דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
פרישה מוקדמת מבעלות
פרישה מוקדמת מבעלות

​בהתאם להסכמים הקיבוציים נקבעו שני מסלולים לפרישה מוקדמת לגמלאות של עובדי הוראה המועסקים על ידי הבעלויות במוסדות החינוך העל יסודיים ומבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות הוותיקות והחדשות. 

המסלולים המפורטים בדף אינם מיועדים לעובדי הוראה בחינוך הרשמי המקבלים את שכרם ישירות ממשרד החינוך. דף זה אינו מהווה מסמך רשמי, וכל האמור בו כפוף לכללים הקבועים בהסכמים ובהסדרים שנקבעו לעניין זה.

מערכת פרישה מוקדמת מבעלויות נפתחה להגשת בקשות עבור עובדי הוראה העומדים בתנאים, לפי נוהל פרישה מוקדמת מבעלויות - תשפ"א.

מסלולי פרישה מוקדמת מבעלות | תנאי הסף לפרישה מוקדמת מבעלות | קרנות הפנסיה | מילוי טפסים מקוונים | דגשים למילוי הטפסים | שאלות ובירורים

מסלולי פרישה מוקדמת מבעלות

בהתאם להסכמים הקיבוציים שנחתמו בין המדינה, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות וארגוני המורים בשנים 1995-1993, נקבעו שני מסלולים לפרישה מוקדמת לגמלאות של גננות המועסקות על ידי הבעלויות ושל עובדי הוראה המועסקים על ידי הבעלויות במוסדות החינוך העל יסודיים, ומבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות.

לתשומת ליבכם, מסלולים אלה אינם מיועדים לעובדי הוראה בחינוך הרשמי, המקבלים שכר ישירות ממשרד החינוך.

תנאי הסף לפרישה מוקדמת מבעלות

 • עובדי הוראה פעילים המדווחים במערכת עוש"ר על ידי הבעלות המעסיקה אותם.

 • עובדי הוראה המועסקים בבתי ספר המתוקצבים על ידי משרד הכלכלה או משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 • עובדי הוראה במכללות ובסמינרים.

 • ותק מינימלי נדרש בהוראה: 10 שנים.
 • גיל הפרישה:

  • מסלול א': עובדות הוראה בגיל 55-50 / עובדי הוראה בגיל 58-50.

  • מסלול ב': עובדות הוראה בגיל 62-55 / עובדי הוראה בגיל 67-58.

קרנות הפנסיה

הקרנות הוותיקות: לעובדי הוראה המבוטחים באחת הקרנות הוותיקות הבאות: מבטחים, קג"מ, מקפת, נתיב או גילעד - הקצבה תועבר על פי תנאי המסלולים המפורטים לעיל, באמצעות קרנות הפנסיה.

הקרנות החדשות: בהתאם להנחיות הממונה על השכר מיום 4.11.08 נקבע הסדר פרישה מוקדמת לעובדי הוראה המבוטחים בקרנות הפנסיה החדשות, הזכאים לפרוש על פי תנאי המסלולים המפורטים לעיל. חישוב הפנסיה המוקדמת בגין תקופת הביטוח בקרן יבוצע על ידי מנהלת הגמלאות בחשב הכללי במשרד האוצר, בהסתמך על יתרתו של עובד ההוראה הצבורה בקרן הפנסיה החדשה ועל פי נוסחה שסוכמה לעניין חישוב הפנסיה המוקדמת.

עובדי הוראה המבוטחים בגין תקופות עבודתם האחרות בהוראה בקרנות פנסיה ותיקות או בפנסיה תקציבית בשירות המדינה, ייתכן שיהיו זכאים להשתתפות גם בגין התקופות הללו, בהתאם לכללים בנושא זה. לפיכך יש לציין זאת בטפסים המקוונים ולצרף מסמכים בהתאם.

לתשומת ליבכם,

 • באחריות עובדי ההוראה לפנות למחוז המטפל במשרד החינוך ולהסדיר את זכויותיהם בפנסיה תקציבית לפני מועד הפרישה.

 • הקצבה בגין הקרנות החדשות תועבר על ידי מנהלת הגמלאות למעסיק האחרון, והוא יעביר לכם את התשלום.

 • עובד הוראה שפרש בעבר בפרישה מוקדמת, אינו יכול לפרוש שוב במסגרת מסלולי הפרישה המוקדמת המפורטים בדף זה.

 • עובד הוראה המבוטח בקרן פנסיה חדשה או ותיקה יחתום על ייפוי כוח למבוטחים בקרן פנסיה חדשה או ייפוי כוח למבוטחים בקרן פנסיה ותיקה בהתאמה, ידפיסו ויצרפו לדיווח לקרן הפנסיה שלו. בטופס ייפוי הכוח לקרן חדשה יש למלא גם את פרטי החשב (שם , כתובת דוא"ל וטלפון) בבעלות שבה מועסק עובד ההוראה.

מילוי טפסים מקוונים

עובדי הוראה העומדים בתנאי הסף ומעוניינים לפרוש באחד המסלולים המפורטים לעיל, יגישו בקשה מקוונת, ימלאו את הטפסים המקוונים ויצרפו את הטפסים הנדרשים לאחר סריקתם, כמפורט בטפסים המקוונים. הבקשות יועברו לוועדה לפרישה מוקדמת באמצעות ארגון העובדים שהם חברים בו. 

לסרטון הדרכה בנושא מסכי ההזדהות, שם משתמש וסיסמה. לשאלות נוספות בנושא סיסמאות או תמיכה טכנית פנו למרכז שירות ומידע ארצי.

דגשים למילוי הטפסים

 • נתונים אישיים: שם, מספר זהות, תאריך לידה, שנות ותק, מין והשתייכות ארגונית. יש לצרף תלוש שכר אחרון.

 • קרנות פנסיה: עובדי ההוראה ימלאו את פרטי קרנות הפנסיה, כולל שם קרן הפנסיה (הוותיקה או החדשה) שבה בוטחו במשך תקופת העסקתם כעובדי הוראה ופירוט תקופת הביטוח. עובדי הוראה המבוטחים במספר קרנות פנסיה ותיקות או חדשות בתקופות שונות, יציינו את כולן ויצרפו את הדוח האחרון של כל קרן.

 • פנסיה תקציבית: עובדי הוראה שהועסקו בהוראה בשירות המדינה וחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית, יציינו זאת וכן את התקופה שבה חל עליהם הסדר פנסיה תקציבית. עובדי הוראה שהקפיאו את זכויותיהם בפנסיה תקציבית, יצרפו את מכתב הקפאת הזכויות. אם נערך הסכם רציפות זכויות, יש לצרף עותק מהסכם הרציפות עם הקרנות הוותיקות ודוח פרטי שירות. חשוב לסיים הטיפול בזכויות במחוז טרם הפרישה!

 • ייפויי כוח: יש לצרף ייפוי כוח בחתימת עובד ההוראה המייפה את כוחה של מנהלת הגמלאות במשרד האוצר לקבל בעתיד מקרן הפנסיה החדשה שבה בוטח מידע עדכני על יתרתו הצבורה בקרן, לצורך חישוב הפנסיה המוקדמת.

 • ביטוח במספר קרנות: עובדי הוראה שבוטחו במספר קרנות פנסיה חדשות בתקופות שונות, יסרקו ייפוי כוח חתום בחתימתם עבור כל אחת מקרנות הפנסיה החדשות שבהן בוטחו. על ייפויי הכוח לכלול פרטים על הבעלות או הבעלויות המעסיקות אותם טרם פרישתכם, לרבות כתובת, שם חשב השכר, מספר הטלפון והפקס של הבעלות ודוא"ל של החשב. עיכוב במסירת נתונים עדכניים ומלאים עלול לגרום לעיכוב בתשלום הקצבה!  

 • מידע על פרישה מוקדמת מגורם נוסף: יש למלא הצהרה מלאה, כולל מקור הפנסיה המוקדמת וסכום הגמלה, ולצרף תלוש של קצבה זו.

לתשומת ליבכם,

 • עובדי הוראה הבוחרים לפרוש במסלול זה, לא יוכלו לעבוד במסגרת מוסדות חינוך רשמיים ו/או מוכרים שאינם רשמיים ביותר משליש משרה בשנתיים הראשונות שלאחר פרישתם.

 • עובדי הוראה המועסקים על ידי משרד החינוך במקביל לעבודתם בבעלות, רשאים להמשיך לעבוד במשרד החינוך בהתאם להיקף משרתם הקבוע.

שאלות ובירורים

שאלות בנוגע לפרישה מוקדמת יש להעביר לארגון העובדים שבו אתם חברים או למרכזות הוועדה, אגף בכיר כוח אדם בהוראה, משרד החינוך, ירושלים, בימים א'-ה' בין השעות 13:00-10:00:

 • גב' דורית סבג, טלפון 073-3935114 דוא"ל doritsa2@education.gov.il 

 • גב' רחל ציון, טלפון 073-3935151 דוא"ל racheltz@education.gov.il 

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי