דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
התמחות בהוראה (סטאז')
התמחות בהוראה

​שנת ההתמחות היא השנה הראשונה שבה עובד הוראה מתחיל לעבוד. בשנה זו ​עובר פרח ההוראה משלב ההכשרה לשלב העבודה כמורה בפועל. ​​משנת תש"ס ​חלה חובת ההתמחות בישראל בהדרגה על כלל עובדי ההוראה (מורים וגננות) בשנת עבודתם הראשונה, ובכלל זה בוגרי המסלולים להסבת אקדמאים במכללות לחינוך ובוגרי תוכניות ההכשרה להוראה במחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות. ​עמידה בהצלחה בשנת ההתמחות היא תנאי  מקדים לזכאותם של המתמחים לקבל רישיון לעיסוק בהוראה.

​שיבוץ לעב​ודה בהוראה

השיבוץ לעבודה בהוראה יכול להתבצע בשתי דרכים: (א) באמצעות פנייה אישית של המועמד להתמחות לפיקוח במחוז שבו הוא מעוניין להשתלב; (ב) באמצעות שליחת קורות חיים למוסדות החינוך שבהם המועמד להתמחות מעוניין לעב​וד. על מתמחות בגני ילדים לפנות למפקחות שבאזורי הפיקוח השונים.

השנה הראשונה שלא​​חר ההתמחות​

קורס למורים חדשים

כל עובד הוראה חדש בשנה הראשונה שלאחר ההתמחות נדרש להשתתף בקורס למורים חדשים. היקף הקורס הוא 30 שעות, והוא כולל מפגשים קבוצתיים וליווי אישי. הקורס מיועד רק למי שעוסק בהוראה באותה שנה. הקורס מתקיים באחת המכללות לחינוך או האוניברסיטאות. רצוי שתהיה לקורס זיקה לתחום ההוראה של המתמחה. הרישום לקורס ייעשה אצל רכז הקורסים למורים חדשים במכללה או באוניברסיטה.

לתשומת לבכם, קורס זה הוא קורס חובה לעובדי הוראה חדשים לצורך קידום בדרגות, והוא מוכר לקידום במתווה הפיתוח המקצועי.

פיתוח מקצועי נוסף

עובד הוראה חדש הנדרש להשתלב במסגרת נוספת לפיתוח מקצועי - השתלמות מוסדית וקורסים נוספים - יכול באותה שנה לצבור עד 90 שעות.  

ליווי אישי

נוסף על כך נדרש המתמחה להשתתף ב-20 שעות של ליווי אישי. המלווה  ממונה על ידי הפיקוח או מנהל בית הספר ומתוגמל על עבודתו. יש לתאם עם המנהל או עם המפקח את בחירת המלווה. המלווה יכול להיות גם החונך משנת ההתמחות.

הערכה לצורך מתן קביעות

בשנה שלאחר ההתמחות, כאשר עובד ההוראה החדש מועסק בתקן פנוי, הוא מוערך בתהליכי הערכה ומשוב לאורך השנה, ובסופה הוא מקבל הערכה לצורך מתן קביעות במערכת החינוך בכפוף לנהלי הקביעות שבאגף בכיר לכוח אדם בהוראה.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
כדי לעסוק במקצוע ההוראה בישראל, ​עליכם להיות בעלי תואר אקדמי ובעלי תעודת הוראה. אם אתם עולים חדשים אתם נדרשים גם ללימודי המקצועות העבריים ולהתאמות פדגוגיות אחדות. לפרטים ראו דף קליטת מורים וגננות עולים חדשים.

ככלל, ההתמחות בהוראה תיעשה בשכבת הגיל (קדם יסודי, יסודי, חט"ב או על-יסודי) ובהתמחויות (מקצועות ההוראה) שהמתמחה הוכשר להם במהלך ההכשרה להוראה. ההתמחות מאושרת בתפקידי הוראה בלבד, בתקן ובשכר של מורה/גננת. 

העסקה בתפקידי סיוע, תגבור, טיפול, הדרכה וכיוצא בזה אינה מוכרת לעניין ההתמחות בהוראה. יש לבדוק אם התוכנית הספציפית המוצעת למתמחה מוכרת לעניין ההתמחות בהוראה. גם עבודה בהתנדבות אינה מוכרת לעניין ההתמחות.

במסגרת ההתמחות יש לעבוד שליש משרה לפחות במשך כל שנת ההתמחות.

משך תקופת העבודה הוא שנת לימודים מלאה מ-1 בספטמבר של שנת ההתמחות ועד סופה של אותה שנת לימודים.

משך תקופת העבודה המינימלי המוכר לצורך ההתמחות בהוראה, במקרה שלא התאפשרה העסקה במשך שנת לימודים מלאה, הוא שישה חודשים, למי שלא הצליחו להשתבץ בעבודה בתחילת שנת הלימודים ומצאו עבודה בשלב מאוחר יותר, כגון מילוי מקום חופשת לידה, או לכל מי שנבצר ממנו לעבוד זמן ארוך יותר בשל לידה, מחלה, אי מציאת עבודה נוספת וכיו"ב. ניתן לפצל את ששת החודשים לשתי תקופות בנות שלושה חודשים רצופים כל אחת.

לתשומת לבכם, לא תוכר צבירה של ימי עבודה בודדים (מילוי מקום מזדמן) לעניין ההתמחות בהוראה.

לא, שנת ההתמחות בהוראה היא שנת לימודים אחת מספטמבר עד יוני של אותה שנה.

ללומדים הסדירים במכללות: בשנת העבודה הראשונה בהוראה, החל מהשנה האחרונה ללימודים, בתנאי שסיימו את כל חובותיהם בתחום ההתנסות בהוראה בשדה, בתחום לימודי הדידקטיקה וקורס עזרה ראשונה, ובתנאי שהשלימו 80% לפחות מהחובות הלימודיים בהתאם לתכנית הלימודים. 

לתלמידי היחידה להסבת אקדמאים להוראה: החל מהשנה השנייה ללימודים, בתנאי שסיימו את כל החובות בתחום לימודי הדידקטיקה, ההתנסות בהוראה בשדה וקורס עזרה ראשונה, ובתנאי שהשלימו 80% לפחות מהחובות הלימודיים בהתאם לתכנית הלימודים. 

ללומדים באוניברסיטאות: החל מהשנה השנייה ללימודיהם לתעודת הוראה עם סיום חובותיהם בתחום ההתנסות בהוראה בשדה, בתחום הדידקטיקה וקורס עזרה ראשונה,  ובתנאי שהשלימו 80% לפחות מהחובות הלימודיים בהתאם לתכנית הלימודים.

כן. ההשתתפות בסדנת ההתמחות היא חלק בלתי נפרד מתכנית ההתמחות בהוראה. תכנית ההתמחות מספקת למתמחה שני מוקדים של תמיכה אישית וסיוע פרופסיונלי: במוסד המכשיר באמצעות סדנת ההתמחות ובשדה על ידי החונכים. פעולתם של שני מוקדים אלה אמורה להביא לקליטה קלה ומוצלחת יותר של המתמחה במערכת.

לתשומת לבכם, אישור על סיום סדנת ההתמחות הוא אחד התנאים לקבלת הרישיון לעיסוק בהוראה בסיום שנת ההתמחות.

החונך מלווה את המתמחה ברציפות במשך כל שנת עבודתו הראשונה בהוראה על כל היבטיה. הוא מספק למתמחה תמיכה מקצועית, חברתית ורגשית ומעריך את התפתחותו המקצועית, ומסייע לו להיקלט בסביבת העבודה הספציפית בדרך של הצמחת היכולות החיוניות לו במילוי תפקידו, כהמשך לתהליך הכשרתו של המתמחה לקראת הכניסה למקצוע.

החונך הוא שותף פעיל בתהליך ההערכה של המתמחה על שני שלביו: "הערכה מעצבת" ו"הערכה מסכמת". החונך יתעד בכתב את המשוב על עבודת המתמחה, ובכלל זה יכתוב דוחות צפייה בשיעוריו כבסיס להחלטות ועדת ההערכה.

חונך חייב להיות בעל תעודת הוראה/רישיון הוראה ומורה בפועל; בעל ותק של חמש שנים בהוראה לפחות; עובד הוראה שעבר בהצלחה קורס להכשרת חונכים באחד המוסדות להכשרת עובדי הוראה, או שישתתף בקורס זה במקביל לתהליך החונכות.

החונך יקיים מפגשים קבועים וקשר אישי מקצועי שוטף עם המתמחה; יצפה בשני שיעורים לפחות בכל מחצית שנה בתיאום מראש עם המתמחה; יקיים שיחת משוב בעקבות כל צפייה, יתעד את התצפיות ויערוך שיחות המשוב לצורך הערכת המתמחה; יעביר "הערכה מעצבת" באמצע שנת ההתמחות ו"הערכה מסכמת" בסופה.

התמחה זכאי לגמול חונכות המתעדכן בכל שנה. את שכר החונכים מעביר משרד החינוך למוסד המכשיר, וזה מעביר אותו לחשבון הבנק של כל חונך. בבתי ספר המנהל ממנה את המורה החונך, ובגני הילדים המפקחת היא שממנה גננת חונכת.

הליך ההערכה ייעשה במוסד שבו מועסק המתמחה מספר השעות הרב ביותר, ושבו מונה לו חונך.

עם זאת, חשוב שהמתמחה יקבל חוות דעת על עבודתו מהממונים עליו בכל אחד מהמוסדות הנוספים שבהם הוא מועסק ויצרף אותה לטופסי ההערכה במוסד שבו נעשה הליך הערכתו.

לתשומת לבכם, מינוי החונך והליך ההערכה יתקיימו אך ורק במוסד שנמצא בפיקוח של משרד החינוך.

בהערכה המסכמת יומלץ על אחת החלופות הבאות:

 • המתמחה סיים בהצטיינות את שנת ההתמחות.

 • המתמחה סיים בהצלחה את שנת ההתמחות.

 • המתמחה נדרש לשנת התמחות נוספת.

 • המתמחה לא יוכל לשמש כלל כמורה. 

במקרה שהמתמחה עמד בהצלחה בדרישות שנת ההתמחות, ובכלל זה מילוי כל חובות הלימודים בסדנת ההתמחות, על סמך אישור זה ולאחר שימציא תעודות על השכלתו (תעודת הוראה, תואר אקדמי ואישור על סיום סדנת ההתמחות) ינפיק לו אגף דירוג והסמכה באגף בכיר לכוח אדם במשרד החינוך "רישיון לעיסוק בהוראה". רישיון זה הוא שמתיר לנושא אותו לעסוק במקצוע ההוראה במערכת החינוך במדינת ישראל.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 03-9298888
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד סיסמאות
טלפון: 03-9298888
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 03-9298888
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 12:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 12:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 03-9298888
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --