דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
עוז לתמורה - הצטרפות ויציאה
הצטרפות לעוז לתמורה

דף זה מציג את הקריטריונים להצטרפות לרפורמת עוז לתמורה ואת אופן ההצטרפות לרפורמה והיציאה ממנה. 

 • אם נתוני ההשכלה שלכם מעודכנים במערכות משרד החינוך ועומדים בקריטריונים במוסדות שבהם חלה הרפורמה, ויש לגביכם דיווח של שליש משרה בתיכון לפחות, תצורפו אוטומטית לרפורמת עוז לתמורה. מנהל המוסד החינוכי ידווח את משרתכם במנב"סנט וישלח ממשק לעוש"ר. לאחר ביצוע פעולות אלו תצורפו לרפורמה. 

 • אם אתם מאחדים שכר במדינה, מועסקים בשליש משרה על הרצף השש שנתי, והעסקתכם בחטיבה העליונה היא ארבע שעות לפחות, פנו לגב' אסתי עמיאל בבקשה לצירוף לרפורמה. estieza@education.gov.il

 • אם אתם מלמדים מקצועות טכנולוגיים בלבד ועומדים בכללי הרפורמה באופן חלקי, תוכלו לפנות לבדיקת זכאותכם לגב' אסתי עמיאל לא יאוחר מ-1.12.19. 

 • לתשומת ליבכם, לא ניתן להגיש עוד בקשות ליציאה מרפורמת עוז לתמורה.

 • אם צורפתם לרפורמה אך פרטי משרתכם אינם מופיעים בפורטל, פנו למנהל המוסד לבדיקה.

קריטריונים להצטרפות ​​​​לעוז לתמורה

עובד הוראה העומד בכל הקריטריונים הבאים יצורף באופן אוטומטי להעסקה לפי כללי עוז לתמורה: 

 1. תואר אקדמי או דרגת שכר שוות ערך (אקוויוולנטית) ותעודת הוראה.

 2. רישיון הוראה או זכאות לרישיון הוראה. עובד הוראה זכאי לרישיון הוראה אם הוא בעל תעודת הוראה ואישור על הצלחה בסטאז' ממשרד החינוך או לחלופין בעל תעודת הוראה ויש לו פטור מסטאז'.​

 3. עובד ההוראה מועסק בהיקף העסקה של שליש משרה ומעלה בחטיבות העליונות בכל מוסדות העסקתו. 

לתשומת ליבכם

 • גם עובד הוראה חדש צריך לעמוד בכל הקריטריונים. עובד הוראה חדש הוא מורה שלא הוכרו לו שנות ותק בהוראה. לעניין זה, שנת התמחות, שירות בצה"ל בהוראה או שירות לאומי בהוראה מקנים ותק לצורכי שכר, אך עובד הוראה שצבר אותם ולא צבר ותק נוסף בהוראה, ייחשב עובד הוראה חדש.  

 • עובד הוראה העומד בכל תנאי הצירוף לעוז לתמורה הללו ומדווח שליש משרה לפחות על הרצף השש שנתי (מינימום 4 ש"ש פרונטליות בחטיבה העליונה), יוכל להגיש בקשה מקוונת להצטרפות לרפורמת עוז לתמורה, אך לא יצורף באופן אוטומטי.

הצטרפות לעוז לתמורה

כדי להצטרף לרפורמת עוז לתמורה או לצאת ממנה, יש להגיש בקשה לאישורים מיוחדים בחטיבה העליונה במערכת המקוונת. לא ניתן להגיש בקשות אלה באמצעות פתיחת פנייה מקוונת בפורטל. הגשת בקשות להצטרפות לעוז לתמורה לשנת הלימודים תש"ף נעשית על פי ההנחיות שפורסמו בנוהל ההיערכות לתש"ף. 

ככלל, אם נתוני ההשכלה שלכם מעודכנים במערכות משרד החינוך, ויש לגביכם דיווח של שליש משרה בתיכון לפחות, תצורפו אוטומטית לרפורמת עוז לתמורה. מנהל המוסד החינוכי ידווח את משרתכם במנב"סנט וישלח ממשק לעוש"ר. לאחר ביצוע פעולות אלו תצורפו לרפורמה. אם צורפתם לרפורמה אך פרטי המשרה שלכם אינם מופיעים בפורטל עובדי הוראה, פנו למנהל המוסד לבדיקה.

אם אתם מלמדים מקצועות טכנולוגיים בלבד ועומדים בכללי הרפורמה באופן חלקי, תוכלו לפנות לצורך בדיקת זכאותכם לאסתי עמיאל estieza@education.gov.il לא יאוחר מ-1.12.19. החל מתאריך זה יוגשו בקשות על ידי הבעלות בלבד.

בכל פנייה בנוגע להצטרפות לעוז לתמורה ניתן לפנות בדוא"ל לאסתי עמיאל: estieza@education.gov.il

יציאה מעוז לתמורה

הסתיימה הגשת בקשות מקוונות לוועדת חריגים ליציאה מרפורמת עוז לתמורה. הטיפול בוועדות החריגים הסתיים בתאריך 31.8.2019.

ניתן לערער על בקשה שנענתה בדחייה בלבד על פי המכתב שצורף לעובד ההוראה באמצעות כתובת דוא"ל לערעורים: oz_tmura_irour@education.gov.il

בכל פנייה בנושא יציאה מעוז לתמורה ניתן לפנות בדוא"ל:

הצטרפות מתמחים לעוז לתמורה

מתמחה הוא עובד הוראה העומד באחד הקריטריונים הבאים:

1. בעל תואר אקדמי ותעודת הוראה.

2. בעל תואר אקדמי ואישור סיום 80% מחובות ההוראה.

3. בעל אישור סיום 80% מחובות ה-BEd.

מתמחים יצורפו לעוז לתמורה רק כאשר אישורי הה​שכלה הרלוונטיים שלהם יהיו מעודכנים בכוח אדם בהוראה במחוז המטפל וידווחו על ידי מנהל בית הספר כמתמחים במצבת עובדי הוראה. ​

עדכון אישורי השכלה ונתוני הסמכה

​לצורך הצטרפות אוטומטית לרפורמת עוז לתמורה, עליכם לעדכן את כל אישורי ההשכלה וההסמכה שברשותכם. עדכון המסמכים ייעשה בכוח אדם בהוראה במחוז שבו אתם מועסקים. תוכלו לצפות בתעודות ובנתוני ההסמכה המעודכנים שלכם בדף נתוני הסמכה ותעודות.

הגשת בקשות לאישורים מיוחדים

למידע נוסף בנושא קריטריונים להצטרפות לרפורמה ולהגשת בקשות חריגות ראו בנוהל ההיערכות לתש"ף.

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
כדי להצטרף לעוז לתמורה יש לעמוד בקריטריונים המפורטים בדף זה.

עובד הוראה המבקש שלא להיות מועסק על פי רפורמת עוז לתמורה מכל סיבה שהיא רשאי להגיש בקשה לוועדת חריגים ליציאה מהרפורמה. הגשת הבקשה תתבצע ​באופן מקוון בלבד. לפרטים נוספים ראו דף זכאויות (אישורים מיוחדים). 

 

ראשית יש לעמוד באחד הקריטריונים הבאים:

 • תואר אקדמי ותעודת הוראה
 • תואר B.ed (תואר אקדמי משולב עם תעודת הוראה)
 • תואר אקדמי ואישור סיום 80% מהחובות לתעודת הוראה
 • אישור סיום 80% מהחובות לתואר B.ed

חשוב לציין שיש לעדכן את התעודות בגף כוח אדם בהוראה במחוז המטפל. לאחר מכן בית הספר צריך לדווח התמחות עבור המורה במערכת לדיווח מורים.

כדי לצבור זכאות לגמול עליך לצבור 30 שעות בית ספריות עם ציון והיתר מה שעובד הוראה בוחר לו, כדי להשלים סך של 112 שעות.
אם בית הספר נכנס לרפורמה, מנהל בית הספר מחויב אף הוא להצטרף.
ניתן להגיש בקשה לוועדת חריגים באמצעות טופס. חובה לצרף את המלצת מנהל בית הספר ואת כל מסמכי ההשכלה הנדרשים.

עובד הוראה חדש הוא מורה שלא הוכרו לו שנות ותק בהוראה. בהקשר זה, שנת התמחות, שירות בצה"ל בהוראה או שירות לאומי בהוראה מקנים ותק לצורכי שכר, אך עובד ההוראה עם ותק שכזה ייחשב עובד הוראה חדש.

השעות הפרונטליות כוללות את השעות הבאות:

 • שעות הוראה במליאה כמקובל: כיתת אם, קבוצת לימוד, קבוצת לימוד במעבדה.

 • שעות תפקיד, כגון שעות חינוך, שעות הכנה לבגרות ושעות תפקיד של בעלי תפקידים הזכאים לבצע שעות תפקיד במקום שעות הוראה פרונטליות.

 • שעות אם ושעות גיל.

אם אתה משובץ בשעות שבועיות, כגון חופשת לידה, מילואים, מחלה ממשוכת או תאונת עבודה, תועסק בהתאם לתנאי ההעסקה של עובד ההוראה שבמקומו שובצת. אם אינך משובץ בשעות שבועיות, לא תועסק על פי הרפורמה.
כן. רפורמת אופק חדש חלה על המשרה בחטיבת הביניים, ואילו רפורמת עוז לתמורה חלה על המשרה בחטיבה העליונה.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי