דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
מתווה לפיתוח מקצועי
מתווה לפיתוח מקצועי

העצמת אנשי החינוך בישראל באיכות ובמומחיות האקדמית הנדרשת מביאה לשיפור בתהליכי הלמידה -ההוראההמתווה, שנבנה בש​ותפות עם כלל יחידות המשרד והמפמ"רים, משקף תפיסה חינוכית באשר לרצף הפיתוח המקצועי של עובד ההוראה במטריצה הכוללת ותק בהוראה, ידע דיסציפלינרי, ידע פדגוגי וניהול כיתה.

בדף זה  תוכלו לקרוא גם על הכרה לגמול השתלמות ב"אופק חדש" וב"עוז לתמורה" ועל פתרונות אינטגרטיביים לתהליכי פיתוח מקצועי.

​​​​הכרה לגמול השתלמות

אופק חדש

הפיתוח המקצועי הוא רכיב מרכזי בקידום עובדי הוראה. עובדי הוראה יקודמו בדרגות בתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:

1. למדו שעות פיתוח מקצועי ועמדו בפרק הזמן הנדרש בהתאם לדרגתם. להלן פירוט היקף השעות והפז"ן (פרק הזמן הנדרש) עבור כל דרגה החל משנת הלימודים תשע"ז:

דרגות

היקף השעות הנדרש

2, 3

 120 שעות פיתוח מקצועי במהלך 30 חודשי פז"ן

4, 5, 6

180  שעות פיתוח מקצועי במהלך 36 חודשי פז"ן

7, 8, 9

210  שעות פיתוח מקצועי במהלך 48 חודשי פז"ן

כללי​​ניתן לצבור במעבר מדרגה לדרגה  עד 60 שעות

קידום בחצי דרגה

מחצית משעות הפיתוח המקצועי ומחצית משעות הפז"ן הנדרשות לקידום בדרגה.

הערה: אם עובד הוראה בדרגות 9-7 שובץ בחצי דרגה ונדרש ללמוד 105 שעות כדי להתקדם בדרגה, יידרש ללמוד 120 שעות. אם למד מעבר לנדרש בדרגה, יוכל לצבור עד 30 שעות.

2. עברו בבית ספרם תהליך של הערכה מעצבת.

3. קיימו את עקרון הרצף – החל משנת הלימודים תשע"ד הוחל עקרון הרצף, שלפיו על מנת ששנת לימודים תיצבר לעובד הוראה לפרק הזמן הנדרש למעבר בין הדרגות, עליו ללמוד בכל שנה 30 שעות לפחות. החל משנת הלימודים תשע"ז עובד הוראה פטור מעקרון הרצף 3 פעמים לאורך שנות עבודתו בהוראה. ניתן לממש את הפטור משנת לימודים אחת בכל פעם בדרגה אחרת החל מדרגה 3, וכאמור לא יותר מ-3 פעמים בסך הכול.

להרחבה ראו חוברת למדיניות והנחיות לפיתוח המקצועי.

עוז לתמורה

החל משנת הלימודים תשע"ב על עובד הוראה המועסק בתנאי הרפורמה (יישום מלא או חלקי) יחול האמור להלן:

1. התקרה של יחידות גמול השתלמות המוכרות לצורך תשלום גמול השתלמות תהיה 18 יחידות גמול נוסף על יחידות הגמול המוכרות לעניין כפל התואר.

2. עובד הוראה אשר עד לתחילת שנת הלימודים תשע"ב צבר שעות לימוד בהיקף הנדרש ל-17 יחידות גמול השתלמות או יותר, שמהן הוכרו לגביו לצורך תשלום גמול השתלמות 16 יחידות גמול בלבד בהתאם לכללים שהיו קיימים ערב חתימת הסכם זה – תוכר עבורו יחידת גמול נוספת מתוך יחידות הגמול שצבר מעבר ל-16 יחידות גמול לצורך תשלום גמול השתלמות החל ממועד תחילת העסקתו בתנאי הרפורמה.

3. לצורך הכרה ביחידת גמול ההשתלמות ה-18 יוכרו קורסים שבהם משתתף עובד ההוראה, שמועד תחילתם לא לפני תחילת שנת הלימודים תשע"ב או לא לפני תחילת שנת הלימודים שבה החל להיות מועסק בתנאי הרפורמה – לפי המאוחר מביניהם.

4. בכל שנת לימודים יהיה עובד ההוראה זכאי ליחידת גמול אחת נוספת לכל היותר בגין שעות הלימוד שצבר בהתאם לכללים החלים בעניין זה. ככל שצבר שעות לימוד מעבר לנדרש לצורך זכאות ליחידת גמול זו, יובאו שעות לימוד אלה בחשבון לצורך זכאות ליחידת גמול נוספת שלה יהיה זכאי בשנות הלימודים הבאות, בהתאם לכללים החלים בעניין זה.

5. ההגבלה האמורה בסעיף 4 לא תחול על שעות לימוד שנלמדו בשנה שבה שהה עובד ההוראה בשבתון, בחצי שבתון או בחל"ת. מתוך שעות הלימוד שנלמדו במסגרת שעות תומכות הוראה בהשתלמות בית ספרית המאושרת לצבירת גמול השתלמות על ידי משרד החינוך, ניתן יהיה להכיר ב-30 שעות בשנת לימודים לכל היותר לצורך זכאות ליחידת גמול השתלמות.

6. לעובד הוראה המקבל את שכרו ברפורמת "אופק חדש" או "עוז לתמורה" שילמד בקורס שאושר לאחת הרפורמות, יוכרו שעות הלימוד על פי הרפורמה שאליה הוא שייך, על פי הנהלים.

פתרונות אינטגרטיביים לתהליכי פיתוח מקצועי

האגף לפיתוח מקצועי שוקד בשנים האחרונות על יצירת פתרונות למידה מגוונים לבחירת עובדי ההוראה, הנותנים מענה למגוון צרכים של בתי הספר כארגון ושל עובדי ההוראה כפרטים. הפתרונות מבוססים על מחקרים שבוצעו בתחום הפיתוח המקצועי. להלן מגוון האפשרויות:

 • קורסים והשתלמויות במרכזי פסג"ה, במכללות ובאוניברסיטאות.

 • קורסים מקוונים במגוון תחומים.

 • תוכנית השקפה – מורים מובילים קהילות למידה בית ספריות.

 • קהילות מקצועיות לומדות דיסציפלינריות – יוזמה של אגפי המטה והמפמ"רים. קהילות אזוריות בהובלת מוסדות אקדמיים, מכללות להוראה ומבצעים פדגוגיים שעברו מכרז.

 • מרכזי סימולציה – מפגשי הסימולציה הנערכים במרכזי סימולציה שבמכללות להוראה, הם חלק מתהליך למידה ארוך ועוסקים בעיקר בתקשורת בין-אישית.

 • חונכות, סופרוויז'ן – לעובדי הוראה בשלב הכניסה לתפקיד.

 • מיקרו-קרדיטציה – יחידות למידה דיגיטליות קצרות המתמקדות בכשירויות בפרקטיקות ההוראה, שפיתחו אגפי המטה והמפמ"רים. היתרונות העיקריים הם למידה עצמאית ותחילת לימודים כ-48 שעות לאחר ההרשמה.

 • תארים אקדמיים מתקדמים – עובדי הוראה הלומדים לתואר שני זכאים להחזר שכר לימוד, וב"עוז לתמורה" – גם למענק שעות.

 • קורס ניהול – תוכנית הכשרה לעובדי הוראה המייעדים את עצמם לתפקידי ניהול; באחריות מכון אבני ראשה.

 • הרחבות הסמכה – השלמת הכשרה לעובדי הוראה המלמדים בפועל במקצוע שאין להם הכשרה בו. בשנת הלימודים תשע"ט מתקיימות הרחבות הסמכה בתחומי מדידה והערכה, מדע וטכנולוגיה, פיזיקה וכימיה בחטיבת הביניים, תרבות יהודית ישראלית, מתמטיקה למורי 5 יחידות לימוד ואנגלית.

 • לימודי תעודת הוראה נוספת – לימודים במסגרת התמחות או תעודת הוראה נוספת באישור משרד החינוך בהתאם לדרגתו ולתפקידו של הלומד. במסגרת "אופק חדש" יזוכה עובד ההוראה בהיקף של עד 60 שעות בסיום כל מסלול הלימודים בהתאם לדרגה. ב"עוז לתמורה" - 112 שעות.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
בכל קורס המאושר על ידי מפקח הפיתוח המקצועי במחוז, מתנהל יומן השתלמות שרשומים בו כל הלומדים. עם סיום ההשתלמות מוגש היומן עם השמות למפקח על הפיתוח המקצועי לצורך אישורו. לאחר האישור מערכות משרד החינוך מתעדכנות בשעות שנלמדו.
עובד הוראה זכאי לגמולי השתלמות עבור לימודים או עבור פרסומים שיצאו לאור לאחר שעבד בפועל בהוראה במשך תקופה שזיכתה אותו בשנת ותק אחת לפחות, ובתנאי שהוא מורה מוסמך.

ניתן להכיר בגמולי השתלמות על עבודות מחקר, מאמר מדעי שפורסם בכתב עת, ספר, דיסק או יצירות אמנות שהוצגו בתערוכה. לפרטים נוספים בדבר סוגי הפרסום המוכרים היכנסו לקישור "גמולי השתלמות בטיפול מחלקות כוח אדם בהוראה" שבדף זה.

טופס הבקשה לאישור גמולי השתלמות עבור פרסומים מופיע באזור הטפסים שבדף זה. יש למלא את הפרטים האישיים, ובטבלה לציין את שם המאמר, תאריך הפרסום ושם ההוצאה לאור בלבד. את הבקשה יש לשלוח בצירוף הפרסומים עצמם בעותק אחד בלבד לכתובת המצוינת בצד ימין למעלה בדף הבקשה.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד סיסמאות
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 12:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 12:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --