דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
תוכנית הכשרה לניהול
תוכנית להכשרת מנהלים

משרד החינוך מפעיל תוכנית הכשרה למנהלי בתי ספר בהובלת מכון אבני ראשה – המכון הישראלי למנהיגות בית ספריתהמבוססת על תפיסת למידה עדכנית בנושא הכשרת מנהלים לתפקידם. 

כאן תוכלו להגיש מועמדות לתוכנית לאחר הזדהות בלחיצה על כפתור "הגשת מועמדות לתוכנית להכשרת מנהלים". לפרטים ראו חוזר מנכ"ל, אתר מכון אבני ראשה ובהמשך דף זה. אם יש לכם השגות על אי עמידה בתנאי סף, באחריותכם לפנות לרפרנטים במחוזות.

ההרשמה לתוכנית לשנת הלימודים תשפ"ב הסתיימה.

תמיכה טכנית בטלפון 6552* בימים א'-ה' בין השעות 17:00-07:30 או באמצעות פתיחת פנייה מקוונת.

תוכנית להכשרת מנהלים בהובלת מכון אבני ראשה | מטרות התוכנית | הגשת מועמדות מקוונת בדיקת עמידה בתנאי סף | תהליך המיון | רשימת הרפרנטים במחוזות

תוכנית להכשרת מנהלים בהובלת מכון אבני ראשה

זה כמה עשורים מפעיל משרד החינוך תוכנית להכשרת מנהלים. בשנת 2007, ביוזמה משותפת של משרד החינוך וקרן יד הנדיב, הוקם מכון אבני ראשה – המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית. אחת המטרות המרכזיות של המכון היא לפעול ליצירתה ולביסוסה של עתודת מנהלי בתי ספר ראויה ואיכותית במדינת ישראל. המכון משמש גורם מקצועי מלווה, המסייע למשרד החינוך בהיבטים של תכנון האסטרטגיה בתחום עתודת מנהלים, ובכלל זה סיוע בבחירת המוסדות המכשירים, בהפעלת תהליכי איתור ומיון של מועמדים לתוכנית ההכשרה, בתהליכי הערכה ובקרת איכות של תוכניות ההכשרה, בתהליכי למידה והערכה הקשורים להכשרת עתודה ניהולית ובמתן תשתית ידע מבוססת נתונים למשרד וקיום תהליכי מחקר ופיתוח לשם טיוב התהליכים.

מידע נוסף על התוכנית ועל תהליך ההרשמה והמיון ראו בחוזר מנכ"ל ובאתר אבני ראשה.

מטרות התוכנית

 • פרחי הניהול יוכשרו באופן מעשי ועיוני לתפקידם כמנהלי בתי ספר המחויבים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה.

 • פרחי הניהול יתחייבו לקבל על עצמם את התפקיד של ניהול בית ספר.

 • בוגרי התוכניות ישמשו עתודה של מועמדים לתפקידי ניהול בית ספר, כמתחייב מכישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה המפורטים בחוזר המנכ"ל לעניין מינוי מנהלים.

הגשת מועמדות מקוונת

ההרשמה לתוכנית החדשה להכשרת מנהלים נעשית באופן מקוון. באפשרותכם להגיש מועמדות באזור הנתונים האישיים שבהמשך דף זה באמצעות לחיצה על כפתור "הגשת מועמדות לתוכנית להכשרת מנהלים".

תנאי הסף להגשת מועמדות

רשאים להגיש את מועמדותם מי שעומדים בתנאים האלה:

 1. עובדי הוראה המועסקים בפועל בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים (כיתות א'-י"ב) בהיקף של שליש משרה לפחות.

 2. בעלי ניסיון בהוראה כמפורט להלן: 

  • בעלי ניסיון בהוראה של ארבע שנים לפחות בפועל בבתי ספר יסודיים או על-יסודיים (כיתות א'-י"ב) בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיוצא בזה.

  • בעלי ניסיון בפועל בהוראה במשך שתי שנות לימודים מלאות לפחות במקום ארבע שנים כנדרש לעיל, בתנאי שיש להם ניסיון ניהולי מוכח של חמש שנים לפחות במערכת החינוך או במערכת שבה ניהלו צוות המונה לא פחות משלושים עובדים, ובתנאי שבמסגרת תפקידם כמנהלים צברו ניסיון בהדרכה, בהנחיה או בהוראה של עובדים, ועבודתם הניהולית נעשתה בהיקף מלא. להוכחת הניסיון בעבודה הניהולית יש להציג אישור מהממונה על משאבי אנוש במקום העבודה.

 3. בעלי השכלה אקדמית – בעלי תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, שקיבלו אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

 4. בעלי השכלה פדגוגית – בעלי תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או בעלי הסמכה על סמך בחינות מילואים או בעלי רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ.

לתשומת ליבכם,

 1. התוכנית אינה מיועדת למנהלי בתי ספר בעלי ותק של שלוש שנים או יותר בניהול. לעניין זה ראו בחוזר המנכ"ל לעניין מינוי מנהלים.

 2. על עובדי הוראה המתקבלים לתוכניות להכשרת מנהלים להמציא אישור בכתב ליציאה ללימודים ממנהל המוסד החינוכי. מנהלים מכהנים במינוי (אם הם מועסקים בבית ספר רשמי) ימציאו אישור ממפקח המוסד, ואם הם מועסקים על ידי בעלות אחרת ימציאו אישור מטעם הבעלות על בית ספרם.

 3. מועמד שנמצא בחל"ת מבית ספרו בעת הרישום לתוכנית ההכשרה יהיה חייב להמציא שני אישורים:

  • אישור על יציאה לחל"ת.

  • אישור כי הוא ילַמד בבית ספר בשנת הלימודים תשפ"א בהיקף של שליש משרה לפחות. תנאי לתחילת הלימודים בתוכנית יהיה אישור ממנהל בית הספר על שיבוצו של המועמד במערכת הלימודים.

 4. מועמד שיהיה בחל"ת בעת הלימודים בתוכנית חייב להמציא אישור על יציאה לחל"ת עם תחילת לימודיו.

 5. מועמד אשר בעת ההרשמה נמצא בשנת חל"ת שנייה, או מועמד שבשנת תשפ"א יהיה בחל"ת בשנתו השנייה, אינו יכול להירשם לתוכנית.

 6. עובד ההוראה חייב להמשיך ולשרת במערכת החינוך במשך שלוש שנים לפחות מתום תקופת ההכשרה.

בדיקת עמידה בתנאי סף

מיד לאחר הגשת הבקשה ייבחנו נתוני המועמד בהתאם למידע המעודכן במשרד החינוך, והמועמד יקבל חיווי על עמידתו או אי-עמידתו בתנאי הסף.

לתשומת ליבכם, אם נתוניכם אינם מעודכנים במערכת, עליכם לפנות לכוח אדם בהוראה במחוז שבו אתם מועסקים כדי לעדכנם. לאחר שעודכנו הנתונים במערכות כוח אדם בהוראה, עליכם לעקוב בפורטל אחר סטטוס תנאי הסף שלכם ולעדכן את רפרנט מינוי מנהלים במחוז שאליו אתם שייכים בנוגע לעדכון הפרטים. 

תהליך המיון

פונים העומדים בתנאי הסף ישתתפו בתהליך המיון, הכולל שני שלבים.

שלב המיון הראשון

שלב זה כולל את הרכיבים האלה:

 • חוות דעת של מנהל בית הספר (15% מהציון) – מנהל בית הספר יקבל ממכון אבני ראשה הודעה הכוללת קישור לטופס חוות הדעת המקוון, כדי שימלא את חוות דעתו על המועמד (למועמד המכהן כמנהל במינוי תמולא חוות הדעת על ידי המפקח הכולל).

 • שאלון התנסויות חינוכיות (25% מהציון) – המועמדים שאושרה עמידתם בתנאי הסף להרשמה לתוכנית והתקבלה חוות דעת עליהם, יוזמנו למלא שאלון העוסק בהתנסויותיהם בהוראה. מטרת השאלון לבדוק את אופן התמודדותם עם אירועים שונים ועם דילמות בתחום עיסוקם של עובדי ההוראה. השאלון יכלול שאלות פתוחות על התנסויות בעבר ובהווה, והמועמד ימלא אותו באופן מקוון. מילוי השאלון יתקיים במועד אחד בלבד. הודעה על המועד תימסר בהמשך למועמדים. מועמד יוכל לבחור ולענות על שאלון ההתנסויות בשפה העברית או בשפה הערבית.

 • מרכז הערכה (60% מהציון) – המועמדים ישתתפו במרכז הערכה מקוון הבנוי מכמה ראיונות, שבמסגרתם יידרשו להביא לידי ביטוי יכולות וכישורים הנדרשים מפרח ניהול. מרכזי ההערכה יתקיימו במועדים שונים. הודעה על המועד תימסר למועמדים שאושרה עמידתם בתנאי הסף לקבלה לתוכנית. מרכזי ההערכה יתקיימו בשפה העברית.

שלב המיון הראשון הוא שלב מיון מסנן. מי שיעבור בהצלחה שלב מיון זה בהתאם לציון הנדרש יעבור לשלב המיון השני. מועמדים שציונם הסופי בתום שלב המיון הראשון אינו עומד ברף הנדרש לא יעברו לשלב המיון השני ויקבלו הודעה על דחיית מועמדותם.

שלב המיון השני

בשלב המיון השני ישתתפו מועמדים שעברו לשלב זה, ובסיומו ייבחרו הלומדים אשר עמדו בציון הנדרש לשלב זה. שלב זה מהווה שלב מסנן נוסף, כלומר מספר המועמדים, אשר יועברו להמשך תהליך המיון בשלב השני, גדול ממספר מקומות הלימוד במוסדות ההכשרה.

שלב זה כולל את הרכיבים האלה:

 • ציון כולל של המרכיבים בשלב המיון הראשון (35% מהציון של השלב השני).

 • חוות דעת של המפקח הכולל (25% מהציון של השלב השני).

 • תפקיד ריכוזי או מערכתי שממלא המועמד (15% מהציון של השלב השני).

 • צרכים ושיקולי דעת מחוזיים אשר יגובשו בוועדה מחוזית בראשות מנהל המחוז (25% מהציון של השלב השני).

תהליך המיון מתבצע על ידי מכון אבני ראשה, ונתוני התהליך ותוצאותיו, לרבות הציונים, מועברים למשרד החינוך. בתום שלב המיון השני, במהלך חודש יוני, ניתנות תשובות סופיות למועמדים על ידי מכון אבני ראשה.


לתשומת ליבכם,​ לשאלות בנוגע לעמידה בתנאי סף ולעדכון פרטי השכלה יש לפנות לרפרנט מינוי מנהלים במחוז שאליו משויכת המשרה.

רשימת הרפרנטים במחוזות

מחוזרפרנטכתובת דוא"ל
מרכז רעיה בסלוrayaba@education.gov.il
מרכזקרול לויcarolle@education.gov.il
התיישבותי תמי מרידךtamim@education.gov.il
התיישבותישחר פורשטטshaharfo@education.gov.il
צפון שושנה נחמןshoshanana@education.gov.il
תל אביבשולי איבן shulieb@education.gov.il
תל אביבפנינה שמעונובPninash@education.gov.il
ירושלים ומנח"י רחל צראפיrachelsa@education.gov.il
חיפהעידו אסייגidoas@eduction.gov.il
חיפהמשה טהרmosheta@education.gov.il
דרום גלית כלפוןgalitha@education.gov.il
דרוםעופרה אלוףofraal@education.gov.il
חרדיאורה חג'זoraha@education.gov.il
חרדירז בכבודrazbe@education.gov.il
מרכזי הדרכהנוגה נחשוןnogana@education.gov.il


לקבלת מענה טלפוני ניתן לפנות למוקד בטלפון 6552* או 073-3983960.

הנתונים שלי
לתשומת ליבכם, מומלץ לוודא שנתוני המשרות ותעודות ההשכלה שלכם מעודכנים במערכות המשרד

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

בעלי ניסיון בפועל בהוראה במשך שתי שנות לימודים מלאות לפחות, במקום ארבע שנים כנדרש, רשאים להגיש את מועמדותם לתוכנית החדשה להכשרת מנהלים בתנאי שיש להם ניסיון ניהולי מוכח של חמש שנים לפחות במערכת החינוך או במערכת שבה ניהלו צוות המונה לא פחות משלושים עובדים, ובתנאי שבמסגרת תפקידם כמנהלים צברו ניסיון בהדרכה, בהנחיה או בהוראה של עובדים, ועבודתם הניהולית נעשתה בהיקף מלא. להוכחת הניסיון בעבודה הניהולית יש להציג אישור מהממונה על משאבי אנוש במקום העבודה לרפרנט מינוי מנהלים במחוז, אשר יעביר את האישורים לוועדה להכרה בניסיון ניהולי קודם במטה.

​על המועמדים לעמוד בכל תנאי הסף להרשמה לתוכנית. אין ועדת חריגים.


עליך לעקוב בפורטל עובדי הוראה אחר סטטוס המועמדות שלך וכן לפנות לרפרנט מינוי מנהלים במחוז שאליו אתה שייך להמשך טיפול. רשימת הרפרנטים במחוזות מוצגת בדף זה.


אם נתוניך אינם מעודכנים במערכות משרד החינוך, עליך לפנות לכוח אדם בהוראה במחוז שבו אתה מועסק כדי לעדכנם. לאחר שעודכנו הנתונים במערכות כוח אדם בהוראה, יש לעקוב בפורטל עובדי הוראה אחר סטטוס תנאי הסף שלך.  שים לב כי ניתן להסדיר זאת מול כוח האדם לא יאוחר מתאריך 12.1.2021. פניות שיוגשו לאחר מועד זה לא יטופלו.

תשובות למועמדים הנדחים בתום שלב המיון הראשון ניתנות בסוף חודש אפריל על ידי מכון אבני ראשה.

תשובות סופיות למועמדים ניתנות בתום שלב המיון השני, במהלך חודש יוני, על ידי מכון אבני ראשה.

​מועמד אשר בעת ההרשמה נמצא בשנת חל"ת שנייה או מועמד שבשנת התשפ"ב יהיה בחל"ת בשנתו השנייה אינו יכול להירשם לתוכנית.

כן, לעניין ההרשמה לתוכנית דין שבתון כדין חל"ת.

תוכל להגיש מועמדות גם בשנה זו.  עובדי הוראה שמועמדותם נדחתה בתום שתי שנות המיון האחרונות (תשע"ט ותש"ף) לא יוכלו להגיש מועמדות פעם נוספת בשנת המיון הנוכחית, ויידרשו להיות בשנת צינון אחת בטרם ייגשו שוב לתהליך.

לא. מכיוון שמנהל חטיבה עליונה בבית ספר שש-שנתי הוא במעמד סגן של מנהל בית ספר.

​ניתן לפנות בדוא"ל אל רפרנט מינוי מנהלים במחוז שאליו אתם שייכים על פי רשימת הרפרנטים במחוזות המוצגת בדף זה. לקבלת מענה טלפוני ניתן לפנות למוקד בטלפון 6552* או 073-3983960.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי