דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
תוכנית הכשרה לניהול
תוכנית להכשרת מנהלים

משרד החינוך החל להפעיל תוכנית הכשרה חדשה למנהלי בתי ספר במכון אבני ראשה – המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית. התוכנית מבוססת על תפיסת למידה עדכנית בנושא הכשרת מנהלים לתפקידם. בדף זה תוכלו להגיש מועמדות לתוכנית באופן מקוון במועד המתאים, וכן לקרוא פרטים על מטרות התוכנית, אופן הגשת המועמדות ותהליך המיון. לתשומת ליבכם, הסתיימה הגשת המועמדות המקוונת לתוכנית הכשרה לניהול לשנת הלימודים תש"ף.

תוכנית להכשרת מנהלים במכון אבני ראשה | מטרות התוכנית | שלב ראשון: הגשת מועמדות מקוונת | שלב שני: בדיקת עמידה בתנאי סף | שלב שלישי: תהליך המיון

תוכנית להכשרת מנהלים במכון אבני ראשה

זה כמה עשורים מפעיל משרד החינוך תוכנית להכשרת מנהלים. בשנת 2007, ביוזמה משותפת של משרד החינוך וקרן יד הנדיב, הוקם מכון אבני ראשה – המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית. אחת המטרות המרכזיות של המכון היא לפעול ליצירתה ולביסוסה של עתודת מנהלי בתי ספר ראויה ואיכותית במדינת ישראל. המכון משמש גורם מקצועי מלווה, המסייע למשרד החינוך בהיבטים של תכנון האסטרטגיה בתחום עתודת מנהלים, ובכלל זה סיוע בבחירת המוסדות המכשירים, בהפעלת תהליכי איתור ומיון של מועמדים לתוכנית ההכשרה, בתהליכי הערכה ובקרת איכות של תוכניות ההכשרה, בתהליכי למידה והערכה הקשורים להכשרת עתודה ניהולית ובמתן תשתית ידע מבוססת נתונים למשרד וקיום תהליכי מחקר ופיתוח לשם טיוב התהליכים.

 לאחרונה פרסם משרד החינוך קול קורא להפעלת תוכנית הכשרה חדשה למנהלי בתי ספר, המבוססת על תפיסת למידה עדכנית בנושא של הכשרת מנהלים לתפקידם. החל בשנת הלימודים תשע"ט תפעל התוכנית החדשה להכשרת מנהלי בתי ספר במוסדות אקדמיים. למידע נוסף על התוכנית ועל תהליך ההרשמה והמיון ראו בחוזר מנכ"ל ובאתר אבני ראשה.

 מטרות התוכנית

 • פרחי הניהול יוכשרו באופן מעשי ועיוני לתפקידם כמנהלי בתי ספר המחויבים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה.

 • פרחי הניהול יתחייבו לקבל על עצמם את התפקיד של ניהול בית ספר.

 • בוגרי התוכניות ישמשו עתודה של מועמדים לתפקידי ניהול בית ספר, כמתחייב מכישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה המפורטים בחוזר המנכ"ל לעניין מינוי מנהלים.

שלב ראשון: הגשת מועמדות מקוונת

ההרשמה לתוכנית החדשה להכשרת מנהלים נעשית באופן מקוון. באפשרותכם להגיש מועמדות באזור הנתונים האישיים שבהמשך דף זה באמצעות לחיצה על כפתור "הגשת מועמדות לתוכנית להכשרת מנהלים". הגשת המועמדות המקוונת לתוכנית ההכשרה לניהול לשנת הלימודים תש"ף הסתיימה.

תנאי הסף להגשת מועמדות

רשאים להגיש את מועמדותם מי שעומדים בתנאים האלה:

 1. עובדי הוראה המועסקים בפועל בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים (כיתות א'-י"ב) בהיקף של שליש משרה לפחות.

 2. בעלי ניסיון בהוראה כמפורט להלן: 

  • בעלי ניסיון בהוראה של ארבע שנים לפחות בפועל בבתי ספר יסודיים או על-יסודיים (כיתות א'-י"ב) בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיוצא בזה.
  • בעלי ניסיון בפועל בהוראה במשך שתי שנות לימודים מלאות לפחות במקום ארבע שנים כנדרש לעיל, בתנאי שיש להם ניסיון ניהולי מוכח של חמש שנים לפחות במערכת החינוך או במערכת שבה ניהלו צוות המונה לא פחות משלושים עובדים, ובתנאי שבמסגרת תפקידם כמנהלים צברו ניסיון בהדרכה, בהנחיה או בהוראה של עובדים, ועבודתם הניהולית נעשתה בהיקף מלא. להוכחת הניסיון בעבודה הניהולית יש להציג אישור מהממונה על משאבי אנוש במקום העבודה.

 3. בעלי השכלה אקדמית – בעלי תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, שקיבלו אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

 4. בעלי השכלה פדגוגית – בעלי תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או בעלי הסמכה על סמך בחינות מילואים או בעלי רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ.
לתשומת ליבכם,
 1. התוכנית אינה מיועדת למנהלי בתי ספר בעלי ותק של שלוש שנים או יותר בניהול.

 2. על המתקבלים לתוכניות להכשרת מנהלים להמציא אישור בכתב על יציאה ללימודים ממנהל המוסד החינוכי לעובדי הוראה וממפקח המוסד למנהל מכהן במינוי (אם הם מועסקים בבית ספר רשמי) או מטעם הבעלות על בית ספרם (אם הם מועסקים על ידי בעלות אחרת).

 3. מועמד שנמצא בחל"ת מבית ספרו בעת הרישום לתוכנית ההכשרה חייב להמציא את שני האישורים האלה:

  • אישור על חל"ת
  • אישור כי ילמד בבית ספר בשנת הלימודים הקרובה בהיקף של שליש משרה לפחות. תנאי לתחילת הלימודים בתוכנית הוא אישור ממנהל בית הספר על שיבוצו של המועמד במערכת הלימודים.

 4. מועמד שיהיה בחל"ת בעת הלימודים בתוכנית חייב להמציא אישור על יציאה לחל"ת.

שלב שני: בדיקת עמידה בתנאי סף

מיד לאחר הגשת הבקשה ייבחנו נתוני המועמד בהתאם למידע המעודכן במשרד החינוך, והמועמד יקבל חיווי על עמידתו או אי-עמידתו בתנאי הסף.

 לתשומת ליבכם,

 1. אם נתוניכם אינם מעודכנים במערכת, עליכם לפנות לכוח אדם בהוראה במחוז שבו אתם מועסקים כדי לעדכנם. לאחר שעודכנו הנתונים במערכות כוח אדם בהוראה, עליכם לעקוב בפורטל אחר סטטוס תנאי הסף שלכם ולעדכן את רפרנט מינוי מנהלים במחוז שאליו אתם שייכים בנוגע לעדכון הפרטים. 

 2. ועדת חריגים להגשת מועמדות לתוכנית תתקיים בראשות המשנה למנהל הכללי של משרד החינוך.

שלב שלישי: תהליך המיון

פונים העומדים בתנאי הסף ישתתפו בתהליך המיון, הכולל שני שלבים.

שלב ראשון

שלב זה כולל:

 • חוות דעת של מנהל בית הספר (15% מהציון) – מנהל בית הספר יקבל ממכון אבני ראשה הודעה הכוללת קישור לטופס חוות הדעת המקוון, כדי שימלא את חוות דעתו על המועמד (למועמד המכהן כמנהל במינוי תמולא חוות הדעת על ידי המפקח הכולל).

 • שאלון ביוגרפי (25% מהציון) – המועמדים שאושרה עמידתם בתנאי הסף להרשמה לתוכנית והתקבלה חוות דעת עליהם, יוזמנו למפגש ארצי שבו ימלאו שאלון העוסק בהתנסויותיהם בהוראה. מטרת השאלון הביוגרפי היא לבדוק את אופן התמודדותם עם אירועים שונים ועם דילמות בתחום עיסוקם של עובדי ההוראה. השאלון יכלול שאלות פתוחות על התנסויות בעבר ובהווה, והמועמד ימלא אותו באופן ידני. מילוי השאלון יתקיים במועד אחד בלבד. הודעה על מקום המפגש תימסר בהמשך למועמדים.

 • מרכז הערכה (60% מהציון) – המועמדים ישתתפו במרכז הערכה הבנוי מכמה תחנות, שבמסגרתן יידרשו להביא לידי ביטוי יכולות וכישורים הנדרשים מפרח ניהול. מרכזי ההערכה יתקיימו בפריסה ארצית ובמועדים שונים. הודעה על המועד ועל המיקום תימסר למועמדים שאושרה עמידתם בתנאי הסף לקבלה לתוכנית. מרכזי ההערכה יתקיימו בשפה העברית.

שלב שני

מספר המועמדים שיועברו להמשך תהליך המיון בשלב השני, גדול ממספר מקומות הלימוד במוסדות ההכשרה. לפיכך, בשלב המיון השני ישתתפו מועמדים שעברו לשלב זה, ובסיומו ייבחרו הלומדים שעמדו בציון הנדרש לשלב זה, המהווה שלב מסנן נוסף. שלב זה כולל את הרכיבים האלה:

 1. ציון כולל של המרכיבים בשלב המיון הראשון.

 2. חוות דעת של המפקח הכולל.

 3. תפקיד ריכוזי או מערכתי שממלא המועמד.

 4. צרכים ושיקולי דעת מחוזיים, שיגובשו בוועדה מחוזית בראשות מנהל המחוז.

חלוקת האחוזים תפורסם ותישלח לכל המועמדים לאחר הרשמתם.

לתשומת ליבכם, תהליך המיון מתבצע על ידי מכון אבני ראשה, ונתוני התהליך ותוצאותיו, לרבות הציונים, מועברים למשרד החינוך. בתום שלב המיון השני, במהלך חודש יוני, ניתנות תשובות סופיות למועמדים על ידי מכון אבני ראשה.

הנתונים שלי
לתשומת ליבכם, מומלץ לוודא שנתוני המשרות ותעודות ההשכלה שלכם מעודכנים במערכות המשרד
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

בעלי ניסיון בפועל בהוראה במשך שתי שנות לימודים מלאות לפחות, במקום ארבע שנים כנדרש, רשאים להגיש את מועמדותם לתוכנית החדשה להכשרת מנהלים בתנאי שיש להם ניסיון ניהולי מוכח של חמש שנים לפחות במערכת החינוך או במערכת שבה ניהלו צוות המונה לא פחות משלושים עובדים, ובתנאי שבמסגרת תפקידם כמנהלים צברו ניסיון בהדרכה, בהנחיה או בהוראה של עובדים, ועבודתם הניהולית נעשתה בהיקף מלא. להוכחת הניסיון בעבודה הניהולית יש להציג אישור מהממונה על משאבי אנוש במקום העבודה. 

​עליך לעקוב בפורטל אחר סטטוס המועמדות שלך וכן לפנות לרפרנט כוח אדם במחוז שאליו אתה שייך להמשך טיפול. 

אם נתוניך אינם מעודכנים במערכת, עליך לפנות לכוח אדם בהוראה במחוז שבו אתה מועסק כדי לעדכנם. לאחר שעודכנו הנתונים במערכות כוח אדם בהוראה, יש לעקוב בפורטל אחר סטטוס תנאי הסף שלכם.

תשובות סופיות למועמדים ניתנות בתום שלב המיון השני, במהלך חודש יוני, על ידי מכון אבני ראשה.

 

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי