דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
עובדי הוראה בסיכון בתקופת נגיף קורונה המלמדים בגנים ובכיתות א'-ב' בחינוך הרשמי בשנת הלימודים תשפ"א
עובדי הוראה בסיכון

​בהתאם להחלטת בית הדין לעבודה מיום 31.8.2020, עובדי הוראה בסיכון בריאותי גבוה או מרבי בתקופת נגיף הקורונה, המלמדים בגני ילדים או בכיתות א'-ב' בחינוך הרשמי בשנת הלימודים תשפ"א ומעוניינים בכך, יוכלו לבחור באחת משתי החלופות בכפוף למפורט להלן:

 • פרישה מוקדמת מטעמי סיכון בגין נגיף קורונה.

 • יציאה לחופשה ללא תשלום – חל"ת ביטוח לאומי מטעמי סיכון – נגיף קורונה.

קביעת רמת סיכון גבוה או מרבי

רמת הסיכון לעובד הוראה תיקבע על ידי ועדת קורונה במשרד הבריאות שתוסמך לכך על ידי משרד החינוך. בימים הקרובים, עם סיום גיבוש החלטות הוועדה, יפורסמו בפורטל פרטים נוספים על אודותיה. למידע כללי בלבד לגבי גורמי הסיכון ניתן לעיין בחוזר משרד הבריאות מיום 30.4.20. ועדת קורונה תשקול שיקולים מפורטים ונרחבים מהאמור בחוזר זה. הוועדה אינה מוגבלת לקבוע את רמת הסיכון לפיו.

פרישה מוקדמת בשל נגיף קורונה

מיועדת לגננים ולגננות ולמורים ולמורות המלמדים בכיתות א'-ב' בחינוך הרשמי (להלן: עובד הוראה), שנקבע בוועדת קורונה כי הם בסיכון גבוה או מרבי ועומדים בתנאים הבאים: 

 • בגיל 60-50.

 • 20 שנות ותק ומעלה בהוראה.

על עובד ההוראה העומד בקריטריונים להגיש בקשה לפרישה מוקדמת - קורונה במערכת פרישה ולצרף בעת הגשת הבקשה את המסמכים כמפורט להלן:

לתשומת ליבכם

 • בקשות שאינן מלאות לא יידונו.

 • החלטת הוועדה המלאה והמפורטת הכוללת את המידע הרפואי תישלח לעובד ההוראה בלבד.

 • סיכום תמציתי של החלטת הוועדה הסופית, שאינו כולל מידע רפואי, יישלח לאגף כוח אדם בכיר בהוראה במשרד החינוך.

 • ניתן יהיה להגיש השגה או ערר על החלטת הוועדה בתוך 45 יום ממועד החלטת הוועדה. פרטים נוספים בעניין זה יפורסמו בהמשך.

 • עובד הוראה המבקש לפרוש, יוכל להפסיק את עבודתו בתוך ארבעה ימים מיום הגשת הבקשה. אם לא תאושר לו פרישה מוקדמת, הוא יוכל לצאת לחל"ת כמפורט להלן.

יציאה לחל"ת ביטוח לאומי מטעמי סיכון - נגיף קורונה

עובד הוראה יוכל לבקש ולקבל אישור יציאה לחופשה ללא תשלום (חל"ת) בכפוף להודעתו המוקדמת ארבעה ימים מראש. לחלופין יוכל עובד ההוראה לבחור להמשיך לעבוד עד שיתברר מצב הסיכון שלו בוועדת קורונה. 

חל"ת זה מיועד לעובד הוראה שאושר בוועדת קורונה כמצוי בסיכון גבוה או מרבי. הבקשה תוגש במערכת חופשות.

להלן המסמכים אשר על עובד ההוראה להגיש לבקשה לחל"ת ביטוח לאומי מטעמי סיכון קורונה:

 • טופס ויתור סודיות רפואית

 • מסמכים רפואיים: סיכום מידע רפואי ממוחשב מרופא המשפחה וכל אישור רפואי אחר שיש בידו ורלוונטי לעניין זה.

לתשומת ליבכם, בשלב זה עדיין לא ניתן לצרף טפסים. הודעה על האפשרות לצרף טפסים תישלח בהמשך.

תנאי חל"ת ביטוח לאומי בשל נגיף קורונה

 • תנאי הזכאות לדמי אבטלה בעת יציאה לחל"ת בשל נגיף קורונה נקבעים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 • במהלך תקופת החל"ת עובד ההוראה אינו זכאי לכלל הזכויות שזכאי להן עובד במסגרת עבודתו, לרבות זכויות סוציאליות המוענקות לעובד הוראה בחינוך הרשמי, כגון צבירת ימי מחלה. כמו כן, העובד אינו זכאי לזכויות עתידיות בגין תקופה זו, לרבות פיצויי פיטורים וכדומה.

עובד הוראה שייקבע לגביו בוועדת קורונה שהוא במצב סיכון גבוה או מרבי:

 1. ישולמו לו בגין החודשים ספטמבר-אוקטובר הפרשות לפנסיה (או רכישת זכויות בפנסיה תקציבית) בגובה של 67.5% מהשכר הקובע ערב צאתם לחל"ת או חלף הפרשות, וכן פיצוי בגין קרן השתלמות, באופן שייקבע בהמשך.

 2. חלקו של העובד בלבד (ולא חלק המעסיק) שישולם עבור העובד לקרן הפנסיה בתקופת החל"ת יקוזז משכרו של העובד, עם חזרתו של עובד ההוראה לעבודה בתום החל"ת (או יקוזז במסגרת גמר חשבון, אם העובד לא ישוב לעבודה בהוראה בשירות המדינה בתום תקופת החל"ת).

 3. רכישת הזכויות עבור העובד המבוטח בפנסיה תקציבית לתקופת החל"ת תבוצע באמצעות העברת סכום כספי בתלוש השכר של העובד, שתנותב לרכישת הזכויות בפנסיה תקציבית בלבד.

 4. מובהר כי חיוב במס שיחול בגין האמור בסעיפים 1, 2 או 3 יחול על עובד ההוראה.

 5. לעניין הזכויות לפנסיה בגין תקופה החל"ת מחודש נובמבר 2020 ואילך, יצאו הנחיות בהמשך.

עובד הוראה שייקבע לגביו על ידי הגורם המוסמך כי אינו במצב סיכון גבוה או מרבי:

 1. לא ישולמו לו בגין חודשיים אלו (ספטמבר-אוקטובר 2020) הפרשות לפנסיה ופיצוי בגין קרן השתלמות.

 2. העובד יוכל לחזור לעבודה מיום 1.11.2020.

 3. העובד יהיה זכאי להמשיך לשהות בחל"ת בהתאם לכללי הביטוח לאומי, ללא ההטבות העודפות לעובדי הוראה המצוינות לעיל (הפרשה לפנסיה וכדומה).

עובד הוראה בפנסיה תקציבית: 

עובד הוראה בפנסיה תקציבית בהתאם לסעיף 11(4) לחוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), תש"ל-1970 רשאי לרכוש את תקופת החל"ת, אם הוא עומד בתנאים לכך.

הבהרות

 • לפרטים נוספים יש לפנות אל תחום כוח אדם בהוראה, במחוז שבו עובד ההוראה משובץ.  

 • יובהר כי כל האמור לעיל חל על גננים וגננות או מורים ומורות בסיכון בכיתות א'-ב' בחינוך הרשמי. אם עובד הוראה שאינו גננת או מורה בכיתות א'-ב' בחינוך הרשמי יבקש לצאת לחל"ת ביטוח לאומי מטעמי סיכון – קורונה, עליו לצאת לחל"ת לכל שנת הלימודים תשפ"א. הזכויות המפורטות בחוזר זה לא יחולו עליו.

קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי