דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
פיצויי פיטורים
פיצויי פיטורין

אישורי פיצויים בשיעור של 100% ניתנים על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, והוראות התקשי"ר החלים על עובדי הוראה. הלשכות המחוזיות מוסמכות לאשר פיצויים רגילים בשיעור 100% לעובדי הוראה המסיימים את שירותם עקב תום חוזה או הפסקת השירות לאחר שנת עבודה אחת או הודעה בכתב על הפסקת שירות, בכפוף להוראות שנקבעו בחוק לגבי מינימום תקופות עבודה, רציפות ועוד. הזכאות לתשלום הפיצויים תאושר בכוח אדם בהוראה ותועבר לגזברות לצורך תשלום.

לתשומת ליבכם, כל האמור להלן בכפוף לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 ולתקנות, לתקשי"ר, להוראות נציבות המדינה ולאישור הגורמים המוסמכים במשרד החינוך (המחוז/המטה). 

הזכאים לפיצויי פיטורים

  • עובד שפוטר, כמפורט בחוק פיצויי פיטורים. 

  • עובד מתפטר שדינו כדין עובד מפוטר לעניין זכאות לפיצויי פיטורים, כמפורט בחוק.

  • מקרים מיוחדים אחרים המפורטים בחוק, בהוראות נציבות שירות המדינה והתקשי"ר, המזכים בפיצויי פיטורים.

שיעור פיצויי הפיטורים

שיעור הפיצויים נקבע לפי משכורתו האחרונה של עובד ההוראה וביחס להיקף העסקתו:

  • למבוטחים בפנסיה צוברת: הפרשה לפיצויים מטעם המעביד מבוצעת בשכר השוטף בגובה 6.22% מהשכר הפנסיוני. הזכאים לפיצויים מטעם משרד החינוך זכאים לשחרור הכספים מקופות הפנסיה בצמוד לטופס 161 ואישור שחרור כספים. כמו כן הזכאים לתשלום פיצויים זכאים להשלמה בגובה 25.32% (השלמה ל-100% פיצויי פיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים).

  • למבוטחים בביטוח מנהלים: הפרשה לפיצויים מטעם המעביד מבוצעת בשכר השוטף באופן מלא בגובה 8.33%. הזכאים לפיצויים מטעם משרד החינוך זכאים לשחרור הכספים מקופות הפנסיה בצמוד לטופס 161 ואישור שחרור כספים.

  • למבוטחים בפנסיה תקציבית: הזכאים לפיצויים יקבלו חודש עבודה לכל שנת עבודה, בכפוף להוראות בנושא זה ולאישור הגורמים המוסמכים במשרד החינוך (המחוז/המטה).

רכיבי השכר שיובאו בחשבון לתשלום הפיצויים

התשלום יחושב לפי רכיבי השכר השונים והתוספות ששולמו בתלוש השכר האחרון, לפי תנאיהם. העיקרון הוא שכל תוספת המוכרת לצורך תשלום גמלאות תוכר כמרכיב לתשלום פיצויי הפיטורים. נוסף על רכיבים אלה ישולמו גם 1/12 דמי הבראה ו-1/12 קצובת ביגוד.

פיצויים לאחר לידה

עובדת שהת​פטרה תוך תשעה חודשים מיום שילדה כדי לטפל בילדהּ, תיחשב התפטרותה לצורך הזכאות לפיצויים כפיטורים. בכלל זה עומדת גם עובדת שאימצה ילד עד גיל 13, ותוך 9 חודשים מיום קבלתו לאימוץ התפטרה כדי לטפל בו, ובלבד שניתן צו אימוץ.

פיצויים עקב התפטרות

עובד הוראה המבקש להתפטר מעבודתו בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים, אינו זכאי לקבל השלמת פיצויים בגובה 25.32% מהמדינה. מקרים חריגים יידונו בוועדת הפיצויים שבאגף כוח אדם בהוראה בירושלים.

איסור עבודה לאחר קבלת פיצויים

עם קבלת תשלום הפיצויים, חל איסור לעבוד במשרד החינוך עד לתקופה של חצי שנה מתום תקופת ההעסקה. חזרה לעבודה, גם בשעות מילוי מקום, עלולה להוביל לדרישת משרד החינוך להחזרת כספי הפיצויים, והיא מהווה עברה על חוקי המס במדינת ישראל.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
עובדת הוראה זכאית לתשלום פיצויים עד שנה לאחר הלידה. יש להגיש בקשה בכתב בצירוף תצלום מתעודת לידה.
התהליך הוא אוטומטי, משרד החינוך מגיש טפסים לביטוח לאומי.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי