דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
קרנות פנסיה וקופות גמל
קופות גמל וקרנות פנסיה

כל עובדי ההוראה המועסקים על ידי המדינה או על ידי מעסיק אחר, חייבים להיות מבוטחים בביטוח פנסיוני (קרן פנסיה צוברת, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה ותיקה או בפנסיה תקציבית של המדינה) לצורך  שמירה על זכויותיהם עם פרישתם לגמלאות וקבלת גמלההאחריות להצטרפות לקרן הפנסיה חלה על עובד ההוראה.

לתשומת ליבכם, חל איסור על משרד החינוך לייעוץ ולהכוונה בנושא הפנסיוני. אם נדרש סיוע בבחירת הקופה, עליכם לפנות למשווק פנסיוני מוסמך.

חיסכון פנסיוני

בהתאם לצו ההרחבה (נוסח משולב) לפנסיית חובה, 2011כל עובד המועסק בכל מקום עבודה חייב להיות מבוטח בהסדר פנסיוני ולבחור בהודעה בכתב למעסיק בסוג הפנסיה המקיפה, לרבות קופת גמל לקצבה. ההסדר הפנסיוני החל בשירות המדינה ובכלל זה גם על עובדי הוראה, הוא הסדר מיטיב המורכב משלושה רבדים:

1.      קרן פנסיה או ביטוח מנהלים

2.      חיסכון פנסיוני על עבודה נוספת (מעל 100%)

3.      חיסכון פנסיוני על החזר הוצאות

עובד חדש נדרש להמציא טרם קליטתו למשרד שני טפסים:

 • טופס הצטרפות - חתום על ידי קרן הפנסיה וחתום על ידי העובד. החברות המנהלות של קרנות הפנסיה מאפשרות הצטרפות מקוונת, שבסיומה מופק אישור הצטרפות, ואותו יש להגיש לגזברות המחוז או לצרף בעת פתיחת התיק המקוון.

 • טופס נש"מ (נציבות שירות המדינה) - חתום על ידי העובד בלבד, אותו יש להגיש לגזברות המחוז או לצרף בעת פתיחת התיק המקוון.  

קליטת העובד תתאפשר רק לאחר המצאת הטפסים שפורטו לעיל, חתומים כנדרש.

קרנות פנסיה ותיקות

אם יש לכם זכויות בקרן פנסיה ותיקה, וברצונכם להמשיך לבטח את זכויותיכם בקרן זו, יש להמציא  אישור בהתאם לכך מקרן הפנסיה הוותיקה.

לתשומת ליבכם, ביטוח בקרן פנסיה ותיקה מוגבל עד ל-100% משרה, כך שאם הנכם מועסקים ביותר ממקום עבודה אחד, הקרן תאשר לבטח רק עד לתקרה של 100% משרה.

הקופות הוותיקות

 • מבטחים

 • גלעד עובדים דתיים

 • מקפת ותיקה

 • קג"ם

 • עתידית ותיקה

 • עתודות הוותיקה

 • פנסיית ה.ע.ל

 • נתיב פנסיה ותיקה 

עובדים המבוטחים בקרן זו מתבקשים להגיש את טפסי ההצטרפות כאמור לעיל.


פנסיה תקציבית

עובדי הוראה בעלי קביעות שנקלטו לשירות המדינה לפני תאריך 1.9.02, וחל עליהם חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970 (מבוטחים ב"פנסיה תקציבית"), זכאים להפרשות לקופת גמל בגין הרובד הראשון, בגין השכר הקובע העולה על התקרה. לפרטים נוספים יש לפנות לגזברות המחוז.

קרנות ברירת המחדל

בהתאם להליך מכרזי שבוצע על ידי רשות שוק ההון, נקבעו ארבע קרנות ברירת מחדל:

1.      אלטשולר שחם פנסיה מקיפה

2.      הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה

3.      איילון מיטב פנסיה מקיפה בע"מ

4.      פסגות פנסיה מקיפה

בהתאם לקבוע בחוק קופות גמל (חוזר גופים מוסדיים 8-9-2016), סעיף 20(ב), מעסיק רשאי להפקיד תשלומים עבור עובד שלא בחר קופת גמל, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, לקופת גמל שנקבעה בדין או בהסכם או מכוחם. 

עובד שברצונו לבחור קרן מברירות המחדל מחויב להגיש טופס נש"מ בלבד. קישור לטפסים תמצאו בתחתית דף זה.

לבחירת קרן שאינה קרן ברירת מחדל, יש לצרף טפסי נש"מ ובנוסף טופס הצטרפות מהקופה או לחלופין נספח ו' מהקופה, המאשר את הצטרפות העובד לקופה המבוקשת.

הסתדרות המורים

בהליך תחרותי של הסתדרות המורים נבחרו קרנות ברירות המחדל לרבדי השכר של עבודה נוספת והחזר הוצאות:

·         עבודה נוספת – כלנית לתגמולים

·         החזר הוצאות – "גל" גמל

לתשומת ליבכם, אין חובה לבחור בקרנות שנבחרו על ידי ועדי העובדים, ועובדי הוראה רשאים לבחור בכל עת כל קופת גמל המיועדת למטרה האמורה. לנוחיותכם, ניתן להיעזר ברשימת הקופות לצורך הפקדות המופיעות באתר משרד האוצר - רשות שוק ההון. 

שיעורי ההפקדות

הזכאויות להפקדות ושיעורן בקופות הגמל השונות נקבעות בהתאם להסכמים הקיבוציים נכון ליום 1.6.18. להלן שיעורי ההפקדות:

 עובדמעסיקהסתדרות המורים
פנסיה פיצויים
קרן פנסיה ותיקה 7%7.5%6%                            
קרן פנסיה חדשה 7%-6%
7.5%
6.224%
 
ביטוח מנהלים 7%-6%7.5%*8.33%
החזר הוצאות 7%-5%5% קופ"ג גל
עבודה נוספת מעל 100% משרה7%-5%7.50%8.33%קופ"ג כלנית

כולל רכיב אובדן כושר עבודה עד מקסימום  2.5% ע"ח המעסיק. יצוין כי חלה חובה לבטח רכיב זה מחוץ לתגמולי המעסיק.

הנתונים שלי

-- -- -- --

קישורים
טפסים
תשובות לשאלות נפוצות
בתלוש השכר שלך תוכל לראות לאיזה סוג פנסיה אתה שייך.

ישנם רכיבי שכר שונים בתלוש השכר של עובד ההוראה המקנים זכות לחיסכון פנסיוני באפיק שונה. 

קופת גמל להחזר הוצאות מכילות הפרשות בגין קצובת נסיעה, טלפון, אש"ל, אחזקת רכב למנהלים וכדומה.

קופת גמל לעבודה נוספת מכילות הפרשות בגין עבודה מעל 100 אחוז משרה, ולכן לא קיימות בכל תלוש שכר.


אין למשרד החינוך הסכם מיטיב עם קרן פנסיה מסוימת. העובד יכול לבחור בכל אחת מתשע קרנות הפנסיה הקיימות במשק ולעבור לקרן חדשה.

​באופן עקרוני עליך לפנות לקרן פנסיה שאליה הנך מעוניין להצטרף. עליך להגיש למשרד החינוך טופס הצטרפות לקרן החדשה (או נספח ו') + טופס נש"מ חתום על ידך ולבקש מהקרן החדשה שיעבירו את הכספים העומדים לרשותך בקרן הקודמת.

​מספיק אישור אחד, ויש שתי אפשרויות:

 • הצטרפות דיגיטלית - בסיום יופק לך טופס הצטרפות אוטומטית.

 • הצטרפות ידנית - יש לפנות לאחת מקרנות הפנסיה באופן עצמאי ולצרף טופס הצטרפות, לבחור מתוך הרשימה המלאה של הקופות ולסרוק.

​אנו ממליצים להתייעץ עם יועץ פנסיוני מוסמך, תוך כדי בירור זכויותייך כעובד הוראה.

​למשרד החינוך אין הסדר עם שום קופת פנסיה. שיעור דמי הניהול נקבע בעת חתימת ההצטרפות של כל עובד מול הקופה שבחרת. יש לפנות לקופה לצורך בירור שיעור דמי הניהול.


​הכוונה היא לטופס הצטרפות אחד עבור כל רכיבי השכר (פנסיה, החזר הוצאות ועבודה נוספת). זאת אומרת שההפקדה בגין כל רבדי השכר תועבר לאותו מספר קופה באוצר (לאותה קרן פנסיה). יש להגיש טופס נש"מ לכל רובד שכר בנפרד.


​מכל הפקדה חודשית לקרן הפנסיה יש דמי ניהול שגובה קרן הפנסיה מהעובד מסך הפרמיה שהופקדה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר שוק ההון במשרד האוצר.

​ככל שמפקידים יותר צוברים יותר לפנסיה. השיעור ניתן לשינוי בכל זמן נתון. ניתן לבחור 6% או 7%.


​טופס נש"מ הינו טופס נציבות שירות המדינה המהווה הסכם בין המעסיק לעובד בעניין הפרשות לקופות פנסיוניות. בטופס ממלא העובד את פרטי הקופה אליה הוא מעוניין להשתייך וחלק העובד בהפקדה לקופה.

​צריך למלא טופס נש"מ בכל מקרה. ההצטרפות הדיגטלית חוסכת את הפנייה לקרנות ואת טפסי ההצטרפות מקרנות הפנסיה.

​ניתן לצרף את האישורים (אישור על הצטרפות לקרן פנסיה + טפסי נש"מ) דרך פנייה מקוונת בפורטל, וחשב השכר יעדכן את הנתונים מהחודש השוטף.


​אם בחרת להצטרף לקרן פנסיה באופן מקוון דרך מערכת תיק עובד הוראה מקוון, אין אפשרות לשנות את החברה בשאלון לאחר אישור ושיגור השאלון, אלא בשליחת טפסי נש"מ וטופס הצטרפות לחברה החדשה שבחרת, בפנייה מקוונת לגזברות במחוז (טפסי נש"מ א1, א2 ו-א3). הנתונים יעודכנו מהחודש השוטף.

​בוודאי. תצטרכי לבצע הצטרפות מול קרן הפנסיה ולהגיש טופס זה למשרד החינוך יחד עם טפסי הנש"מ (א1 ,א2 ,א3).

​טופס נש"מ המיועד לעבודה נוספת נקרא טופס נש"מ נספח א2 - שכר עבודה נוספת.

​אלו שני טפסים שונים. עובד הוראה מחויב להעביר את שניהם. אחד מהווה הסכם של העובד מול קרן הפנסיה והשני מהווה הסכם של העובד מול משרד החינוך.

​​אם בחרת להצטרף לקרן פנסיה באופן מקוון דרך מערכת תיק עובד הוראה מקוון, אין אפשרות לשנות את החברה בשאלון לאחר אישור ושיגור השאלון, אלא בשליחת טפסי נש"מ וטופס הצטרפות לחברה החדשה שבחרת, בפנייה מקוונת לגזברות במחוז (טפסי נש"מ א1 ,א2 ו- א3).

​ברובד שכר פנסיה - העובד מחליט אם להפקיד  6% או 7% לפי בחירתו. בקופות גמל שאליהן מופרש בגין החזר הוצאות ועבודה נוספת, העובד מחליט אם להפקיד בין 5% ל-7%. ככל שיפקיד יותר, כך קצבתו העתידית תהיה גבוהה יותר.

​אם הינך מועסק במוסד המשויך לחינוך ההתיישבותי – יש לבחור חינוך התיישבותי. אם הינך מועסק במחוז אחר – יש לבחור סקטור כללי. את המידע ניתן למצוא על גבי תלוש השכר, בפינת המידע השמאלית.

טופס נש"מ ביטוח מנהלים מופנה למעסיק כדי שידווח את המוצר הפנסיוני שיש לעובד. טופס קבלת בעלות הינו טופס שהעובד ממלא ומעביר גם למשרד החינוך וגם לחברת הביטוח, בו הוא מעדכן שהחליף מעסיק, כך שחברת הביטוח תתכונן לקבל הפקדות מהמעסיק החדש.


פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי