דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
לימודים אקדמיים - מענקים
לימודים אקדמיים - מענקים

לימודים לתארים אקדמיים הם נתיב משמעותי ללמידה מקצועית של עובדי הוראה לאורך חייהם המקצועיים. בדף זה תקבלו מידע מפורט על מענקי לימודים, זכאות למענקים, מסלולי לימודים, אופן הגשת הבקשה ועוד.

לתשומת ליבכם,

>> המערכת נפתחה להגשת בקשות למענקי שעות לשנת הלימודים תשפ"ב. היא תיסגר בתאריך 30.6.2021. מנהלים ובעלויות יוכלו לטפל בבקשות עד לתאריך 7.7.2021.

>> המערכת נסגרה לכל סוגי הבקשות לשנת הלימודים תשפ"א.

>> על עובד הוראה שאושר לו מענק לימודים לשנת הלימודים תשפ"א למסור קבלות עד לתאריך 30.6.2021 לגורם המשלם את המשכורת, כמצוין במכתב האישור במערכת מענקי לימודים.

 • עו"ה בחינוך הרשמי ימסור את הקבלות לחשב השכר במחוז.

 • עו"ה שהגורם המשלם את שכרו הוא בעלות או מוטב, ימסור את הקבלות לבעלות או למוטב. בחוזר מנכ''ל - מענקי שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה סעיף 4.3.2 מצוין שהבעלות צריכה לשלם לעו"ה את התשלום מיד עם אישור המענק על ידי משרד החינוך.

 • עו"ה השייכים למחוז התיישבותי יעבירו קבלות על בקשה להחזר שכ"ל למחוז ההתיישבותי.

עידוד לימודים אקדמיים הענקת מענקי לימודים | מי זכאי למענק לימודים? | מסלולי לימוד מאושרים למענקי לימודים | הגש​​ת בקשה מקוונת | שלבי הגשת הבקשה | ביטול מענק ל​​עובד הוראה | הגשת בקשה לוועדת ערעורים/חריגים

עידוד לימודים אקדמיים

לימודים לתארים אקדמיים מהווים נתיב משמעותי ללמידה מקצועית של עובדי הוראה לאורך חייהם המקצועיים. משרד החינוך שם לו ליעד להעלות את שיעור עובדי ההוראה בעלי תואר שני, והוא פועל לעידודם ללמוד לימודים אקדמיים לתארים גבוהים במספר אפיקים:

 1. הענקת מענקי לימודים (החזרי שכר לימוד או מענקי שעות).

 2. קביעת דרגת שכר חדשה.

 3. הכרה לגמול - תארים הנלמדים בתחומי ההוראה והחינוך מזכים את עובד ההוראה בגמול. עובדי הוראה בעוז לתמורה זכאים לגמול במהלך הלימודים. הגמול מתבטל עם קבלת התואר וקביעת דרגת השכר החדשה. עובדי הוראה באופק חדש זכאים לגמול בנוסף לדרגת השכר החדשה.

לנוהל המלא של מענקי לימודים ראו בחוזר מנכ''ל - מענקי שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה

הענקת מענקי לימודים

ישנם שני סוגי מענקי לימודים:

1. מענק שעות – תוספת של 4-1 שעות הוראה לשכר החודשי עבור לימודים. לדוגמה, אם הוכרו למורה 2 שעות מענק, והוא עובד בפועל 10 שעות שבועיות, יקבל שכר עבור 12 שעות שבועיות בשנת הלימודים שהמענק אושר עבורה. מענק שעות שנתי מלא שווה ל-4 שעות. מספר שעות המענק שיאושרו לעובד ההוראה נקבע בכל שנה על ידי אגף א' לפיתוח מקצועי, לאחר שקלול כלל הבקשות שהוגשו למענק שעות ובהתאם לתקציב העומד לרשות האגף. עובדי הוראה ברפורמת אופק חדש אינם זכאים למענק שעות, ויכולים לקבל השתתפות בהחזר שכר לימוד בלבד.

2. השתתפות בהחזר שכר לימוד - החזר תשלום לחלק משכר הלימוד שעובד ההוראה שילם בעצמו למוסד הלימודים. החזר שכר הלימוד משולם במשכורת כנגד הצגת קבלות. גובה המענק המלא נקבע בכל שנה על ידי אגף א' לפיתוח מקצועי, לאחר שקלול כלל הבקשות שהוגשו להחזר שכר לימוד ובהתאם לתקציב העומד לרשות האגף. גובה שכר הלימוד המבוקש לכל רמת תואר/תעודה נקבע על ידי האגף ואינו עולה על שכר הלימוד הבסיסי כפי שקבעה המועצה להשכלה גבוהה בכל שנת לימודים. שכר הלימוד הבסיסי אינו כולל אגרת חינוך, דמי הרשמה, תשלומים לשירותים שונים (כמו צילום) מטעם מוסד הלימודים ותשלומי ריבית פיגורים. כמו כן, מהחזר שכר הלימוד מנוכה מס כחוק. בשנת תשע"ח שיעור שכר הלימוד המקסימלי שאושר עמד על 90% משכר הלימוד הבסיסי.

עובד הוראה רשאי לקבל במהלך כל שנות עבודתו בהוראה 3 מענקים מלאים ב-3 שנים נפרדות. באפשרותו לפרוס את המענקים על פני יותר מ-3 שנים. במהלך שנת לימודים אחת באפשרותו לקבל מענק שעות או השתתפות בשכר לימוד. הלומדים לתארים אקדמיים שני ושלישי רשאים לבקש יחידת מענק רביעית, והאגף יחליט אם לאשרו בהתאם לתקציב העומד לרשותו. עובדי הוראה בחצי שנת שבתון יכולים לקבל חצי מהמענק שהיה מאושר להם לולא היו בחצי שבתון.

מי זכאי למענק לימודים?

מענקי שעות והשתתפות בשכר לימוד ניתנים לעובדי הוראה שמלמדים בפועל (אינם בשנת שבתון מלא או בחל"ת), מועסקים על ידי משרד החינוך או על ידי בעלות ועומדים בקריטריונים הבאים:

 1. א. עובדי הוראה בחינוך הרשמי - קביעות במשרד החינוך.
  ב. עובדי הוראה בבעלויות - ארבע שנות ותק רצופות במשרד החינוך באותה הבעלות או באותו סמל מוסד.

 2. היקף המשרה הכולל (סיכום אחוז המשרות בכל מוסדות החינוך שבהם הוא מועסק) עבור החזר שכ"ל הוא חצי משרה (50%) לפחות, ועבור מענק שעות - שליש משרה (33%) לפחות (ללא מענק השעות).                                                                                                                       לתשומת ליבכם, היקף שעות המשרה הכולל את שעות המענק לא יעלה על 140% משרה למועסקי טרום רפורמה. לעובדי הוראה ברפורמת עוז לתמורה היקף המשרה הכולל את שעות המענק לא יעלה על 125% משרה. שעות המענק שמעבר למשרתו הקבועה של עובד ההוראה אינן מקנות קביעות על שעות אלו לשנים הבאות.   

 3. בעלי דרגה: הדרגה נקבעת על יד אגף כוח אדם בהוראה במחוז המטפל בעובד ההוראה.

 4. עבודה של 4 ש"ש לפחות במוסד שדרכו מוגשת הבקשה.

 5. לזכות עובד ההוראה עומדת יתרה בהתחשב במענקים שאושרו לו בעבר.

 6. קיימים קשרי התחשבנות עם מוסד העבודה, והמוסד והבעלות זכאים למענק. לעובדי מוכר שאינו רשמי נדרשים קשרי התחשבנות עם הבעלות וכן נדרש שהמוסד והבעלות יהיו זכאים לנושאי המענק. 

 7. מוסד הלימודים ומסלול הלימודים מזכים במענק (להרחבה ראו בהמשך).

 8. המענק מבוקש עבור דרגת תואר או תעודה שאין לעובד ההוראה (למשל, לא יאושר מענק לתואר שני אם כבר יש לעובד ההוראה תואר שני).

 9. הגשת כל המסמכים הנדרשים לסוג המענק המבוקש במועד המתאים.

 10. הבקשה אושרה על ידי מנהל מוסד העבודה/מפקח על גן הילדים ועל ידי הבעלות המשלמת את שכר עובד ההוראה.

מסלולי לימוד מאושרים למענקי לימודים

ככלל, מאושרים רק לימודים לתארים אקדמיים או לתעודת הוראה במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה. אפשרות נוספת היא לימודים לתעודת הוראה ולתארים אקוויוולנטיים במוסדות לימוד להכשרת עובדי הוראה המוכרים על ידי אגף א' פיתוח מקצועי של עובדי הוראה במשרד החינוך לצורך מענקים אלו. 

פירוט המסלולים:

 1. לימודים במסלולים להסמכה למורה בכיר (לא כולל לימודים לדרגת שכר) במכללה או בסמינר, לקבלת תעודת מורה בכיר.

 2. לימודים לתעודת הוראה ראשונה במוסד להשכלה גבוהה.

 3. לימודים לתואר אקדמי ראשון – BA או BEd ומקביליהם – בחינוך הטכנולוגי, למי שאין בידם תואר אקדמי ראשון.

 4. לימודים לתואר אקדמי שני – MA או MEd ומקביליהם – בחינוך הטכנולוגי, למי שאין בידם תואר אקדמי שני (כולל לימודי השלמה ולימודים לתזה המתקיימים במסלולי הלימוד האקדמיים כדי להתקבל לתואר שני או שלישי).

 5. לימודים לתואר אקדמי שלישי – דוקטורט – ובכלל זה כתיבת דוקטורט, למי שאין בידם תואר שלישי (לקבלת מענק שעות נדרשים לימודים פרונטליים).

 6. מענק חריג יינתן עבור לימודים לתארים אקדמיים שני (MA) ושלישי (דוקטורט) לעובדי הוראה שניצלו בעבר את מלוא מענקי ההשתלמות, בתנאי שנותר תקציב בתקנת המענקים.

 7. לימודים המוכרים לדרגה אקוויוולנטית ל-BA דרגה 1 ול-MA במכללות ובסמינרים במגזר החרדי שבפיקוח האגף להתפתחות מקצועית של עובדי ההוראה, שאושרו פרטנית על ידי האגף.

לתשומת ליבכם, עובדי הוראה בעלי דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר ראשון, שני או שלישי יכולים לבקש שעות מענק או השתתפות בהחזר שכר לימוד בגין לימודים לתארים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה בהתאם לפירוט לעיל, מבלי שהדבר ייחשב להם כלימודים ל"כפל תואר".

הגש​​ת בקשה מקוונת

הגשת הבקשה תתבצע באמצעות טופס מקוון בלבד. תוכלו לצפות בטופס בדפדפן אקספלורר מגרסה 9 ומעלה או בדפדפן כרום. למדריך למשתמש ולסרטון הדרכה בנושא התהליך המקוון להגשת בקשה למענק שעות או החזר שכר לימוד.

לתשומת ליבכם, בכל שלב בלחיצה על כפתור הבא תציג המערכת את נתוני ההעסקה המנוהלים במשרד החינוך והודעה על נתונים חסרים או על נתונים שאינם תואמים את הקריטריונים המזכים במענק. המערכת תאפשר לציין בטופס המקוון נתוני העסקה שונים מאלו הקיימים במערכות המשרד ולהמשיך בתהליך, אך בפועל האישור או הדחייה ייעשו על סמך נתוני העסקה הנמצאים במערכות המשרד.

שלבי הגשת הבקשה

שלב ראשון: הגשת הבקשה

חובה עליכם לסיים את התהליך כולו ולדאוג אישית שמנהל המוסד והבעלות יחתמו על הבקשה דרך המערכת המקוונת עד תאריך סגירתה.

1. מילוי שלם של הטופס המקוון - עבור שני סוגי הבקשות בסיום הזנת הנתונים יוצג דף סיכום עם פרטי הבקשה, כולל הודעה על נתונים המצביעים על אי זכאות למענק, אם היו. חובה לסמן את משבצת ההצהרה וללחוץ על כפתור שליחת הבקשה. פעולות אלו יגרמו לעדכון הבקשה במערכת, והגורמים המאשרים - מנהל המוסד, בעלות (לעובדי הוראה שאינם רִשמיים) ורכז פיתוח מקצועי במחוז המטפל - יוכלו לטפל בבקשה. לפרטים נוספים על מילוי הטופס.

2. חתימת הגורמים המאשרים במערכת המקוונת (על מגיש הבקשהלדאוג לחתימות אלה):

 • מנהל/ת בית הספר שבו עובד ההוראה המועסק או המפקח/ת על מוסדות קדם-יסודיים או המפקח/ת על מרכז מחוזי.

 • נציג הבעלות של המוסד החינוכי המשלמת את שכר עובד ההוראה (עובדי הוראה המועסקים על ידי משרד החינוך אינם נדרשים לחתימה זו של נציג הבעלות). לפרטים נוספים על חתימת הגורמים המאשרים.

3. הזנת פרטי הלימודים וצירוף מסמכים:

השתתפות בהחזר שכר לימוד - עובד ההוראה יציין את שכר הלימוד שישלם (עד גובה שכר הלימוד הבסיסי המלא כפי שקבעה המועצה להשכלה גבוהה). 

יש לצרף לבקשה קובץ סרוק של כל המסמכים הבאים:

 • אישור לימודים הכולל את מטרת הלימודים ומסלול הלימודים

 • גיליון לימודים (מערכת שעות) ממוסד הלימודים - על הגיליון לפרט את שנת הלימודים לתואר, שם התואר, מסלול התואר, הסמסטר, שמות הקורסים וסמליהם, היקף השעות לקורס.

 • אישור על גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים המבוקשת, חתום על ידי מוסד הלימודים.

 • גיליון ציונים משנה קודמת (ללומדים שנה שנייה ומעלה בלבד).

מענק שעות - עובד ההוראה יציין את מספר שעות הלימוד השבועיות שילמד בכל סמסטר. אם הוא לומד באוניברסיטה הפתוחה, עליו לציין את נקודות הזכות בכל סמסטר, והמערכת תחשב את שעות הלימוד. בהתאם לשעות הלימוד המערכת תחשב את שעות המענק האפשריות.

לתשומת ליבכם, לאחר קבלת האישור הרשמי, על עובד ההוראה לצרף את מסמכי הלימודים הנדרשים בין שבקשתו אושרה ובין שלא אושרה. ללא צירוף המסמכים הנדרשים לבקשה וללא אישור רכז הפיתוח המקצועי לא יבוצע תשלום בגין שעות המענק שאושרו.

שלב שני: צירוף מסמכים לבקשה מאושרת

השתתפות בשכר לימוד - את הקבלה המקורית יש להעביר לבעלות המשלמת את השכר. עובד הוראה שלא יעביר בזמן את המסמכים, תבוטל זכאותו.

מענק שעות - עד סוף נובמבר יש לצרף את כל המסמכים הבאים סרוקים וחתומים כנאמן למקור על ידי מנהל המוסד החינוכי או המפקחת על גני הילדים:

 • אישור לימודים הכולל את מטרת הלימודים ומסלול הלימודים

 • גיליון לימודים (מערכת שעות) ממוסד הלימודים - על הגיליון לפרט את שנת הלימודי לתואר, שם התואר, מסלול התואר, הסמסטר, שמות הקורסים וסמליהם, היקף השעות לקורס.

 • אישור על גובה שכר הלימוד – לשנת הלימודים המבוקשת, חתום על ידי מוסד הלימודים.

 • גיליון ציונים משנה קודמת (ללומדים שנה שנייה ומעלה בלבד).

לתשומת ליבכם, עליכם לבדוק את סטטוס הבקשה בפורטל עובדי הוראה לאחר הזדהות או לחלופין במערכת המקוונת, בדף סיכום הבקשה שניתן להיכנס אליו דרך תפריט הבקשות שלי ובחירה בסטטוס הבקשה.

שלב שלישי: קבלת התשלום

את אישור הזכאות יש להגיש לגזברות הבעלות המשלמת את שכרו של עובד ההוראה, והבעלות היא שתעביר אליו את התשלום. התשלום יבוצע בכפוף לנהלים ולהגשת המסמכים הנדרשים על ידי חשב השכר ובהתאם לנתוני ההעסקה של עובד ההוראה.

עובד הוראה המועסק על ידי בעלות עובד הוראה המועסק על ידי משרד החינוך
תשלום מענק השעות - אם המענק אושר עד סוף אוקטובר, התשלום הראשון יתבצע לא יאוחר מחודש דצמבר, ולאחר מכן ישולמו התשלומים מדי חודש בחודשו; אחרת התשלום יבוצע כחודשיים לאחר אישור המענק.

תשלום מענק השעות - אם המענק אושר עד סוף אוקטובר, התשלום יתבצע במשכורת נובמבר או דצמבר עבור החודש הראשון של שנת הלימודים (ספטמבר) ועד לחודש התשלום,  ולאחר מכן ישולמו התשלומים מדי חודש בחודשו; אחרת התשלום יבוצע כחודש לאחר אישור המענק. על מנהל המוסד לדווח למערכת שיבוץ את שעות המענק המאושרות.

תשלום החזר שכר לימוד משולם בשתי פעימות: ינואר ויוני. אם המענק אושר עד סוף דצמבר, התשלום לפעימה הראשונה יבוצע בינואר; אחרת התשלום יבוצע כחודשיים לאחר אישור המענק. תשלום החזר שכר לימוד ישולם כחודש לאחר מסירת הקבלה המקורית לגזברות המחוז המטפל.

ביטול מענק ל​​עובד הוראה

במקרים הבאים המענק לעובדי הוראה יבוטל, והתשלום יקוזז מהשכר: 

 • אם במהלך השנה, לאחר אישור המענק יתברר שנתוני העסקה השתנו ונמצאים כלא מזכים.

 • אם לא צורפו המסמכים הנדרשים עד המועד האחרון הנדרש. 

 • אם הופסקו הלימודים מסיבה כלשהי ואין אישור זכאות לקבלת התואר ו/או תעודת הוראה.

הגשת בקשה לוועדת ערעורים/חריגים

עובד הוראה שהגיש בקשה במערכת המקוונת ובקשתו נדחתה בשל אי-עמידה בתנאי קבלת המענק, והסיבה לכך מוצדקת ומגובה באישורים רלוונטיים, יגיש בקשה בכתב לכתובת הדוא"ל maanakim.irurim@education.gov.il. יש לצרף לבקשה אסמכתאות לאי-עמידה מוצדקת בתנאי הקבלה.

לתשומת ליבכם:

 • הגשת הבקשות תתאפשר מתאריך 1.3.2021 ועד לתאריך 15.3.2021. בקשות שיישלחו לאחר המועד האחרון לא יעלו לדיון בוועדה ולא יטופלו.

 • לא יעלו לוועדה בקשות של עובדי הוראה שאינם עומדים בכל תנאי קבלת מענקי לימודים שנקבעו בחוזר מנכ"ל וכמפורט בדף זה, וכן בקשות שאינן מוצדקות ומגובות במסמכים.

 • בקשות שיישלחו בדרכים אחרות ו/או לאחר 15.3.2021 לא יטופלו!

 • מכיוון שגם בשנה זו נפתח מועד שלישי להגשת בקשות להחזר שכר לימוד, גם השנה ועדת חריגים לא תדון בבקשות שלא הוגשו בזמן.

הנתונים שלי

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

לצורך הפקת המכתב יש להיכנס למערכת (לאחר הזדהות באמצעות כפתור ההזדהות שבדף זה) ולהיכנס לתפריט מכתבים < הדפסה.

יש להגיש את הקבלות להחזר שכר לימוד עד לתאריך 30 ביוני של שנת הלימודים הנוכחית.

לבקשה שתעמוד במבחני המדדים יש סיכוי גבוה לאישור המענק. המדדים הנבדקים הם:

נתוני העסקה: לעובדי הוראה בחינוך הרשמי והמוכר - קביעות, לעובדי הוראה המועסקים על ידי בעלות - קביעות או ארבע שנות ותק אחרונות רצופות באותה הבעלות או באותו מוסד העסקה; היקף המשרה בכלל מוסדות ההעסקה: למענק שעות נדרש לפחות 33% משרה, ולא יותר מ125% לעובד הוראה ברפורמת "עוז לתמורה" ולא יותר מ- 140% בטרום רפורמה – כולל שעות המענק. עם זאת, עובד הוראה ברפורמת "אופק חדש" אינו יכול לקבל מענק שעות. להחזר שכר לימוד נדרש לפחות 50% משרה, לעובד הוראה בשבתון לא יאושר מענק. לעובד הוראה בחצי שבתון יאושר חצי מענק ובהתאם לאחוז המענק שיאושר לכלל עובדי ההוראה; דרגה; מספר שעות עבודה במוסד שדרכו מוגשת הבקשה; היתרה העומדת לזכות עובד ההוראה בהתחשב במענקים שאושרו לו בעבר; קשרי התחשבנות עם מוסד העבודה; זכאות המוסד והבעלות למענק. לתשומת ליבכם, בדרך כלל השייכות לרפורמת אופק חדש אינה מאפשרת מענק שעות.

נתוני לימודים: מוסד הלימודים; מסלול הלימודים ורמת התואר הנרכש בהשוואה לתארים ותעודות קיימות; אחוז שכר הלימוד שעובד ההוראה נדרש לשלם משכר הלימוד המלא (לפחות 15% לכלל רמות הלימודים למעט לימודים לתואר שלישי שבהם נדרש תשלום של 10% לפחות). במענק שעות נדרש ללמוד לפחות 6 שעות שבועיות, הגשת מלוא המסמכים במועדים המתאימים לסוג המענק המבוקש.

אישור המענק ניתן על תנאי, והוא ישולם רק למורים שנתוני ההעסקה שלהם ו/או נתוני הלימודים שלהם תקפים ותואמים את הנתונים שעל בסיסם אושר המענק. המענק יקוזז ממורים שחל אצלם שינוי בנתונים שעל בסיסם אושר המענק, ולאור השינוי המענק מלכתחילה לא היה מאושר. המענק יקוזז אם הלימודים הופסקו במהלך שנת הלימודים.

גובה שכר הלימוד המקסימלי נקבע על ידי משרד החינוך, ובדרך כלל בהתאם לגובה שכר הלימוד האוניברסיטאי (שנקבע על ידי המל"ג) ובכפוף להוראות התקציביות אשר נבחנות בכל שנה על ידי משרד החינוך, בהתאם לתקציב העומד לרשותו. המענק שיאושר (אם יאושר) תלוי גם ביתרה העומדת לזכות עובד ההוראה בהתחשב במענקים שאושרו לו בעבר.

כל עובד הוראה המועסק על ידי בעלות יכול להגיש בקשה למענק שעות או להחזר שכר לימוד. על הבעלות לאשר שיש לה קשרי התחשבנות עם משרד החינוך, ושעובד ההוראה מועסק על ידה ברציפות בארבע השנים האחרונות או באותו מוסד העסקה, ולהתחייב לשלם לעובד ההוראה את המענק.

ניתן להגיש בקשה להחזר שכר לימוד בכפוף לתנאים ובהתאם להנחיות. ניתן גם לפנות לרכז הפיתוח המקצועי במחוז ולבקש בדיקה מחדש של הבקשה הקיימת למענק שעות.

אין להגיש בקשה נוספת להחזר שכר לימוד באותה שנת לימודים. אם השתנו הסיבות שבגינן הבקשה הקיימת לא אושרה, ניתן לפנות לרכז הפיתוח המקצועי במחוז באמצעות פתיחת פנייה מקוונת בפורטל ולבקש בדיקה מחדש של הבקשה הקיימת.

​לא ניתן לאשר מענק לעובד הוראה המועסק דרך בעלות במוסד במעמד משפטי רשמי בשלבי חינוך קדם יסודי, יסודי או חטיבת ביניים בלבד. ניתן לאשר מענק לעובד הוראה במוסד במעמד משפטי רשמי המועסק על ידי בעלות בחטיבה עליונה וגם באחד משלבי החינוך הבאים: קדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים.

עובד הוראה נדרש להגיש בקשה לכל שנת לימודים במועדים המחייבים. למענק שעות מאפריל עד יוני ולהחזר שכר לימוד מספטמבר עד נובמבר. לא ניתן להגיש בקשות עבור שנים שחלפו.

לא ניתן לקבל מענק לימודים או החזר שכר לימוד לתואר או לתעודת הוראה שכבר ישנם ברשותו של עובד ההוראה. ניתן להגיש בקשה אך ורק לתואר או לתעודת הוראה אשר אינם ברשות עובד ההוראה. עובד הוראה הלומד לתואר שני אקדמי בשנה אחת, רשאי להגיש בקשה להחזר שכר לימוד בשנת הלימודים שבה למד ובשנה שאחריה, ועליו לצרף אסמכתאות מתאימות. 

מערכת מענקי לימודים אינה מציגה את אחוז המענק שמומש ו/או את יתרת המענק העומדת לזכות עובד ההוראה. כל עובד הוראה רשאי להגיש בקשה גם אם מימש את שלושת המענקים, ומשרד החינוך יחליט אם לאשר וכמה לאשר. כאשר יש למשרד החינוך תקציב ניתן לקבל מענק רביעי לתארים אקדמיים מתקדמים (שני ושלישי).

כן. על עובדי הוראה אלו לבחור בכפתור "בחירת מוסד אחר". אם מוצגת הודעה בנוגע להיקף משרה יש להתעלם ממנה.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי