דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
היעדרות עקב שירות במילואים
שירות מילואים

בהתאם לחוק שירות מילואים, התשס"ח-2008, אם אתם נמנים עם מערך המילואים של צה"ל ומשרתים בפועל, יועברו עבורכם תגמולים בהתאם למספר ימי העבודה שבהם שירתם במילואים. פרטים נוספים בנושא היעדרות עקב שירות במילואים בתקשי"ר, סעיף 34.3

כאן תוכלו לקרוא על הדרך שבה עליכם לפעול כדי לקבל תגמולי מילואים, על שירות במילואים במהלך חופשות ועל האיסור לפטר עובדי הוראה עקב שירות במילואים. ​

עדכון ימי המילואים לצורך קבלת תגמולים

לצורך קבלת תגמולי המילואים עליכם לעדכן מראש את מנהל המוסד שבו אתם מועסקים באשר לתקופת המילואים הצפויה, עוד לפני צאתכם.

כדי שתוכלו לקבל תגמולים על הימים שבהם שירתם בפועל, מיד עם סיומה של תקופת המילואים עליכם להגיש למנהל המוסד אישור מקורי על שירות מילואים (טופס 3010).

את האישור תקבלו כתדפיס מקצינת הקישור או שהוא יישלח אליכם בדואר בתום תקופת המילואים.

לחלופין תוכלו להפיק אותו בעצמכם באתר מילואים. לתשומת ליבכם, כדי שאישור זה יהיה תקף, עליכם לאשר אותו בחתימתכם במקום המיועד לכך בתדפיס.

ודאו שמנהל המוסד מקליד במדויק במערכת מדב"ס/אופקית את סוג המילואים ואת הימים שבהם שירתם במילואים.

לתשומת ליבכם, אי הגשת האישור למנהל בתוך חודשיים מיום היציאה למילואים תגרור ניכוי בשכרכם.     

העסקה במקום עבודה נוסף

אם אתם מועסקים במשרד החינוך ובמקום עבודה נוסף, ומעוניינים להגיש תביעה לתגמולי מילואים דרך המעסיק הנוסף, יש להציג בפני מנהל המוסד החינוכי עותק של אישור על שירות מילואים (טופס 3010), לעדכן אותו כי התביעה תוגש דרך מעסיק אחר ולהגיש תביעת השלמה לביטוח לאומי עבור תגמולי המילואים על עבודתכם במשרד החינוך.

לתביעה יש לצרף תדפיס שכר לשלושת החודשים שקדמו לתקופת המילואים, אותו ניתן לקבל מחשב השכר במחוז שאליו אתם משויכים באמצעות פתיחת פנייה מקוונת מדף זה.

שירות במילואים במהלך חופשות

חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 וחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, מסדירים את אופן החישוב והתשלום של התגמולים בגין תקופת שירות המילואים.

אם אתם משרתים במילואים במהלך פגרות (לפי לוח הפגרות של משרד החינוך המפורסם בחוזר מנכ"ל), תשולם לכם תוספת פגרה ונוסף על כך הגבוה מבין השניים - שכר עבודה רגיל או תגמולי מילואים בגין תקופת השירות. 

אם אתם משרתים במילואים מעבר לשעות העבודה, ישולם שכרכם ונוסף על כך תגמולי מילואים בהתאם לחוק.

היעדרות ופיטורים של המשרתים במילואים

לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949, היעדרותו של עובד מעבודתו לרגל שירות מילואים לא תיראה כהפסקה ברציפות עבודתו. מעסיק לא יפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו, ואם פיטר אותו - בטלים הפיטורים.

לא יפטר מעסיק עובד בתקופת היותו בשירות מילואים, אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה ולעניין שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, לא יפטר אותו בלא היתר כאמור גם בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים.

עובדי הוראה שבני/בנות זוגם משרתים במילואים

על פי סעיף 7(ג)(6) לחוק עבודת נשים, החל מ-3.7.17 עובדים שבני או בנות זוגם שוהים בשירות מילואים זכאים להיעדר מהעבודה במשך שעה אחת ביום, מהיום הראשון לשירות המילואים.

עובדים שנעדרים מעבודתם שעה ביום בשל מימוש הזכאות לשעת הורות או בהתאם לנהוג במקום עבודתם לגבי קיצור שעות העבודה בשל הורות, אינם זכאים להיעדר שעה נוספת בשל שירות המילואים של בני או בנות זוגם. לדוגמה, עובדת הוראה המועסקת ב-100% משרה וזכאית להפחתה של שתי שעות אם ממשרתה, תהיה זכאית להיעדרות של שעה ביום עד שלוש פעמים בשבוע בשל שירות המילואים של בן זוגה.

תנאים נוספים למימוש הזכאות:

  • בן או בת הזוג שוהים בשירות מילואים במשך חמישה ימים רצופים לפחות.

  • העובד או העובדת מועסקים במשרה מלאה.

  • בחזקת העובד או העובדת ילד שטרם מלאו לו שלוש עשרה.

כדי לקבל אישור היעדרות, יש להגיש אישור על שירות המילואים של בן הזוג או בת הזוג.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

אין צורך להגיש טפסים. משרד החינוך מעביר נתונים באופן קבוע לביטוח לאומי ומשלם לעובד הוראה את תגמולי המילואים ישירות בתלוש השכר.

אין צורך לשלוח טופס ממשרד החינוך לביטוח לאומי במקרים אלו. משרד החינוך מעביר נתונים אוטומטית לביטוח לאומי, וההפרשים ישולמו בתלושי המשכורת העוקבים.

במקרה זה יש להעביר אישור מילואים ישירות לגזברות המחוז, וחשב השכר במחוז ידווח את האישור.

אם אתה מעוניין להגיש תביעה לתגמולי מילואים דרך המעסיק הנוסף, יש להציג בפני מנהל המוסד החינוכי עותק של אישור על שירות מילואים (טופס 3010) ולהגיש תביעת השלמה לביטוח לאומי עבור תגמולי המילואים על עבודתך במשרד החינוך. לתביעה יש לצרף תדפיס שכר לשלושת החודשים שקדמו לתקופת המילואים, אותו ניתן לקבל מחשב השכר במחוז שאליו אתה משויך.​

עליך להעביר למנהל בית הספר עותק מאישור המילואים לשמירה בבית הספר לצורכי ביקורת. מנהל בית הספר ידווח את תאריכי המילואים שאושרו בטופס 3010 (אישור המילואים), ותגמולי המילואים ישולמו בהתאם – על כל יום שבו שירת במילואים, ללא קשר לימי המנוחה, בהתאם לקבוע בחוק.​

התשלום עבור מילואים מתבצע על סמך ממוצע של שלושת החודשים האחרונים טרם היציאה למילואים. מאחר שבשנת השבתון לא נכנס שכר, החישוב הוא על סמך תחשיב של ביטוח לאומי, והתשלום שקיבלת נמוך יותר מהשכר הרגיל בחודש בספטמבר.​

ימי העבודה שבהם שהית במילואים מקוזזים ממשכורתך מאחר שנעדרת מבית הספר. במקביל שולמו לך ימי ותגמולי מילואים המגיעים לך על שירותך.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי