דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
התמחות בהוראה (סטאז')
התמחות בהוראה

התמחות בהוראה (סטאז') מתבצעת בשנת העבודה הראשונה במערכת החינוך, והיא חובה לכל בוגרי המסלולים ללימודי תעודת הוראה. אפשר להשתלב בהתמחות החל בשנת הלימודים האחרונה לתואר ולתעודת ההוראה. בדף זה תמצאו מידע מפורט על שנת ההתמחות.  

לתשומת ליבכם, באפשרותכם להפיק "אישור מקוון להצלחה בתום הסטאז' לצורך הגשת בקשה לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה" בדף הפקת אישורים.

שנת ההתמחות בהוראהמקום העבודה בשנת ההתמחותהיקף משרה להתמחות | שכר מתמחה בשנת ההתמחות בהוראה | משך ההתמחות | ותק וקידום בדרגות בשנת ההתמחות מילוי שאלון מקוון לפתיחת תיק עובד הוראה | סדנת התמחות בהוראה | עבודה עם חונך | הערכת המתמחה רישיון לעיסוק בהוראה | התמחות בחינוך בלתי פורמלי | בעלי תפקידים בתהליך הכניסה להוראה | הפטורים מחובת ההתמחות

שנת ההתמחות בהוראה

כל עובד הוראה נכנס למערכת החינוך במעמד של מתמחה בהוראה למשך שנה שלמה. במהלך תקופת ההתמחות חייב המתמחה להשתתף (שלא לצורך קידום בדרגה) בסדנת התמחות בהוראה בהיקף של 60 שעות באחת המכללות לחינוך או האוניברסיטאות. מתמחים שנדרשו להשתלב במסגרת בית ספרית של פיתוח מקצועי במהלך שנת ההתמחות, ואכן השתתפו במסגרת פיתוח מקצועי בית ספרי בהיקף של 30 שעות לפחות במהלך שנת ההתמחות, יוכלו לצבור על כך 30 שעות לצורך קידום מקצועי ברפורמת אופק חדש. עם זאת, עקרונית לא חלה חובה על המתמחים להשתלב בקורסים נוספים מעבר לסדנת הסטאז', שכן שנת ההתמחות מוקדשת להשתלבות בהוראה לצד חונכות וסדנת סטאז' - לצורך קבלת רישיון לעיסוק בהוראה.

מקום העבודה בשנת ההתמחות

ההתמחות בהוראה תיעשה בשכבת הגיל קדם-יסודי, יסודי, חטיבת ביניים או על-יסודי ובהתמחויות (מקצועות ההוראה) שהמתמחה הוכשר להם במהלך ההכשרה להוראה. על כל מועמד להתמחות למצוא עבודה בהתאם להכשרתו. 

ההתמחות בהוראה היא עבודה בהעסקה ישירה ובשעות הוראה תקניות על ידי משרד החינוך או על ידי בעלויות בחינוך העל-יסודי או בחינוך המוכר שאינו רשמי (מוכש"ר). מאושרת גם התמחות בבתי ספר שבפיקוח משרד העבודה וכן העסקה במסגרת היל"ה, בתנאי שיש לפחות 10 תלמידים בקבוצה.

המסגרות שברשימה אושרו כמסגרות להעסקת מורים מתמחים בשעות תוספתיות שאינן שעות תקן רגילות, כיוון שעמדו בתנאי הסף שדרש משרד החינוך. 

לתשומת ליבכם

 • מורה  המועסק במסגרת תוספתית אינו עובד של משרד החינוך. 

 • חונך למתמחה בכל מקרה אינו יכול להיות מועסק על ידי מסגרת תוספתית, אלא מועסק בשעות תקניות בלבד המדווחות למשרד החינוך.

 • הפיקוח המוכש"ר והמוסדות העל-יסודיים רשאים כמובן להעסיק מתמחים, אך חובה לדווח עליהם למשרד החינוך כיתר עובדי ההוראה.

 • החל משנה זו, הסטאז' בקונסרבטוריונים אינו מוכר להתמחות.

היקף משרה להתמחות

היקף משרה להתמחות הוא שליש משרה לפחות. המתמחה אחראי לדאוג לכך שעבודתו תהיה בהיקף של שליש משרה לפחות. אם יתברר בהמשך כי לא מדובר בשליש משרה, לא תוכר שנת ההתמחות.

היקף משרה בחינוך הקדם-יסודי – שליש משרה לגננת מנהלת גן: 10 שעות עבודה בגן הילדים. לגננת משלימה: 11 שעות עבודה בגן הילדים.

היקף משרה לפי הסכם "אופק חדש" בבתי ספר יסודיים ובחטיבת הביניים – שליש משרה פירושו 12 שעות שבועיות. העסקה בהיקף קטן יותר לא נחשבת להתמחות. שעות ההוראה מורכבות משעות פרונטליות (הוראה במליאת הכיתה), שעות פרטניות (הוראת קבוצה של 5-1 תלמידים) ושעות שהייה (פגישות עבודה עם החונך, פגישות עם הצוות, מפגשים פרטניים עם הורים, הכנת חומרי למידה ובדיקת עבודות ומבחנים). לפרטים על הרפורמה ראו דף הצטרפות לאופק חדש.

טבלת מספר שעות משרה ב"אופק חדש" בהתאם להיקף המשרה:

היקף משרה

100%

70%

50%

33% להתמחות

ש' פרונטליות

26

18

13

8-7

ש' פרטניות

5

4

2

2

ש' שהייה

5

3

3

3-2

סה"כ

36

25

18

12


היקף משרה ברפורמת "עוז לתמורה"
- בחטיבה העליונה היקף המשרה להתמחות הוא שליש משרה, המהווה 13.5 שעות שבועיות. העסקה בהיקף קטן יותר לא נחשב התמחות. שליש משרה מורכב משעות פרונטליות (כולל שעות חינוך, שעות הכנה לבגרות ושעות תפקיד אחרות), שעות פרטניות (הוראת קבוצה של 5-1 תלמידים) ושעות תומכות הוראה (פגישה עם החונך, ישיבות עבודה, השתלמויות צוותיות, שיחות עם הורים, הכנת חומרי הוראה, בדיקת עבודות ומבחנים). לפרטים נוספים ראו דף רפורמת עוז לתמורה.

טבלת מספר שעות משרה ב"עוז לתמורה" בהתאם להיקף המשרה:

היקף משרה

100%

70%

50%

% 33.75  להתמחות

ש' פרונטליות

24

18

12

8

ש' פרטניות

6

4.5

3

2

ש' תומכות הוראה

10

7.5

5

3.5

סה"כ

40

30

20

13.5

לתשומת ליבכם, תנאי ההצטרפות ל"עוז לתמורה" הוא רישיון לעיסוק בהוראה. מתמחה נכנס לרפורמה ללא רישיון, שכן שנת ההתמחות היא אחד התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה.

מי שלא השתלב באחת הרפורמות ומועסק במסגרת כמו תל"ן, היקף שליש משרתו בהוראה היא 10 שעות הוראה ביסודי ובקדם-יסודי ו-8 שעות הוראה בעל-יסודי.

שכר מתמחה בשנת ההתמחות בהוראה

עבודה בהוראה ללא שכר אינה נחשבת התמחות. מתמחים משתכרים על פי אישורי סיום הלימודים שבידיהם ובזיקה לרפורמות. הגורם המשלם הוא משרד החינוך או הבעלות או הגוף שאושר כתל"ן ופורסם באתר אגף התמחות וכניסה להוראה. מחשבון הדמיית שכר יאפשר לכם להכניס נתונים שונים בהתאם לרפורמות, לאחוז המשרה, לשנת ההתמחות ועוד, ולבצע תחשיב שכר בהתאם לנתונים שהוזנו. לתשומת ליבכם, תוצאת החישוב אינה מהווה התחייבות של משרד החינוך לתשלום שכר על פי התחשיב שבוצע.

משך ההתמחות

משך ההתמחות הוא שנת לימודים אחת. אם לא הוצע למתמחה שיבוץ לשנת לימודים מלאה, תוכר התמחותו אם הועסק שישה חודשי עבודה מלאים באותה השנה, בהיקף הנדרש להתמחות. המועד האחרון לכניסה להתמחות לצורך עבודה בטווח של שישה חודשים לפחות הוא 20 בדצמבר בכל שנה. יוכרו גם שתי תקופות עבודה של שלושה חודשים לפחות כל אחת, באותה שנה. צבירה של ימי עבודה בודדים של מילוי מקום יומי לא תוכר כהתמחות בהוראה.

ותק וקידום בדרגות בשנת ההתמחות

שנת התמחות נחשבת לשנת ותק לקביעות, בתנאי שמשך תקופת ההתמחות עונה על הכללים להכרה בשנה זו כשנת ותק: לא פחות משישה חודשי עבודה באותה שנה. ב"אופק חדש" נוסף על ההכרה כוותק לקביעות, שנת ההתמחות מוכרת גם כוותק לצורך הבראה ומענק יובל, אולם אינה נחשבת כוותק לשכר או כוותק לצורך קידום בדרגה ברפורמת "אופק חדש". כל תהליכי הקידום בדרגה מחושבים החל מהשנה שלאחר ההתמחות. ב"עוז לתמורה" שנת ההתמחות מוכרת לוותק לכל דבר ועניין.

מילוי שאלון מקוון לפתיחת תיק עובד הוראה

מיד לאחר הבעת הסכמה מצד מנהל/ת בית הספר, על המתמחה למלא שאלון מקוון. לפרטים ראו דף קליטת עובד הוראה.

סדנת התמחות בהוראה

בשנת ההתמחות חייב המתמחה להשתתף בסדנה להעצמה והתפתחות מקצועית – סדנת סטאז' בהיקף של 2 ש"ש לאורך כל השנה באחת המכללות לחינוך או האוניברסיטאות. יש להירשם לסדנה באוגוסט. מתמחה שבוחר לעשות סדנת התמחות במכללה לחינוך, יירשם באמצעות טופס באתר המכללה; מתמחה שבוחר לעשות את הסדנה באוניברסיטה, יירשם באמצעות טופס זה. 

קבלת רישיון הוראה מותנית גם בעמידה בהצלחה בדרישות הסדנה. למתמחה ב"אופק חדש" לא תוכר סדנת הסטאז' לצורך הפיתוח המקצועי. למתמחה ב"עוז לתמורה" תוכר סדנת הסטאז' כגמול לפיתוח המקצועי רק אם עשה את סדנת הסטאז' אחרי שכבר היו לו תואר ותעודת הוראה. מתמחה שהועסק בתנאי "אופק חדש" או "עוז לתמורה" והשתתף בשנת ההתמחות, יכול נוסף על סדנת הסטאז' להשתתף בהשתלמות מוסדית, והיא תוכר לו כ-30 שעות לצורך קידום בדרגה.

סדנת ההתמחות תומכת בשנת העבודה הראשונה של עובדי ההוראה, שלעיתים רצופה בקשיים ובלחצים. לא אחת המורה המתחיל חש בדידות ומצוקה מול המערכת, התלמידים, חומרי הלימוד וההורים. מפגש בקבוצה קטנה של עמיתים המצויים במצב דומה מספקת הזדמנות לשיתוף עם אחרים. משתתפי הסדנה חולקים את התנסויותיהם, קשייהם ודרכי ההתמודדות שבחרו.

הסדנה היא מקור תמיכה גם בכך שעיקר עיסוקה הוא התכנים המועלים על ידי המשתתפים. מטרה חשובה נוספת היא העצמת המתמחה כאיש מקצוע וכאדם. הסדנה מספקת כלים שבאמצעותם יוכלו המתמחים לפתור בעיות, ללמוד בעצמם סוגיה חינוכית ולהגיע למקורות תיאורטיים לסוגיה או לאנשים המסוגלים להוות משאב לימודי.

למידע על שכר הלימוד בסדנאות התמחות בהיקף שתי שעות שבועיות.

דגם חלופי לסדנאות התמחות ולקורסים למורים חדשים

החממה למורים בראשית הדרך היא מסגרת תמיכה ולמידה למורים וגננות מתמחים ולמורים וגננות חדשים בשנה שלאחר ההתמחות. החממה מתקיימת לרוב בתוך כותלי המוסד החינוכי או בסמוך לו (ברשות או במרכזי פסג"ה). תכליתה של החממה לסייע למורים בראשית הדרך להיקלט ולהשתלב בהוראה במסגרת החינוכית ובתרבות הארגון שלה, באמצעות יצירת שותפות הדדית בין המוסד האקדמי ובין המוסדות שבהם נקלטים המתמחים והמורים, בתמיכה וליווי של גורמי המחוז והרשויות המקומיות. למידע נוסף על חממות למתמחים ולמורים חדשים בראשית הדרך.

עבודה עם חונך

מיד עם השיבוץ בעבודה יש להיות בקשר עם חונך/ת. החונכים מסייעים למתמחים בקליטתם בעבודה מבחינה מקצועית, רגשית וארגונית. מורה חונך למתמחה בבית הספר הוא עובד הוראה בתפקיד מורה, המועסק בסגל בית הספר שבו מועסק המתמחה. גננת חונכת למתמחה בגן ילדים היא עובדת הוראה בתפקיד גננת המועסקת בגן ילדים באותו יישוב שבו מועסקת המתמחה. מינוי מורה חונך ייעשה על ידי מנהל בית הספר. מינוי גננת חונכת ייעשה על ידי מפקחת גן הילדים. מנהל בית ספר, סגן מנהל או מפקחת גן ילדים לא ישמשו כחונכים. לפרטים ראו בדף קליטה מיטבית של מתמחים.

הערכת המתמחה

במהלך השנה יבוצעו שתי הערכות: הערכה מעצבת – הערכת אמצע שנה בינואר, והערכה מסכמת. ההערכה המעצבת תיעשה על ידי השותפים להערכה – המתמחה, מנהל בית הספר והחונך. הערכה מסכמת מקוונת תיעשה על ידי ועדה בראשות מפקח או מנהל. נתוני ההערכה ייקלטו באמצעות מערכת מקוונת. הערכה היא הקובעת אם המתמחה עבר בהצלחה את שנת ההתמחות. לפרטים ראו דף הערכת עובדי הוראה.

רישיון לעיסוק בהוראה

התנאים לקבלת רישיון הם זכאות לתואר אקדמי, זכאות לתעודת הוראה, אישור השתתפות בסדנת סטאז', הצלחה בהערכה המסכמת בתום שנת ההתמחות. המתמחה ישלח את האישור על ההתמחות והאישור על סדנת הסטאז' בצירוף מסמכי סיום תואר וסיום תעודת הוראה לאגף בכיר לכוח אדם בהוראה לצורך קבלת רישיון לעיסוק בהוראה. הרישיון יישלח בדואר. מתמחה שקיבל בהערכה המסכמת המלצה על שנת התמחות נוספת או שנקבע כי נכשל בהתמחות, לא יוכל לקבל רישיון לעיסוק בהוראה, ויהיה עליו לחזור על שנת ההתמחות, כולל סדנה. לפרטים על רישיונות ראו בדף רישיונות. לפרטים על פתיחת תיק עובד הוראה ראו בדף קליטת עובד הוראה.

התמחות בחינוך בלתי פורמלי

לצד החינוך הפורמלי, תחום החינוך הבלתי פורמלי נמצא בהתפתחות מתמדת. יותר ויותר מוסדות אקדמיים מפעילים תוכניות ללימודי תארים לחינוך חברתי-קהילתי, נוער וקהילה וחינוך בלתי פורמלי. מתוך כך, נכנסה למערכת בהיקף הולך וגדל, תעודת עובד חינוך שיצרה פרופסיה לעוסקים בחינוך בלתי פורמלי עם הרשאה פדגוגית מתחום עיסוקם. לקריאה נוספת בנושא התמחות בחינוך בלתי פורמלי ראו מסגרות מאושרת לחינוך הבלתי פורמלי וכן נוהל קליטת מתמחים עובדי חינוך  והערכתם בחינוך בלתי פורמלי בהתמחות חברתית קהילתית.

בעלי תפקידים בתהליך הכניסה להוראה

בכל מחוז מונה מפקח רפרנט להובלת הנושא, הן במערכת הקדם-יסודית והן במערכת היסודית והעל-יסודית. לצד כל מפקח רפרנט יש מדריכה מחוזית, המסייעת בניהול ובמעקב אחר תהליכי ההתמחות והכניסה להוראה במחוז. כמו כן בכל מכללה אקדמית לחינוך ובכל מחלקה להכשרת מורים באוניברסיטה יש יחידה העוסקת בשלב הכניסה להוראה. על הקשר בין בעלי התפקידים במחוז לבעלי התפקידים במכללות ובאוניברסיטאות מופקד חבר ענף מטעם אגף ההתמחות וכניסה להוראה - איש אקדמיה שנמצא בקשר רציף עם נציגי המערכת הקולטת במחוז שאליו הוא משויך ועם הרכזים במכללות ובאוניברסיטאות במחוזו. ישנם גם חברי ענף ארציים למגזר הערבי, לחינוך הקדם-יסודי, לחינוך הממלכתי-דתי ולתחומים ולמקצועות ייחודיים.

ניתן לפנות אל לשכת אגף התמחות וכניסה להוראה ותוכניות ייחודיות בטלפון 02-5603420 או 02-5603470, או בפקס 02-5603974.

הפטורים מחובת ההתמחות

 • עובדי הוראה המלמדים בכיתות גן עד י"ב בחינוך הרשמי ובחינוך המוכר שאינו רשמי, בעלי קביעות במערכת החינוך. לעניין הקביעות מחייבים הנהלים בתקנון שירות עובדי הוראה.

 • עובדי הוראה בעלי חמש שנות ותק מלאות בפועל לפחות. לעניין הוותק מחייבת קביעה של האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.

 • בעלי רישיון לעיסוק בהוראה או בעלי רישיון הוראה קבוע המבקשים להרחיב את הסמכתם לצורך קבלת רישיון לעיסוק בהוראת מקצוע נוסף לא יידרשו לשנת התמחות נוספת, אולם יידרשו להציג אישור על הרחבת ההסמכה וחוות דעת פדגוגית של מנהל בית הספר או מפקח גן הילדים. 

למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל - התמחות וכניסה להוראה. לשאלות בנושא פטור מחובת ההתמחות בלבד יש לפנות לד"ר מירי פוסטי, miripo@education.gov.il.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
כדי לעסוק במקצוע ההוראה בישראל, ​עליכם להיות בעלי תואר אקדמי ובעלי תעודת הוראה. אם אתם עולים חדשים אתם נדרשים גם ללימודי המקצועות העבריים ולהתאמות פדגוגיות אחדות. לפרטים ראו דף קליטת מורים וגננות עולים חדשים.

מתמחה הוא עובד הוראה בשנתו הראשונה במערכת החינוך, הנמצא במעמד של "חייב בהתמחות" במערכות משרד החינוך. סיום שנת התמחות בהצלחה מזכה את המתמחה ברישיון לעיסוק בהוראה. המשמעות המעשית של קבלת הרישיון לעיסוק בהוראה היא המעבר ממעמד של "מתמחה", למעמד של "עובד הוראה חדש".

​עובד הוראה חדש הוא עובד הוראה בשנתו הראשונה והשנייה שלאחר שנת ההתמחות. 

ככלל, ההתמחות בהוראה תיעשה בשכבת הגיל (קדם יסודי, יסודי, חט"ב או על-יסודי) ובהתמחויות (מקצועות ההוראה) שהמתמחה הוכשר להם במהלך ההכשרה להוראה. ההתמחות מאושרת בתפקידי הוראה בלבד, בתקן ובשכר של מורה/גננת. עבודה בהתנדבות אינה מוכרת להתמחות. העסקה בתפקידי סיוע, תגבור, טיפול, הדרכה וכיוצא בזה אינה מוכרת לעניין ההתמחות בהוראה. יש לבדוק אם התוכנית הספציפית המוצעת למתמחה מוכרת לעניין ההתמחות בהוראה. 

אין הגבלה. כל שנה שתהיה השנה הראשונה לעבודת ההוראה במסגרת המוכרת לצורך ההתמחות בהוראה – תיחשב כשנת ההתמחות בהוראה. 

במסגרת ההתמחות יש לעבוד שליש משרה לפחות במשך כל שנת ההתמחות. ראו פירוט בדף.

משך תקופת העבודה הוא שנת לימודים מלאה מ-1 בספטמבר של שנת ההתמחות ועד סופה של אותה שנת לימודים. 

משך תקופת העבודה המינימלי המוכר לצורך ההתמחות בהוראה, במקרה שלא התאפשרה העסקה במשך שנת לימודים מלאה, הוא שישה חודשים, למי שלא הצליחו להשתבץ בעבודה בתחילת שנת הלימודים ומצאו עבודה בשלב מאוחר יותר, כגון מילוי מקום חופשת לידה, או לכל מי שנבצר ממנו לעבוד זמן ארוך יותר בשל לידה, מחלה, אי מציאת עבודה נוספת וכיו"ב. ניתן לפצל את ששת החודשים לשתי תקופות בנות שלושה חודשים רצופים כל אחת. 

לתשומת ליבכם, לא תוכר צבירה של ימי עבודה בודדים (מילוי מקום מזדמן) לעניין ההתמחות בהוראה.

ללומדים הסדירים במכללות: בשנת העבודה הראשונה בהוראה, החל מהשנה האחרונה ללימודים, בתנאי שסיימו את כל חובותיהם בתחום ההתנסות בהוראה בשדה, בתחום לימודי הדידקטיקה וקורס עזרה ראשונה, ובתנאי שהשלימו 80% לפחות מהחובות הלימודיים בהתאם לתוכנית הלימודים.

לתלמידי היחידה להסבת אקדמאים להוראה: החל מהשנה השנייה ללימודים, בתנאי שסיימו את כל החובות בתחום לימודי הדידקטיקה, ההתנסות בהוראה בשדה וקורס עזרה ראשונה, ובתנאי שהשלימו 80% לפחות מהחובות הלימודיים בהתאם לתוכנית הלימודים.

ללומדים באוניברסיטאות: החל מהשנה השנייה ללימודיהם לתעודת הוראה עם סיום חובותיהם בתחום ההתנסות בהוראה בשדה, בתחום הדידקטיקה וקורס עזרה ראשונה,  ובתנאי שהשלימו 80% לפחות מהחובות הלימודיים בהתאם לתוכנית הלימודים.


כן. השתתפות בסדנת התמחות היא חלק בלתי נפרד מתוכנית ההתמחות בהוראה. תוכנית ההתמחות מספקת למתמחה שני מוקדים של תמיכה אישית וסיוע פרופסיונלי: במוסד המכשיר באמצעות סדנת ההתמחות ובשדה על ידי החונכים. פעולתם של שני מוקדים אלה אמורה להביא לקליטה קלה ומוצלחת יותר של המתמחה במערכת. 

לתשומת ליבכם, אישור על סיום סדנת ההתמחות הוא אחד התנאים לקבלת הרישיון לעיסוק בהוראה בסיום שנת ההתמחות.

לומדים סדירים במכללה לחינוך, שסדנת ההתמחות שלהם היא במסגרת לימודיהם בשנה ד' אינם נדרשים לשלם כל תשלום עבור סדנת ההתמחות בהוראה (סדנת הסטאז').

 • לומדים במסלול לתעודת הוראה באוניברסיטה, אינם נדרשים לשלם כל תשלום עבור סדנת ההתמחות בהוראה (סדנת הסטאז').
 • לומדים סדירים בשנה ד', המשתלבים בסדנת ההתמחות במכללה שאיננה מכללת האם בה הם מכשירים את עצמם להוראה, נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות עלות של 2 ש"ש, שהם 1,194 ש"ח. סכום זה יופחת משכר הלימוד השלם שישולם למכללת האם.
 • בוגרי מכללה, לאחר סיום לימודיהם לתואר ולתעודת הוראה, המשתתפים בסדנת התמחות במכללה לחינוך או באוניברסיטה, לאחר סיום לימודיהם, נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות עלות קורס אקדמי בהיקף 2 ש"ש, שהם 1,194 ש"ח.
 • לומדים בתוכניות להכשרת אקדמאים להוראה, המשתלבים בסדנת ההתמחות, נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות עלות של 2 ש"ש, שהם 1,194 ש"ח.
 • בוגרי תוכנית המצוינים להוראה במכללות לחינוך, המשתתפים בסדנת התמחות לאחר סיום לימודיהם, אינם נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי