דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
מכרזי משרות פיקוח
מכרזי משרות פיקוח

בדף זה תוכלו למצוא מידע על מכרזי פיקוח משולבים וכן לקרוא את ההנחיות ודרכים להגשת מועמדות למכרזי משרות פיקוח פנויות​.

שלב ראשון: פרסום המכרזים

יחידת המכרזים באגף בכיר משאבי אנוש מפרסמת מכרזי פיקוח משולבים מספר פעמים בשנה. בדף זה ירוכזו ההנחיות ודרכי הגשת הבקשות למכרזים.​ רשימת המכרזים הכוללת את פירוט המשרות מפורסמת בלשכות המחוזיות של משרד החינוך, באתר האינטרנט של המשרד, בפורטל עובדי הוראה ובאתר נציבות שירות המדינה

שלב שני: הגשת הבקשה

מועמד המבקש להגיש מועמדות למשרה, ימלא טופס בקשה מקוון למכרז במערכת הגיוס האלקטרונית. ניתן לקבל סיוע באמצעות הצ'אט שבאתר נציבות שירו​ת המדינה או לחלופין בטלפון 077-9208568 או 9478*. 

על כל המועמדים, לרבות עובדי משרד החינוך, להמציא את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים בגוף המכרז, המוכיחים את כשירותם לתפקיד, כולל אישור על עבודתם במשרד החינוך, אחרת מועמדותם תיפסל. ​

לתשומת ליבכם, יש לשלוח את הבקשות בצירוף קורות חיים, תעודות ואישורי ניסיון מבעוד מועד, כדי שתגענה למשרדנו עד למועד האחרון להגשת הבקשות. מסמך שיישלח לאחר התאריך האחרון להרשמה לא יתקבל.

שלב שלישי: צירוף מסמכים ותעודות

מועמדים המציגים תעודות מאחת האוניברסיטאות בחו"ל, חייבים להמציא אישור מהוועדה לשקילת תארים במשרד החינוך שהשכלתם האקדמית שקולה כנגד תואר אקדמי מוכר בארץ, ברמה הנדרשת במכרז. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. ​

  • במכרזים נדרשת מהמועמדים השכלה פדגוגית מוכרת בארץ, שפירושה תעודת מורה מוסמך או מורה מוסמך בכיר ממוסד מוכר בארץ להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים למורים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ.

  • עבור משרת פיקוח על גני ילדים נדרשת תעודת גננת מוסמכת מוכרת בארץ.

  • עבור משרת פיקוח במינהל חברה ונוער נדרשת השכלה פדגוגית תוכר גם תעודת מדריך מוסמך.

שלב רב​יעי: הודעה למועמד 

מועמדים שלא קיבלו הודעה בדואר האלקטרוני על המשך ההליכים כשבועיים לאחר המועד האחרון להגשת המועמדות, יכולים לפנות ליחידת המכרזים שבמשרד החינוך. הכניסה לתפקיד תתבצע בדרך כלל עד שלושים יום מתאריך הבחירה במכרז, אלא אם כן צוין אחרת במכרז.​

לפרטים נוספים ולהערות כלליות הנוגעות למכרזים יש לעיין בחוברת המלאה כשתתפרסם.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

​כל מי שעומד בתנאי הסף רשאי להגיש מועמדות, בין אם הוא עובד הוראה ובין אם לאו.​​

​ניתן לקבל סיוע טכני באמצעות צ'אט באתר נציבות שירות המדינה או בטלפון 02-5602640/3.​

​רשימת המכרזים מפורסמת במקומות הבאים: 

​אם לא קיבלת הודעה על המשך ההליכים כשבועיים לאחר המועד האחרון להגשת המועמדות, פנה ליחידת המכרזים במשרד החינוך.​

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי