דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
פרישה לגמלאות משירות המדינה
פרישה לגמלאות

עובד הוראה המועסק על ידי המדינה פורש לגמלאות בהתאם לחוקים החלים עליו, להוראות נציבות שירות המדינה, להוראות התקשי"ר ולהוראות נוספות בעניין זה, המתפרסמות מעת לעת. דף זה מציג הסבר על תהליך הפרישה, נסיבותיה והדרכים לשמירה על הזכויות.

לתשומת ליבכם, המערכת נפתחה להגשת בקשות לפרישה מוקדמת לסוף שנת הלימודים תשפ"א.

הסיבות לפרישה

להלן הסיבות הקיימות לפרישת עובד הוראה ממשרד החינוך (כמעסיק) המבוטח בפנסיה תקציבית:

פרישת גיל: 

מיועדת לעובד הוראה שמלאו לו 67 שנים, ומדובר בפרישת חובה ממערכת החינוך.  על פי החוק, הפרישה היא בסוף החודש שבו עובד ההוראה מגיע לגיל 67. ניתן להאריך העסקה עד סוף שנת הלימודים באמצעות מכתב של עובד ההוראה, המלווה גם בהמלצה מיוחדת של מנהל בית הספר, הפיקוח ומנהל/ת המחוז ובהחלטת מנכ"לית משרד החינוך.

פרישה מרצון: 

מיועדת לעובד הוראה בין הגילים 67-60 (לגננות מגיל 59).

פרישה מוקדמת: 

מיועדת לעובד הוראה בין הגילים 60-50. פרישה זו מותנית באישור של ועדת הגמלאות (ועדה משותפת לנציבות שירות המדינה ולמשרד החינוך) וכן עמידה במכסה ובקריטריונים הנקבעים בהתאם למדיניות נציבות שירות המדינה מדי שנה.

הקריטריונים לזכאות להיכלל בפרישה מוקדמת כשלב ראשון:

  • עובדי הוראה בעלי ותק של לפחות 20 שנה בהוראה.
  • עובדי הוראה שהועסקו לפחות 10 שנים בהיקף של שליש משרה ומעלה

על המחוז להעביר המלצות לוועדת הגמלאות, על פי סדר עדיפות מחוזי, וועדת הגמלאות מאשרת את הפרישה ותנאיה או דוחה את הבקשה.

פרישה בגין פטירה: 

במקרה של פטירה תשלום הגמלאות יועבר לשארים.

תהליך הפרישה

פרישת גיל:

 1. צפייה בפרטי שירות ובנתוני פרישה מהפורטל וצירוף מסמכים.
 2. פגישה עם פקיד פרישה במחוז – חתימה על תביעה לגמלה.
 3. צפייה בנתוני סיכום פרישה ובאישורי פרישה מהפורטל. 

פרישה מרצון: 

 1. הגשת בקשה לפרישה מהפורטל
 2. צפייה בפרטי שירות ובנתוני פרישה מהפורטל וצירוף מסמכים.
 3. פגישה עם פקיד פרישה במחוז – חתימה על תביעה לגמלה.
 4. צפייה בנתוני סיכום פרישה ובאישורי פרישה מהפורטל.

פרישה מוקדמת:

 1. הגשת בקשה לפרישה מוקדמת מהפורטל.
 2. הזנת חוות דעת על ידי מנהל בפורטל מוסדות חינוך והזנת חוות דעת על ידי מפקח.
 3. קבלת תשובה על אישור עקרוני לפרישה מוקדמת.

עם קבלת אישור עקרוני לפרישה מוקדמת, המשך התהליך:

 4. צפייה בפרטי שירות ובנתוני פרישה מהפורטל וצירוף מסמכים.
 5. פגישה עם פקיד פרישה במחוז – חתימה על תביעה לגמלה.
 6. צפייה בנתוני סיכום פרישה ובאישורי פרישה מהפורטל.

פרישה רפואית:

 1. תהליך ועדה רפואית.
 2. אם מסקנת הוועדה היא הפסקת עבודה, תיפתח אוטומטית בקשה לפרישה.
 3. צפייה בפרטי שירות ובנתוני פרישה מהפורטל וצירוף מסמכים.
 4. פגישה עם פקיד פרישה במחוז – חתימה על תביעה לגמלה.
 5. צפייה בנתוני סיכום פרישה ובאישורי פרישה מהפורטל. 

פרישה בגין פטירה:
פנייה למחוז לפתיחת הליך תביעה לגמלה.

ביטוח פנסיוני

כל עובדי ההוראה המועסקים על ידי המדינה או על ידי מעסיק אחר חייבים להיות מבוטחים בביטוח פנסיוני - בפנסיה תקציבית של המדינה או באחת מקרנות הפנסיה הצוברות (קרנות ותיקות או קרנות חדשות) - לצורך שמירה על זכויותיהם עם פרישתם לגמלאות וקבלת גמלה. האחריות להצטרפות לקרן הפנסיה מוטלת על עובד ההוראה.

פנסיה תקציבית

פנסיה זו ממומנת על ידי המדינה, והיא חלה על מי שחוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970, חל עליו. החל מ-1.1.04 קיים ניכוי מהשכר של עובד ההוראה עבור דמי הניהול של הפנסיה התקציבית, העומד כיום על 2%.

הזכאים לפנסיה תקציבית:

הם עובדי הוראה בעלי קביעות קודם לתאריך 1.9.02, שעבדו לפחות שליש משרה במשך 10 שנים ומעלה.

פנסיה צוברת

בפנסיה צוברת מנוכה אחוז מסוים ממשכורתו של עובד ההוראה לקרן הפנסיה, והמעסיק מפריש חלק נוסף לקרן על חשבון קופת הפיצויים ועבור קופת התגמולים.

הזכאים לפנסיה צוברת:
עובדי הוראה המבוטחים בקרנות פנסיה ותיקות טרם כניסתם למשרד החינוך כמעסיק (עד לשנת 1995).

  • עובדי הוראה שנכנסו למערכת החינוך ולמשרד החינוך (כמעסיק) לאחר 1.9.02, מבוטחים בקרנות פנסיה חדשות. על עובד ההוראה לבחור את קרן הפנסיה באופן עצמאי וללא התערבות או ייעוץ של שום גורם במשרד החינוך.
  • עובדי הוראה חדשים שהחלו לעבוד במערכת החינוך (לא במשרד החינוך כמעסיקים) לאחר 1995 צריכים להיות מבוטחים בקרן פנסיה חדשה, על פי בחירתם.

עובדי משרד החינוך המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות, יכולים לפרוש בפרישה מוקדמת כעובדי ההוראה האחרים, כאמור לעיל.

פרישה רפואית מקרן צוברת נעשית ישירות מול הקרן ועל פי החלטה של ועדה רפואית בקרן, ולאחריה - ועדה רפואית של משרד הבריאות.

לשאר הפרישות מקרנות צוברות, תקנון הקרן קובע את התנאים לפרישה וקבלת הגמלה. יש לפנותלקרן הפנסיה או לארגון היציג לבירור פרטים. 

שמירה על זכויות הפנסיה

שמירת רציפות זכויות לגמלה לעובדי בעלות שעברו לעבוד במדינה
עובד הוראה שעבד בבעלות ובוטח בפנסיה תקציבית או באחת מקרנות הפנסיה הוותיקות ועבר לעבוד במשרד החינוך, רשאי להגיש בקשה לשמירת רציפות זכויות לגמלה.

לצורך טיפול בשמירת רציפות יש להמציא אישורים כמפורט: עובד שבוטח בפנסיה תקציבית - יש להמציא אישור מהרשות המקומית על תקופת עבודה; עובד שבוטח באחת מקרנות הפנסיה הוותיקות - יש להמציא דוח עדכני על תקופת זכויותיו בקרן הפנסיה. 

  • ניתן לערוך הסכם רציפות זכויות עד למועד הפרישה בלבד.

שמירת רציפות זכויות לגמלה לעובדי מדינה שעברו לעבוד בבעלות
עובד הוראה שהפסיק לעבוד במשרד החינוך ועבר לעבוד מטעם הבעלות, רשאי להגיש בקשה לשמירת רציפות זכויות לגמלה, בתנאי שהוא מבוטח בפנסיה תקציבית או באחת מקרנות הפנסיה הוותיקות. על עובד הוראה להמציא אישור מהמעסיק על תקופת עבודה, ובאיזו פנסיה הוא מבוטח.  כמו כן עליו להמציא דוח מעודכן על תקופת זכויותיו בקרן הפנסיה.

  • ניתן לערוך הסכם רציפות זכויות לגמלה עד למועד הפרישה בלבד.

רכישת זכויות לגמלה
עובד הוראה המבוטח בפנסיה תקציבית ושהה בחופשה ללא תשלום (חל"ת), רשאי להגיש בקשה לרכישת הזכויות לגמלה לתקופה זו. רכישת הזכויות ניתנת כל עוד העובד פעיל בעבודתו או  נמצא  בחופשה ללא תשלום. עובד שהפסיק את עבודתו במשרד החינוך אינו יכול לבצע הרכישה. כמו כן לא ניתן לרכוש זכויות עבור תקופה שבה לא אושר לעובד ההוראה חל"ת.

צירוף שירות קודם
עובד שעבד קודם לשירותו במשרד החינוך במשרד ממשלתי אחר או בגוף ציבורי, כגון משטרה, צה"ל, שליחות מטעם משרד החוץ, רשאי לבקש לצרף את שירותו הקודם לזכויות הגמלה. 

עובד שקיבל פיצויים על עבודתו הקודמת יוכל לערוך צירוף שירות רק לאחר החזרת הפיצויים.

הגדלת שירות
עובד הוראה שפורש לגמלאות ממשרד החינוך, מפנסיה תקציבית בלבד, רשאי להגיש בקשה להגדלת אחוזי קצבתו ועד 70% ממשרה מלאה לכל היותר. ההגדלה ניתנת לפי קריטריונים שונים, ורק מי שעונה על אחד או יותר מהקריטריונים מוזמן להגיש בקשה בתוספת המסמכים הנדרשים. רצוי להגיש הבקשות מספר חודשים טרם מועד הפרישה.

הקפאת זכויות לגמלה
עובד הוראה שצבר 10 שנות עבודה לפחות (120 חודשים של עבודה בפועל), בוטח בפנסיה תקציבית ומסיבות שונות הפסיק עבודתו במשרד החינוך (ללא קבלת פיצויים), רשאי לערוך הקפאת זכויות לגמלה בתנאים הבאים:

  • אם עבד בין 20-10 שנה יהיה זכאי לקבל קצבה החל מהגיעו לגיל 67.
  • אם עבד 20 שנה ומעלה, יהיה זכאי לקבל קצבה החל מהגיעו לגיל 60.

הפקדה לקופת גמל לקצבה - 15.25%

עובד הוראה במוסדות חינוך רשמיים, שהחל להיות מבוטח בפנסיה תקציבית של המדינה, ושלא השלים 10 שנות שירות במדינה המזכות בגמלאות, ועבר באופן מידי לעבוד בהוראה בחטיבות העליונות בבעלות אחרת שבה הוא מבוטח בקרן צוברת חדשה - יכול להגיש בקשה דרך מחוז עבודתו במשרד החינוך לקבלת פיצוי מיוחד, שיועבר לוועדת הגמלאות בתחום גמלאות במטה. הוועדה תחליט אם הוא זכאי או לא זכאי לפיצוי זה, המופקד לקופת גמל, ותעביר הודעה למחוז שיעדכן את המורה.

הנתונים שלי

​להגשת בקשה לערעור על ועדת קורונה יש לפתוח פנייה בתחתית דף זה.

נושא הפנייה: פנסיה והפסקת עבודה. תת-נושא: ערעור על החלטת ועדת קורונה

קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי