכאים למענק. לעובדי מוכר שאינו רשמי נדרשים קשרי התחשבנות עם הבעלות וכן נדרש שהמוסד והבעלות יהיו זכאים לנושאי המענק. 

 7. מוסד הלימודים ומסלול הלימודים מזכים במענק (להרחבה ראו בהמשך).

 8. המענק מבוקש עבור דרגת תואר או תעודה שאין לעובד ההוראה (למשל, לא יאושר מענק לתואר שני אם כבר יש לעובד ההוראה תואר שני).

 9. הגשת כל המסמכים הנדרשים לסוג המענק המבוקש במועד המתאים.

 10. הבקשה אושרה על ידי מנהל מוסד העבודה/מפקח על גן הילדים ועל ידי הבעלות המשלמת את שכר עובד ההוראה.

מסלולי לימוד מאושרים למענקי לימודים

ככלל, מאושרים רק לימודים לתארים אקדמיים או לתעודת הוראה במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה. אפשרות נוספת היא לימודים לתעודת הוראה ולתארים אקוויוולנטיים במוסדות לימוד להכשרת עובדי הוראה המוכרים על ידי אגף א' פיתוח מקצועי של עובדי הוראה במשרד החינוך לצורך מענקים אלו. 

פירוט המסלולים:

 1. לימודים במסלולים להסמכה למורה בכיר (לא כולל לימודים לדרגת שכר) במכללה או בסמינר, לקבלת תעודת מורה בכיר.

 2. לימודים לתעודת הוראה ראשונה במוסד להשכלה גבוהה.

 3. לימודים לתואר אקדמי ראשון – BA או BEd ומקביליהם – בחינוך הטכנולוגי, למי שאין בידם תואר אקדמי ראשון.

 4. לימודים לתואר אקדמי שני – MA או MEd ומקביליהם – בחינוך הטכנולוגי, למי שאין בידם תואר אקדמי שני (כולל לימודי השלמה ולימודים לתזה המתקיימים במסלולי הלימוד האקדמיים כדי להתקבל לתואר שני או שלישי).

 5. לימודים לתואר אקדמי שלישי – דוקטורט –  ובכלל זה כתיבת דוקטורט, למי שאין בידם תואר שלישי (לקבלת מענק שעות נדרשים לימודים פרונטליים).

 6. מענק חריג יינתן עבור לימודים לתארים אקדמיים שני (MA) ושלישי (דוקטורט) לעובדי הוראה שניצלו בעבר את מלוא מענקי ההשתלמות, בתנאי שנותר תקציב בתקנת המענקים.

 7. לימודים המוכרים לדרגה אקוויוולנטית ל-BA דרגה 1 ול-MA במכללות ובסמינרים במגזר החרדי שבפיקוח האגף להתפתחות מקצועית של עובדי ההוראה, שאושרו פרטנית על ידי האגף.

לתשומת ליבכם, עובדי הוראה בעלי דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר ראשון, שני או שלישי יכולים לבקש שעות מענק או השתתפות בהחזר שכר לימוד בגין לימודים לתארים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה בהתאם לפירוט לעיל, מבלי שהדבר ייחשב להם כלימודים ל"כפל תואר".

לוח זמנים: מענקי לימודים לשנת תש"ף

מענקי שעות

הגשה - הגשת בקשות למענק שעות הסתיימה.

תשובות - תשובות התקבלו במערכת המקוונת עד לתאריך 13.7.19.

השתתפות בשכר לימוד

הגשה - המערכת נסגרה להגשת בקשות בתאריך 31.1.2020.

תשובות - תשובות התקבלו במערכת המקוונת במהלך חודש פברואר 2020.

ועדת חריגים

הודעה תימסר בהמשך. 

הגש​​ת בקשה מקוונת

הגשת הבקשה תתבצע באמצעות טופס מקוון בלבד. תוכלו לצפות בטופס בדפדפן אקספלורר מגרסה 9 ומעלה או בדפדפן כרום. למדריך למשתמש ולסרטון הדרכה בנושא התהליך המקוון להגשת בקשה למענק שעות או החזר שכר לימוד.

לתשומת ליבכם, בכל שלב בלחיצה על כפתור הבא תציג המערכת את נתוני ההעסקה המנוהלים במשרד החינוך והודעה על נתונים חסרים או על נתונים שאינם תואמים את הקריטריונים המזכים במענק. המערכת תאפשר לציין בטופס המקוון נתוני העסקה שונים מאלו הקיימים במערכות המשרד ולהמשיך בתהליך, אך בפועל האישור או הדחייה ייעשו על סמך נתוני העסקה הנמצאים במערכות המשרד.

שלבי הגשת הבקשה

שלב ראשון: הגשת הבקשה

חובה עליכם לסיים את התהליך כולו ולדאוג אישית שמנהל המוסד והבעלות יחתמו על הבקשה דרך המערכת המקוונת עד תאריך סגירתה.

1. מילוי שלם של הטופס המקוון - עבור שני סוגי הבקשות בסיום הזנת הנתונים יוצג דף סיכום עם פרטי הבקשה, כולל הודעה על נתונים המצביעים על אי זכאות למענק, אם היו. חובה לסמן את משבצת ההצהרה וללחוץ על כפתור שליחת הבקשה. פעולות אלו יגרמו לעדכון הבקשה במערכת, והגורמים המאשרים - מנהל המוסד, בעלות (לעובדי הוראה שאינם רִשמיים) ורכז פיתוח מקצועי במחוז המטפל - יוכלו לטפל בבקשה. לפרטים נוספים על מילוי הטופס.

2. חתימת הגורמים המאשרים במערכת המקוונת (על מגיש הבקשה לדאוג לחתימות אלה):

 • מנהל/ת בית הספר שבו עובד ההוראה המועסק או המפקח/ת על מוסדות קדם-יסודיים או המפקח/ת על מרכז מחוזי.

 • נציג הבעלות של המוסד החינוכי המשלמת את שכר עובד ההוראה (עובדי הוראה המועסקים על ידי משרד החינוך אינם נדרשים לחתימה זו של נציג הבעלות). לפרטים נוספים על חתימת הגורמים המאשרים.

3. הזנת פרטי הלימודים וצירוף מסמכים:

השתתפות בהחזר שכר לימוד - עובד ההוראה יציין את שכר הלימוד שישלם (עד גובה שכר הלימוד הבסיסי המלא כפי שקבעה המועצה להשכלה גבוהה). 

יש לצרף לבקשה קובץ סרוק של כל המסמכים הבאים:

 • אישור לימודים הכולל את מטרת הלימודים ומסלול הלימודים

 • גיליון לימודים (מערכת שעות) ממוסד הלימודים - על הגיליון לפרט את שנת הלימודים לתואר, שם התואר, מסלול התואר, הסמסטר, שמות הקורסים וסמליהם, היקף השעות לקורס.

 • אישור על גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים המבוקשת, חתום על ידי מוסד הלימודים.

 • גיליון ציונים משנה קודמת (ללומדים שנה שנייה ומעלה בלבד).

מענק שעות - עובד ההוראה יציין את מספר שעות הלימוד השבועיות שילמד בכל סמסטר. אם הוא לומד באוניברסיטה הפתוחה, עליו לציין את נקודות הזכות בכל סמסטר, והמערכת תחשב את שעות הלימוד. בהתאם לשעות הלימוד המערכת תחשב את שעות המענק האפשריות.

לתשומת ליבכם, לאחר קבלת האישור הרשמי, על עובד ההוראה לצרף את מסמכי הלימודים הנדרשים בין שבקשתו אושרה ובין שלא אושרה. ללא צירוף המסמכים הנדרשים לבקשה וללא אישור רכז הפיתוח המקצועי לא יבוצע תשלום בגין שעות המענק שאושרו.

שלב שני: צירוף מסמכים לבקשה מאושרת

השתתפות בשכר לימוד - את הקבלה המקורית יש להעביר לבעלות המשלמת את השכר. עובד הוראה שלא יעביר בזמן את המסמכים, תבוטל זכאותו.

מענק שעות - עד סוף נובמבר יש לצרף את כל המסמכים הבאים סרוקים וחתומים כנאמן למקור על ידי מנהל המוסד החינוכי או המפקחת על גני הילדים:

 • אישור לימודים הכולל את מטרת הלימודים ומסלול הלימודים

 • גיליון לימודים (מערכת שעות) ממוסד הלימודים - על הגיליון לפרט את שנת הלימודי לתואר, שם התואר, מסלול התואר, הסמסטר, שמות הקורסים וסמליהם, היקף השעות לקורס.

 • אישור על גובה שכר הלימוד – לשנת הלימודים המבוקשת, חתום על ידי מוסד הלימודים.

 • גיליון ציונים משנה קודמת (ללומדים שנה שנייה ומעלה בלבד).

לתשומת ליבכם, עליכם לבדוק את סטטוס הבקשה בפורטל עובדי הוראה לאחר הזדהות או לחלופין במערכת המקוונת, בדף סיכום הבקשה שניתן להיכנס אליו דרך תפריט הבקשות שלי ובחירה בסטטוס הבקשה.

שלב שלישי: קבלת התשלום

את אישור הזכאות יש להגיש לגזברות הבעלות המשלמת את שכרו של עובד ההוראה, והבעלות היא שתעביר אליו את התשלום. התשלום יבוצע בכפוף לנהלים ולהגשת המסמכים הנדרשים על ידי חשב השכר ובהתאם לנתוני ההעסקה של עובד ההוראה.

עובד הוראה המועסק על ידי בעלות עובד הוראה המועסק על ידי משרד החינוך
תשלום מענק השעות - אם המענק אושר עד סוף אוקטובר, התשלום הראשון יתבצע לא יאוחר מחודש דצמבר, ולאחר מכן ישולמו התשלומים מדי חודש בחודשו; אחרת התשלום יבוצע כחודשיים לאחר אישור המענק.

תשלום מענק השעות - אם המענק אושר עד סוף אוקטובר, התשלום יתבצע במשכורת נובמבר או דצמבר עבור החודש הראשון של שנת הלימודים (ספטמבר) ועד לחודש התשלום,  ולאחר מכן ישולמו התשלומים מדי חודש בחודשו; אחרת התשלום יבוצע כחודש לאחר אישור המענק. על מנהל המוסד לדווח למערכת שיבוץ את שעות המענק המאושרות.

תשלום החזר שכר לימוד משולם בשתי פעימות: ינואר ויוני. אם המענק אושר עד סוף דצמבר, התשלום לפעימה הראשונה יבוצע בינואר; אחרת התשלום יבוצע כחודשיים לאחר אישור המענק. תשלום החזר שכר לימוד ישולם כחודש לאחר מסירת הקבלה המקורית לגזברות המחוז המטפל.

ביטול מענק ל​​עובד הוראה

במקרים הבאים המענק לעובדי הוראה יבוטל, והתשלום יקוזז מהשכר: 

 • אם במהלך השנה, לאחר אישור המענק יתברר שנתוני העסקה השתנו ונמצאים כלא מזכים.

 • אם לא צורפו המסמכים הנדרשים עד המועד האחרון הנדרש. 

 • אם הופסקו הלימודים מסיבה כלשהי ואין אישור זכאות לקבלת התואר ו/או תעודת הוראה. 

הנתונים שלי

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

​לצורך הפקת המכתב יש להיכנס למערכת (לאחר הזדהות באמצעות כפתור ההזדהות שבדף זה) ולהיכנס לתפריט מכתבים > הדפסה.

​יש להגיש את הקבלות להחזר שכר לימוד עד לתאריך 30 ביוני של שנת הלימודים הנוכחית.

​עובדי הוראה המועסקים על ידי המדינה שאושרה להם הבקשה, ישלחו את הקבלות המקוריות לגזברות המחוז.

עובדי הוראה המועסקים על ידי בעלות, ישלחו את הקבלות לבעלות המשלמת להם משכורת.

​לצורך מילוי בקשת מענק לימודים יש ללחוץ על כפתור "להגשה/עדכון של בקשה למענק לימודים" שבדף זה. במסך שייפתח יש להזין פרטי הזדהות: תעודת זהות, קוד וסיסמה. בסיום הזנת פרטי ההזדהות תועברו ישירות למערכת. בדף הבית יש ללחוץ על כפתור הגשת בקשות ולהיכנס ל"סוג המענק".
בכל שאלה או בעיה טכנית בכניסה לטופס המקוון, אם אין לכם שם משתמש וסיסמה או לשאלות בנושא הסיסמה יש לפנות למוקד סיסמאות ותמיכה תפעולית בטלפון 6552* או 073-3983960.

​מענקי הלימודים נועדו לתמרץ ולעודד מורים ללמוד ולהשתלם בייחוד במסלולים האקדמיים שבמוסדות להשכלה גבוהה, עד לקבלת תואר אקדמי רלוונטי להשכלתם הכללית ולעבודתם המקצועית בכיתה.​

​לבקשה שתעמוד במבחני המדדים יש סיכוי גבוה לאישור המענק. המדדים הנבדקים הם: 

נתוני העסקה: קביעות או 4 שנות ותק בהוראה; היקף המשרה בכלל מוסדות ההעסקה: למענק שעות נדרש לפחות שליש משרה, להחזר שכר לימוד נדרש לפחות חצי משרה (לעובד הוראה בשבתון לא יאושר מענק. לעובד הוראה בחצי שבתון יאושר חצי מענק ובהתאם לאחוז המענק שיאושר לכלל עובדי ההוראה); דרגה; מספר שעות עבודה במוסד שדרכו מוגשת הבקשה; היתרה העומדת לזכות עובד ההוראה בהתחשב במענקים שאושרו לו בעבר; קשרי התחשבנות עם מוסד העבודה; זכאות המוסד והבעלות למענק. לתשומת לבכם, בדרך כלל השייכות לרפורמת אופק חדש אינה מאפשרת מענק שעות.

נתוני לימודים: מוסד הלימודים; מסלול הלימודים ורמת התואר הנרכש בהשוואה לתארים ותעודות קיימות; אחוז שכר הלימוד שעובד ההוראה נדרש לשלם משכר הלימוד המלא (לפחות 15% לכלל רמות הלימודים למעט לימודים לתואר שלישי שבהם נדרש תשלום של 10% לפחות). במענק שעות נדרש ללמוד לפחות 6 שעות שבועיות, הגשת מלוא המסמכים במועדים המתאימים לסוג המענק המבוקש.

​אישור המענק ניתן על תנאי, והוא ישולם רק למורים שנתוני ההעסקה שלהם ו/או נתוני הלימודים שלהם תקפים ותואמים את הנתונים שעל בסיסם אושר המענק. המענק יקוזז ממורים שחל אצלם שינוי בנתונים שעל בסיסם אושר המענק, ולאור השינוי המענק מלכתחילה לא היה מאושר. המענק יקוזז אם הלימודים הופסקו במהלך שנת הלימודים.​
​בכל שנת לימודים משרד החינוך בוחן את כלל הבקשות ומחליט על גובה המענק שיאושר בהתאם לתקציב העומד לרשותו. המענק שיאושר (אם יאושר) תלוי גם ביתרה העומדת לזכות עובד ההוראה בהתחשב במענקים שאושרו לו בעבר.​

לביטול בקשה למענק שעות יש להזדהות לבצע את הפעולות הבאות:

 • ללחוץ על כפתור "הגשה/עדכון של בקשה למענק לימודים". 

 • לבחור מתפריט ניהול "הבקשות שלי" את השורה הרביעית "סטטוס בקשה".

 • לסמן את השורה של הבקשה הפעילה וללחוץ על הצגה.

 • המערכת תציג שורת לחצנים. יש ללחוץ על הלחצן השמאלי - "ביטול בקשה".

 • המערכת תבקש אישור ביטול, ויש להשיב כן.

כל עובד הוראה המועסק על ידי בעלות יכול להגיש בקשה למענק שעות או להחזר שכר לימוד. על הבעלות לאשר שיש לה קשרי התחשבנות עם משרד החינוך, ושעובד ההוראה מועסק על ידה. כמו כן על הבעלות להתחייב לשלם לעובד ההוראה את המענק.​
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי