דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
הערכת מנהלים
הערכת מנהלים

תפקיד הניהול במהותו הוא תפקיד מורכב אשר כולל משימות בעלות אופי מגוון. תהליך הערכת המנהל נועד לשקף את עבודתו של המנהל במכלול מרחבי הפעולה שלו, להתבסס על מגוון ראיות ותצפיות שייעשו לאורך זמן ולכלול שיח פדגוגי בין המנהל המוערך ובין המעריך. בדף זה תוכלו לקרוא על תהליך הערכת המנהלים ועל מועדי ביצוע ההערכות.

>> למידע בנושא הערכת עובדי הוראה על ידי מנהלים ראו בפורטל מוסדות חינוך.

תהליך הערכת מנהלים | ליווי והערכת מנהלים בראשית דרכם והערכה לתום תקופת ניסיון | הערכה עצמית של המנהל | בקשת ערר על הערכה

תהליך הערכת מנהלים

הערכת המנהלים מבוססת על קיום תהליך הערכה שיטתי על ידי המפקח הכולל. התהליך כולל דיאלוג בין המפקח למנהל על סמך תצפיות במגוון זירות וכן הערכה עצמית של המנהל.

במהלך הקרירה מתקיימים שלושה סוגי הערכות: ליווי והערכת מנהלים בראשית דרכם, הערכת מנהלים לתום תקופת ניסיון בבית הספר והערכת מנהלים לקידום בדרגה.

ליווי והערכת מנהלים בראשית דרכם והערכה לתום תקופת ניסיון

תהליך הליווי וההערכה של מנהלים בראשית דרכם (שנים א'-ב' לניהול) מבוסס על תפיסת הערכה מעצבת שמטרתה לסייע בשיפור עבודתו הניהולית ובהתפתחותו המקצועית של המנהל. תהליך זה נמשך שנתיים: בשנת הניהול הראשונה המיקוד הוא בתמיכה ובסיוע למנהל בתחומים הנדרשים לשיפור, ובשנת הניהול השנייה המיקוד הוא בהערכת ביצועי המנהל. בתום השנה השלישית מתקיימת הערכה לתום תקופת ניסיון בניהול בית הספר.

לצורך תהליך הערכת מנהלים בשנתיים הראשונות לעבודתם פותח כלי ייעודי להערכת מנהלים בראשית דרכם. הכלי מבוסס על ארבעה ממדי העל המגדירים את המצופה ממנהלי בתי ספר: עיצוב חזון ותכנון אסטרטגי; שיפור ההוראה, הלמידה והחינוך; הנהגת צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי; ניהול קשרי גומלין עם הקהילה, וכן התייחסות למנהיגות וליכולת הלמידה האישית של המנהל.

דגשים בתהליך הערכת מנהלים בראשית דרכם (שנים א'-ב')

 • תכנון - המפקחים הכוללים של בתי הספר אחראים על תהליך ההערכה המעצבת שלהמנהלים בראשית דרכם. התהליך נפתח בשיח עם המנהל שמטרתו היכרות עם הכלי והתהליך, ותכנון משותף של תהליך ההערכה שיימשך שנתיים.

 • מיקוד - בשנת הליווי הראשונה מומלץ למקד את השיח במרכיבים שבהם נדרש שיפור וחיזוק בעבודת המנהל. אין חובה להתייחס בשנה א' לכלל המרכיבים בכלי. בשנה השנייה המנהל יוערך בכלל מרכיבי הכלי. בנוסף, בסוף כל שנה תינתן הערכה כוללת לרמת תפקודו של המנהל בהתאם לאחת האפשרויות: מבצע את תפקידו בהתאם למצופה, מבצע את תפקידו באופן חלקי, או מבצע את תפקידו מתחת למצופה ממנהל בראשית דרכו .

 • שיח - תהליך הליווי וההערכה יתבסס על שיח מתמשך בין המפקח למנהל. התהליך יכלול מפגשי/ביקורי עבודה ממושכים בבית הספר; מפגשים/שיחות עם גורמים אחרים בתוך בית הספר ומחוצה לו; עיון במגוון ראיות בית ספריות ועוד. התהליך השנתי יכלול משוב אמצע שנה ושיחת סיכום שנה.

 • הערכה עצמית - כחלק מתפיסה של הערכה מעצבת, חשוב שהמנהל יקיים במהלך השנה הערכה עצמית על עבודתו בממדים שנבחרו למיקוד בכל שנה, כחלק מהשיח המתמשך עם המפקח. בשיחת סיכום ההערכה בסוף כל שנה יתקיים דיאלוג בין המנהל למפקח על בסיס ההערכה העצמית והערכת המפקח תוך הסתכלות על צורכי התפתחותו המקצועית של המנהל.

 • סיכום תהליך ההערכה יתועד במערכת המתוקשבת ויכלול מידע על הממדים שהוערכו בכל שנה, על רמת הביצוע של המנהל מנמוכה לגבוהה, על הזירות ששימשו בהערכה וכן מידע על נקודות חוזק ונקודות לחיזוק בעבודת המנהל וצורכי למידה והתפתחות מקצועית.

 • רק מנהלי בתי ספר יוערכו בתהליך זה.

 • יש לסיים את תהליך ההערכה, להקליד את ההערכה ולשגרה במערכת המתוקשבת עד סוף שנת הלימודים.

דגשים בהערכת מנהלים לתום תקופת ניסיון (קביעות)

 • המפקחים הכוללים של בתי הספר אחראים על תהליך ההערכה.

 • היכרות עם תהליך ההערכה השנתי - המפקח ישתף את המנהל המוערך בתהליך ההערכה וכלי ההערכה המשמשים למתן קביעות בניהול.

 • הערכה במהלך שנה - במהלך החודשים ספטמבר-אפריל ילווה המפקח את מנהל בית הספר במסגרת הערכתו לקביעות בתפקיד. הליווי והשיח יתבססו על התבוננות ביקורתית משותפת על אופן הניהול תוך התייחסות להיבטים שונים ומגוונים ולמגוון ראיות בעבודת המנהל. הערכת המפקח תוקלד ותשוגר במערכת המתוקשבת לאחר ביקור מפקח המחוז לא יאוחר מיום 15 במאי של אותה שנת לימודים.

 • שיחת משוב אמצע שנה - באמצע השנה יקיים המפקח שיחת משוב עם המנהל, בהתייחס לעבודת המנהל המבוססת על הכלי להערכת מנהלים לצורך מתן קביעות. השיחה תתבסס על מגוון ראיות המעידות על עבודת המנהל במגוון זירות שיסייעו לזיהוי נקודות חוזק ונקודות נדרשות לשיפור ובחינת צעדים לשיפור.

 • במהלך המחצית השנייה יתקיים ביקור מפקח המחוז/המחמ"ד לצורך מתן חוות דעת על עבודת המנהל.

 • במהלך החודשים פברואר-מרץ ולא יאוחר מיום 31 במרץ תעביר רשות החינוך המקומית למנהל המחוז הערכה על עבודתו הארגונית-מינהלית ומִשקית של המנהל. הערכת הרשות תהווה אחד מהקריטריונים לצורך מתן קביעות למנהל.

 • סיכום תהליך הערכת מנהלים בתום תקופת הניסיון - בסיום השנה ולא יאוחר מיום 15 במאי יסכמו המפקח ומפקח המחוז את הערכת המנהל בכלי להערכת מנהלים לצורך קביעות. יש לתעד את השיחה המסכמת את השיח השוטף שהיה בין המפקח למנהל במהלך השנה השלישית בניהול. בהיעדר סיכום של המפקח יהא בכך משום המלצה לקביעות.

דגשים בהערכת מנהלים לקידום

 • המפקחים הכוללים של בתי הספר אחראים על תהליך ההערכה.

 • היכרות עם תהליך ההערכה השנתי - המפקח ישתף את המנהל המוערך בתהליך ההערכה וכלי ההערכה המשמשים למתן קידום בניהול.

 • הערכה במהלך השנה - במהלך החודשים ספטמבר-אפריל ילווה המפקח את מנהל בית הספר במסגרת הערכתו לקידום. הליווי והשיח יתבססו על התבוננות ביקורתית משותפת על אופן הניהול תוך התייחסות להיבטים שונים ומגוונים ולמגוון ראיות בעבודת המנהל. הערכת המפקח תוקלד ותשוגר לא יאוחר מיום 30 במאי של אותה שנת לימודים.

 • שיחת משוב אמצע שנה ג' - באמצע השנה יקיים המפקח שיחת משוב עם המנהל, בהתייחס לעבודת המנהל המבוססת על הכלי להערכת מנהלים לצורך קידום בדרגה. השיחה תתבסס על מגוון ראיות המעידות על עבודת המנהל במגוון זירות שיסייעו לזיהוי נקודות חוזק ונקודות נדרשות לשיפור ובחינת צעדים לשיפור.

 • סיכום תהליך הערכת מנהלים לקידום בדרגה - המפקח והמנהל יסכמו את תהליך ההערכה וידונו בחוזקות ובנדרש לשיפור בעבודת המנהל. יש להקליד ולשגר את ההערכה עד לתאריך 30 במאי. 

הערכה עצמית של המנהל

למנהל תפקיד פעיל בתהליכי ההערכה והמשוב על עבודתו. חשובה שותפות המנהל בחשיבה ובתכנון תהליכי הערכתו, במתן/שליחת ראיות למפקח על עבודתו ועל העשייה המתקיימת בבית הספר בטרם ביקורי המפקח ובמהלכם, על פי בחירתו ועל פי בקשת המפקח. לקראת שיחת המשוב המסכמת עם המפקח ישלים המנהל את ההערכה העצמית, ולאחר השיחה ישלח את ההערכה במערכת המקוונת.

בקשת ערר על הערכה

עובדי הוראה ומנהלים המעוניינים לערער על הערכתם, מתבקשים למלא טופס בקשת ערר על הערכה ולשולחו בדוא"ל לכתובת: haarachot_arar@education.gov.il. ניתן להגיש את הבקשה עד חודש ממועד סיום ההערכה.

הנתונים שלי

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
 • ליווי והערכת מנהלים בראשית דרכם - 30 ביוני

 • גמר ניסיון - 15 במאי

 • קידום - 30 במאי

הערכה לקידום לצורך מעבר מדרגה לדרגה תבוצע מדי שלוש שנים. מומלץ כי ההערכה תסתיים בטרם מועד קידום המנהל בדרגה.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי