דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
זכויות ביטוחיות והגנה משפטית
זכויות ביטוחיות והגנה משפטית

​עובדי הוראה זכאים ל​כיסויים ביטוחיים שונים. בדף זה מפורטות הזכויות הביטוחיות​ וההנחיות להגשת תביעות במידת הצורך​. מידע מפורט ומקיף בנושא ניתן למצוא באתר המחלקה לביטוח​.

הזכויות הביטוחיות של עובדי הוראה ימומשו באמצעות שיתוף פעולה עם הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה בהנהלת ענבל, חברה לביטוח בע"מ. 

ענבל משמשת כזרוע הביצועית של הממשלה במגוון פעילויות ביטוחיות המכסות את משרד החינוך ועובדיו, ובכלל זה מכסה את עובדי ההוראה שמעסיק משרד החינוך מסגרת החינוך הרשמי, ושהינם "עובדי מדינה", ובתנאי שהמשרד הוא מעבידם וקיימים יחסי עובד מעביד ביניהם.

לתשומת ליבכם, ככל שהמידע שיועבר יהיה רב ומדויק יותר, כך תינתן הגנה למוסד החינוכי ולצוותו בצורה מיטבית. הטיפול בתביעות הללו מתבצע במסגרת לוח זמנים מוגדר וקצר של בית משפט, ולכן נדרש כי התייחסותכם תועבר במהירות. הנכם נדרשים לשיתוף פעולה, שהינו חיוני ביותר ויועיל לניהול התיקים ולהשגת תוצאות טובות.​

להלן עיקרי הכיסויים וההנחיות כיצד יש להגיש תביעות:

הגנה משפטית / השתתפות בהוצאות משפטיות

בהתאם להחלטת ממשלה, עובד מדינה יהיה זכאי להגנה משפטית או השתתפות בהוצאות משפטיות בגין הליך משפטי, שיסודו במעשה או מחדל שעשה בעת, תוך כדי ולשם מילוי תפקידו. החל מ-1.1.07 עובדי הוראה נכללו בכתב הכיסוי באמצעות ענבל. 

עובד הוראה שנפתחו נגדו הליכים משפטיים, בשל עבירות שנעשו על ידו לכאורה, בעת, תוך כדי ולשם מילוי תפקידו, רשאי לפנות לוועדה המשרדית שהוקמה בכל משרד ממשלתי ובהמשך לחברת הביטוח ענבל.

הוועדה המשרדית לייצוג עובדי מנהל והוראה במשרד החינוך:

בהתאם להחלטת הממשלה בדבר הזכויות הביטוחיות של עובדי הוראה, פועלת במשרד החינוך וועדה משרדית בראשות מנהלת אגף בכיר למשאבי אנוש.  

עובדי הוראה שהינם עובדי מדינה נכללים בכתב הכיסוי להגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות החל מ-1.1.07.

הוועדה תבחן זכאות העובד בכפוף לכתב הכיסוי ותעביר את המלצתה לענבל, וזו תטפל בבקשה בהתאם להחלטתה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכתב הכיסוי.

נוהל הגשת בקשה להגנה משפטית / השתתפות בהוצאות משפטיות:

עובד הוראה שרוצה להגיש בקשה להגנה משפטית או בקשה להשתתפות בהוצאות משפטיות ימלא את טופסי הבקשה ונספחיהם בהתאם להנחיות המפורטות בדף הגנה משפטית שבאתר המחלקה לביטוח. 

את הנספחים יש להחתים במעמד עורך דין ולפרט במידת האפשר את תיאור המקרה במקום המיועד לכך ו/או לצרף דף מפורט על השתלשלות האירועים.

את הנספחים החתומים יש לשלוח לגף תקציבים וביטוח - משרד החינוך, רח' שבטי ישראל 34 ירושלים, מיקוד 9510557, טלפון 02-5602276/2217, פקס 02-5602369. 

ביטוח תאונות אישיות למורים מלווים בטיולים

משרד החינוך באמצעות הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה המנוהלת על ידי ענבל חברה לביטוח בע"מ, מכסה מורים המלווים טיולים בביטוח "תאונות אישיות מורים מלווים בטיולים", אשר פועלים במסגרת עבודתם בלבד.

תנאי הכיסוי

כל עובד הוראה שייכלל בביטוח מיוחד זה לפי הוראת משרד החינוך יכוסה בכיסוי לתאונות אישיות לטיולים, סיורים ומסעות, כנגד מוות או נכות בסכומים ובתנאים המופיעים בדף ביטוח תאונות אישיות באתר המחלקה לביטוח.

דיווח על תאונה

על מנהל המוסד החינוכי חלה החובה לדווח על כל מקרה שבו עובד הוראה המלווה טיול או מסע נפגע בתפקידו, באמצעות מילוי טופס דיווח על תאונות אישיות.

דיווח זה יועבר תוך שבועיים לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, "ענבל" חברה לביטוח בע"מ, רח' הערבה 3, קריית שדה התעופה, ת.ד. 282, מיקוד 7019900, טלפון 03-9778000.

כתב כיסוי לחבות מעבידים

כתב הכיסוי בא להסדיר את הדרישות והתביעות של עובדי ההוראה, הטוענים כי נפגעו בנזקי גוף בתאונות עבודה ומחלות מקצוע ומייחסים את פגיעתם לתנאי העבודה. דהיינו, הפרת חובה  חוקית ו/או רשלנות המעביד. בגדרו של הסדר זה מטופלות כל התביעות על ידי ענבל, ובכלל זה מכתבי דרישה ללא תביעה משפטית.

בגין תאונות שאירעו לאחר ה-1.1.10. הכיסוי מהווה שכבה שנייה מעל ביטוח מעבידים במוסד לביטוח הלאומי.

עובדי הוראה/מנהלה המקבלים את שכרם ממשרד החינוך, הטוענים כי נפגעו בנזקי גוף בתאונת עבודה ומחלות מקצוע ומייחסים את פגיעתם לתנאי העבודה, יפנו למנהל/ת המוסד לדיווח על התאונה.

הגשת בקשה לתביעה

עובד הוראה/מנהלה הנפגע יפנה בכתב דרישה לתביעה או פיצויים, ישירות לענבל חברה לביטוח בע"מ, רח' ערבה 3, קריית שדה התעופה, מיקוד 7019900, טלפון: 03-9778000.

פירוט נוסף בנושא ניתן למצוא בדף כתב כיסוי לחבות מעבידים שבאתר המחלקה לביטוח. 

כתב כיסוי לחבות כלפי תלמידים (צד ג')

אגף תביעות גוף והגנה משפטית בענבל מנהל בין היתר את ההגנה בתביעות הנזיקין, המוגשות נגד משרד החינוך ועובדיו ופועל בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך. 

בתביעות הללו נטען על פי רוב, כי בשל רשלנות משרד החינוך ועובדיו התרחשה תאונה שגרמה לתלמיד או לאחר נזק גוף במהלך פעילות חינוכית רשמית, בין כותלי המוסד החינוכי או מחוצה לו.

כיסוי החבות אינו חל על תאונות דרכים או על תאונות הנגרמות כתוצאה ממעשה איבה ומלחמה. 

ההסדר הנ"ל אינו מכסה חבות הנובעת מפגם בחצרים, במבנים, במתקנים ובציוד שאינם בבעלות ובחזקת משרד החינוך או מתאונה הנגרמת שלא בפעילות רשמית של המוסד החינוכי.

​הנחיות בנושא והליך הגשת תביעה ניתן למצוא בדף כיסוי חבותו של משרד החינוך ועובדיו באתר המחלקה לביטוח. 

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

​עובד מדינה יהיה זכאי להגנה משפטית או השתתפות בהוצאות משפטיות בגין הליך משפטי, שיסודו במעשה או מחדל שעשה בעת, תוך כדי ולשם מילוי תפקידו

​עובד הוראה שרוצה להגיש בקשה להגנה משפטית או להשתתפות בהוצאות משפטיות ימלא את טופסי הבקשה ונספחיהם בהתאם להנחיות המפורטות בדף הגנה משפטית באתר המחלקה לביטוח. ​

את הנספחים יש להחתים במעמד עו"ד ולפרט במידת האפשר את תיאור המקרה במקום המיועד לכך ו/או לצרף דף מפורט על השתלשלות האירועים.

 את הנספחים החתומים יש לשלוח לכתובת הבאה: גף תקציבים וביטוח-משרד החינוך, רח' שבטי ישראל  34 ירושלים 91911, טל': 02-5602276/2217, פקס: 02-5602369

משרד החינוך באמצעות הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה המנוהלת ע"י "ענבל" חברה לביטוח בע"מ, מכסה מורים המלווים טיולים, בביטוח "תאונות אישיות מורים מלווים בטיולים", אשר פועלים במסגרת עבודתם בלבד.

כל עובד הוראה שייכלל בביטוח מיוחד זה לפי הוראת משרד החינוך יכוסה בכיסוי לתאונות אישיות לטיולים, סיורים ומסעות, כנגד מוות או נכות בסכומים ובתנאים המופיעים בדף ביטוח תאונות אישיות באתר המחלקה לביטוח.

על מנהל המוסד החינוכי חלה החובה לדווח על כל מקרה, שבו עובד הוראה המלווה טיול או מסע נפגע בתפקידו על גבי דוח תאונה .

דיווח זה יועבר תוך שבועיים לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, "ענבל" חברה לביטוח בע"מ, רח' הערבה 3, קריית שדה התעופה, ת.ד. 282 מיקוד 70100, טלפון - 03-9778000

​כתב הכיסוי בא להסדיר את הדרישות והתביעות של עובדי ההוראה, הטוענים כי נפגעו בנזקי גוף בתאונות עבודה ומחלות מקצוע ומייחסים את פגיעתם לתנאי העבודה. דהיינו, הפרת חובה  חוקית ו/או רשלנות המעביד. עובדי הוראה/ מנהלה המקבלים את שכרם ממשרד החינוך, הטוענים כי נפגעו בנזקי גוף בתאונת עבודה ומחלות מקצוע ומייחסים את פגיעתם לתנאי העבודה, יפנו למנהל/ת המוסד לדיווח על התאונה​

אגף תביעות גוף והגנה משפטית, ב"ענבל", מנהל בין היתר את ההגנה בתביעות הנזיקין, המוגשות נגד משרד החינוך ועובדיו ופועל בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך.

בתביעות הנ"ל  נטען על פי רוב, כי בשל רשלנותו של משרד החינוך  ועובדיו, התרחשה תאונה אשר גרמה לתלמיד או לאחר נזק גוף, וזאת במהלך פעילות חינוכית רשמית, בין כותלי המוסד החינוכי, או מחוצה לו.

כיסוי החבות אינו חל על תאונות דרכים או על תאונות הנגרמות כתוצאה ממעשה איבה ומלחמה.

ההסדר הנ"ל אינו מכסה חבות הנובעת מפגם בחצרים, במבנים, במתקנים ובציוד שאינם בבעלות ובחזקת משרד החינוך או מתאונה הנגרמת שלא בפעילות רשמית של המוסד החינוכי

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד סיסמאות
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 12:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 12:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 073-3983960
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --