דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
התמחות בהוראה (סטאז')
התמחות בהוראה

התמחות בהוראה מתבצעת בשנת העבודה הראשונה של בוגרי כל המסלולים ללימודי תעודת הוראה. ניתן להשתלב בהתמחות בשנת הלימודים האחרונה לתואר ולתעודת ההוראה. בשנת ההתמחות עליכם המתמחים:

  • לסיים את לימודי התואר ואת לימודי תעודת ההוראה (למתמחים שטרם סיימו).

  • להירשם לסדנת סטאז' באחד המוסדות האקדמיים.

  • לקבל במוסד החינוכי שבו אתם מועסקים חונך שעבר הכשרה לחונכות.

  • לקבל שתי הערכות: משוב אמצע שנה עד 15.1 והערכה מסכמת מקוונת עד 30.6 בכל שנה.

  •  עם הקבלה לעבודה בבית ספר או בגן ילדים עליכם לפתוח תיק עובד הוראה מקוון.

מי שאושר לו שיבוץ חריג להוראה לפני סיום 3 שנות לימודי הוראה, יעשה את שנת ההתמחות במקביל ללימודיו. בעלי קביעות או בעלי חמש שנות ותק הוראה בפועל פטורים מהתמחות.

משך ההתמחות

משך ההתמחות הוא שנת לימודים אחת. אם לא הוצע לכם שיבוץ לשנת לימודים מלאה, תוכר ההתמחות אם הועסקתם שישה חודשי עבודה מלאים באותה השנה, בהיקף הנדרש להתמחות. המועד האחרון לכניסה להתמחות לצורך עבודה בטווח של שישה חודשים לפחות הוא 20 בדצמבר בכל שנה. יוכרו גם שתי תקופות עבודה של שלושה חודשים לפחות כל אחת, באותה שנה, גם אם מדובר בבתי ספר שונים. צבירת ימי עבודה בודדים של מילוי מקום יומי לא תוכר להתמחות בהוראה.

מסגרות העסקה מוכרות להתמחות

התמחות בהוראה היא עבודה בהעסקה ישירה ובשעות הוראה תקניות על ידי משרד החינוך או על ידי בעלויות בחינוך העל-יסודי או בחינוך המוכר שאינו רשמי (מוכש"ר). ההתמחות אפשרית בשכבת הגיל הקדם-יסודי, היסודי, חטיבת הביניים והעל-יסודי, בכל מקצועות ההוראה שהוכשרתם אליהם. השיבוץ בכיתות ובתחומי הדעת יהיה בהתאם להכשרתכם.

מסגרות תוספתיות: מאושרת גם התמחות בבתי ספר שבפיקוח משרד העבודה והעסקה במסגרת היל"ה, בתנאי שיש לפחות 10 תלמידים בקבוצה. המסגרות שברשימה אושרו כמסגרות להעסקת מתמחים בשעות תוספתיות (ניתנות רק בבתי ספר יסודיים), שאינן שעות תקן רגילות, כי עמדו בתנאי הסף שדרש משרד החינוך. מורה המועסק במסגרת תוספתית אינו עובד משרד החינוך.

חינוך בלתי פורמלי: מוסדות אקדמיים רבים מפעילים גם תוכנית ללימודי תארים לחינוך חברתי-קהילתי, נוער וקהילה וחינוך בלתי פורמלי. על בוגרי מסלולים אלה חלה חובת התמחות לקראת קבלת רישיון לעובד חינוך עם הרשאה פדגוגית בתחום עיסוקם. למידע על התמחות בחינוך הבלתי פורמלי ראו כללים, תפקידים ומסגרות מאושרות להתמחות בחינוך הבלתי פורמלי.

היקף משרה להתמחות

היקף משרה להתמחות באופק חדש ובעוז לתמורה הוא שליש משרה לפחות. אתם המתמחים אחראים לדאוג לכך שעבודתכם תהיה בהיקף זה. אם יתברר בהמשך כי לא מדובר בשליש משרה, לא תוכר שנת ההתמחות.

היקף משרה באופק חדש: לגננת מנהלת גן: 10 שעות עבודה שבועיות (ש"ש) בגן הילדים. לגננת משלימה: 11 ש"ש בגן הילדים. בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים: 12 ש"ש. העסקה בהיקף קטן יותר לא נחשבת התמחות. משרה באופק חדש כוללת שלושה מרכיבים:

שעות פרונטליות - הוראה במליאת הכיתה.

שעות פרטניות - הוראת קבוצה של 5-1 תלמידים.

שעות שהייה - פגישות עבודה עם החונך, פגישות עם הצוות, מפגשים פרטניים עם הורים, הכנת חומרי למידה ובדיקת עבודות ומבחנים.

לפרטים ראו הצטרפות לאופק חדש. להלן טבלת שעות משרה בהתאם להיקף המשרה:

היקף משרה

100%

70%

50%

33% להתמחות

ש' פרונטליות

26

18

13

8-7

ש' פרטניות

5

4

2

2

ש' שהייה

5

3

3

3-2

סה"כ

36

25

18

12


היקף משרה בעוז לתמורה:
בחטיבה העליונה היקף המשרה להתמחות הוא שליש משרה: 13.5 שעות שבועיות. העסקה בהיקף קטן יותר לא תיחשב התמחות. משרה בעוז לתמורה כוללת שלושה מרכיבים:

שעות פרונטליות – שעות הוראה בכיתה, שעות הכנה לבגרות ושעות תפקיד אחרות.

שעות פרטניות - הוראת קבוצה של 5-1 תלמידים.

שעות תומכות הוראה - פגישה עם החונך, ישיבות עבודה, השתלמויות צוות, שיחות עם הורים, הכנת חומרי הוראה, בדיקת עבודות ומבחנים.

לפרטים ראו רפורמת עוז לתמורה. להלן טבלת שעות משרה בהתאם להיקף המשרה:

היקף משרה

100%

70%

50%

% 33.75  להתמחות

ש' פרונטליות

24

18

12

8

ש' פרטניות

6

4.5

3

2

ש' תומכות הוראה

10

7.5

5

3.5

סה"כ

40

30

20

13.5

היקף משרה שלא ברפורמה: מתמחה שלא השתלב באחת הרפורמות ומועסק במסגרת כמו תל"ן, היקף שליש משרתו בהוראה יהיה 10 שעות הוראה ביסודי ובקדם-יסודי ו-8 שעות הוראה בעל-יסודי.

לתשומת ליבכם, בשנת ההתמחות שליש משרה יורכב משעות תל"ן או משעות תקן. לא ניתן לצרף את שניהם במסגרת שליש המשרה. 

שכר המתמחה בשנת ההתמחות

מתמחים משתכרים על פי אישורי סיום הלימודים שבידיהם ובהתאם לרפורמה. הגורם המשלם הוא משרד החינוך או הבעלות או הגוף שאושר כתל"ן ופורסם באתר אגף התמחות והשתלבות בהוראה. עבודה בהוראה ללא שכר אינה נחשבת התמחות. מחשבון הדמיית שכר יאפשר לכם להכניס נתונים שונים ולבצע תחשיב שכר בהתאם לנתונים שהוזנו. לתשומת ליבכם, תוצאת החישוב אינה התחייבות של משרד החינוך לתשלום שכר לפי התחשיב שבוצע.

הכרה בוותק

תקופת ההתמחות לא תובא בחשבון לעניין חישוב הוותק לשכר ולעניין פרק הזמן המינימלי לקידום בדרגה. תקופת ההתמחות תובא בחשבון לעניין הוותק לצורך קביעות, הוותק למענק יובל והוותק להבראה.


מעגלי התמיכה של המתמחים

אגף התמחות והשתלבות בהוראה נמצא בתהליך למידה מתמדת כדי לקדם את כניסתכם ואת השתלבותכם במערכת החינוך. בשנת ההתמחות מתמנה חבר ענף מטעם האגף – איש אקדמיה שמקשר בין מעגלי התמיכה במחוזות ובאקדמיה, שאתם זוכים להם בשנת ההתמחות.

תמיכת המוסדות האקדמיים

בכל מכללה אקדמית לחינוך ובכל מחלקה להכשרת מורים באוניברסיטה יש יחידה העוסקת בשלב הכניסה להוראה. 

סדנת סטאז' ומפגש עמיתים: בשנת ההתמחות עליכם להשתתף בסדנת סטאז' בהיקף של 2 ש"ש לאורך כל השנה באחת המכללות לחינוך או האוניברסיטאות. הסדנה תומכת בכם בשנת העבודה הראשונה, שלעיתים כרוכה בקשיים ובלחצים. לא אחת מורים מתחילים חשים בדידות ומצוקה מול המערכת, התלמידים, חומרי הלימוד וההורים. מפגש בקבוצה קטנה של עמיתים המצויים במצב דומה, מספקת הזדמנות לשיתוף עם אחרים. משתתפי הסדנה חולקים את התנסויותיהם, קשייהם ודרכי ההתמודדות שבחרו.

הרשמה לסדנה: יש להירשם לסדנה באוגוסט. אם בחרתם לעשות סדנת התמחות במכללה לחינוך, הירשמו באמצעות טופס המצוי באתר המכללה. אם בחרתם לעשות את הסדנה באוניברסיטה, הירשמו באמצעות טופס הרשמה לקורס לעובדי הוראה חדשים. הטופס לשנת תשפ"א יתפרסם בקרוב. 

הכרה בסדנה כפיתוח מקצועי: למתמחה באופק חדש לא תוכר סדנת הסטאז' לצורך פיתוח מקצועי. למתמחה בעוז לתמורה תוכר סדנת הסטאז' כגמול לפיתוח המקצועי רק אם כאשר עשה אותה כבר היו לו תואר ותעודת הוראה. מתמחה המועסק בתנאי אופק חדש או עוז לתמורה והשתתף בשנת ההתמחות יכול, נוסף על סדנת הסטאז', להשתתף בהשתלמות מוסדית או בהשתלמות באשכול גני, והיא תוכר לו כ-30 שעות לצורך קידום בדרגה.

שכר הלימוד בסדנה: בקרוב יפורסם מידע על שכר הלימוד בסדנאות ההתמחות.

חממה למורים בראשית הדרך: מסגרת למידה למורים ולגננות בשנת ההתמחות או בשנה שלאחר ההתמחות. החממה מתקיימת לרוב בין כותלי המוסד החינוכי או בסמוך לו, ברשות או במרכז פסג"ה. תכליתה לסייע למורים בראשית דרכם להיקלט ולהשתלב בהוראה במסגרת החינוכית באמצעות יצירת שותפות הדדית בין המוסד האקדמי למוסדות שבהם נקלטים המתמחים והמורים, וכל זאת בתמיכה ובליווי גורמי המחוז והרשויות המקומיות. למידע נוסף על חממות למתמחים ולמורים חדשים בראשית הדרך.

תמיכה והערכה במסגרת בית הספר

עבודה עם חונך: מנהל בית הספר ממנה מיד עם שיבוץ המתמחה מורה חונך מסגל בית הספר; מפקחת גן הילדים ממנה מיד עם השיבוץ גננת חונכת המועסקת בגן ילדים באותו יישוב שבו מועסק המתמחה. מנהלי בית ספר, סגני מנהל או מפקחי גן ילדים לא ישמשו כחונכים. החונכים מסייעים בקליטתכם בעבודה מבחינה מקצועית, רגשית וארגונית. לפרטים ראו דף קליטה מיטבית של מתמחים.
 
הערכת המתמחה: במהלך השנה מבוצעות שתי הערכות למתמחים: הערכת אמצע שנה עד 15 בינואר והערכה מסכמת עד 30 ביוני. הערכת אמצע השנה נעשית על ידי השותפים להערכה – המתמחה, מנהל בית הספר והחונך. הערכה מסכמת היא מקוונת ונעשית על ידי מנהל וחונך או מפקחת וחונך. נתוני ההערכה נקלטים באמצעות מערכת מקוונת. הערכה היא שקובעת אם עברתם בהצלחה את שנת ההתמחות. לפרטים ראו דף הערכת מתמחים.

תמיכה במחוזות

בכל מחוז מונה מפקח רפרנט להובלת נושא המורים המתמחים, הן במערכת הקדם-יסודית והן במערכת היסודית והעל-יסודית. לצד כל מפקח רפרנט יש מדריך מחוזי, המסייע בניהול ובמעקב אחר תהליכי ההתמחות והכניסה להוראה במחוז. לבירורים ולפניות פתחו פנייה מקוונת מדף זה או פנו למרכז שירות ומידע ארצי.

רישיון לעיסוק בהוראה

התנאים לקבלת רישיון הם זכאות לתואר אקדמי, זכאות לתעודת הוראה, אישור השתתפות בסדנת סטאז' והצלחה בהערכה המסכמת בתום שנת ההתמחות. לצורך קבלת רישיון לעיסוק בהוראה שלחו את האישור על ההתמחות ואישור על הצלחה בתום הסטאז' בצירוף מסמכי סיום תואר וסיום תעודת הוראה לאגף בכיר לכוח אדם בהוראה. להפקת אישור מקוון להצלחה בתום הסטאז' היכנסו לדף הפקת אישורים.

מתמחה שקיבל בהערכה המסכמת המלצה על שנת התמחות נוספת או שנקבע כי נכשל בהתמחות, לא יוכל לקבל רישיון לעיסוק בהוראה, ויהיה עליו לחזור על שנת ההתמחות, כולל סדנה. ניתן להגיש ערר בתוך חודש ימים ממועד קבלת מכתב ההמלצה. נוהל מעודכן יצורף בהמשך. לפרטים על רישיונות לעיסוק בהוראה ראו דף רישיונות.


קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
כדי לעסוק במקצוע ההוראה בישראל, ​עליכם להיות בעלי תואר אקדמי ובעלי תעודת הוראה. אם אתם עולים חדשים אתם נדרשים גם ללימודי המקצועות העבריים ולהתאמות פדגוגיות אחדות. לפרטים ראו דף קליטת מורים וגננות עולים חדשים.

מתמחה הוא עובד הוראה בשנתו הראשונה במערכת החינוך, הנמצא במעמד של "חייב בהתמחות" במערכות משרד החינוך. סיום שנת התמחות בהצלחה מזכה את המתמחה ברישיון לעיסוק בהוראה. המשמעות המעשית של קבלת הרישיון לעיסוק בהוראה היא המעבר ממעמד של "מתמחה", למעמד של "עובד הוראה חדש".

​עובד הוראה חדש הוא עובד הוראה בשנתו הראשונה והשנייה שלאחר שנת ההתמחות. 

ככלל, ההתמחות בהוראה תיעשה בשכבת הגיל (קדם יסודי, יסודי, חט"ב או על-יסודי) ובהתמחויות (מקצועות ההוראה) שהמתמחה הוכשר להם במהלך ההכשרה להוראה. ההתמחות מאושרת בתפקידי הוראה בלבד, בתקן ובשכר של מורה/גננת. עבודה בהתנדבות אינה מוכרת להתמחות. העסקה בתפקידי סיוע, תגבור, טיפול, הדרכה וכיוצא בזה אינה מוכרת לעניין ההתמחות בהוראה. יש לבדוק אם התוכנית הספציפית המוצעת למתמחה מוכרת לעניין ההתמחות בהוראה. 

אין הגבלה. כל שנה שתהיה השנה הראשונה לעבודת ההוראה במסגרת המוכרת לצורך ההתמחות בהוראה – תיחשב כשנת ההתמחות בהוראה. 

​יש לוודא מול קרן ההשתלמות שהקופות הקיימות רשומות ע"ש משרד החינוך הרשמי. אין צורך לפתוח קופה נוספת אלא לצרף אישורים על קיומה ולמלא טופס נש"מ. יש למלא טופס 101 בתחילת כל שנת מס חדשה (דצמבר עד ינואר).


במסגרת ההתמחות יש לעבוד שליש משרה לפחות במשך כל שנת ההתמחות. ראו פירוט בדף.

​יש לבדוק מול מרכז שירות ומידע ארצי אם נפתח לך תיק עובד הוראה, ייתכן שנפתח לך רק תיק לחשבות לצורך תשלום על מילוי מקום. ובמקרה כזה יש לפתוח תיק עובד הוראה ולמלא בו את כל הפרטים הנדרשים.


משך תקופת העבודה הוא שנת לימודים מלאה מ-1 בספטמבר של שנת ההתמחות ועד סופה של אותה שנת לימודים. 

משך תקופת העבודה המינימלי המוכר לצורך ההתמחות בהוראה, במקרה שלא התאפשרה העסקה במשך שנת לימודים מלאה, הוא שישה חודשים, למי שלא הצליחו להשתבץ בעבודה בתחילת שנת הלימודים ומצאו עבודה בשלב מאוחר יותר, כגון מילוי מקום חופשת לידה, או לכל מי שנבצר ממנו לעבוד זמן ארוך יותר בשל לידה, מחלה, אי מציאת עבודה נוספת וכיו"ב. ניתן לפצל את ששת החודשים לשתי תקופות בנות שלושה חודשים רצופים כל אחת. 

לתשומת ליבכם, לא תוכר צבירה של ימי עבודה בודדים (מילוי מקום מזדמן) לעניין ההתמחות בהוראה.

ללומדים הסדירים במכללות: בשנת העבודה הראשונה בהוראה, החל מהשנה האחרונה ללימודים, בתנאי שסיימו את כל חובותיהם בתחום ההתנסות בהוראה בשדה, בתחום לימודי הדידקטיקה וקורס עזרה ראשונה, ובתנאי שהשלימו 80% לפחות מהחובות הלימודיים בהתאם לתוכנית הלימודים.

לתלמידי היחידה להסבת אקדמאים להוראה: החל מהשנה השנייה ללימודים, בתנאי שסיימו את כל החובות בתחום לימודי הדידקטיקה, ההתנסות בהוראה בשדה וקורס עזרה ראשונה, ובתנאי שהשלימו 80% לפחות מהחובות הלימודיים בהתאם לתוכנית הלימודים.

ללומדים באוניברסיטאות: החל מהשנה השנייה ללימודיהם לתעודת הוראה עם סיום חובותיהם בתחום ההתנסות בהוראה בשדה, בתחום הדידקטיקה וקורס עזרה ראשונה,  ובתנאי שהשלימו 80% לפחות מהחובות הלימודיים בהתאם לתוכנית הלימודים.


פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי