דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
העברות
העברות

​​​​​​​​​​​​​​העברות מבוצעות במקרים הבאים: העברות לבקשת עובד ההוראה, העברות יזומות של המשרד מטעמי צמצום תקן, סגירת כיתות, סגירת מגמות, סגירת מוסד, העברות מטעמי אי הסתגלות עובד ההוראה ואקלים סביבתי וכן העברות ממגמה למגמה, מחינוך ממלכתי לחינוך ממלכתי-דתי ולהפך. 

בנתוני ההעברות היזומות או ההעברות האישיות שלכם וכן להוריד את הטפסים הרלוונטיים לצורך הגשת בקשה להעברה.

בקשה להע​ברה וערעור על העברה

עובד הוראה מוסמך, המבקש העברה ממוסד חינוך רשמי במחוז אחד למוסד חינוך רשמי במחוז אחר, יגיש בקשה מנומקת למנהל המחוז שבו הוא עובד עד 31 במרץ. הודעה על כך מתפרסמת מדי שנה בשנה בחוזר מנכ"ל.

 • עובד ההוראה יגיש את בקשת ההעברה באמצעות טופס בקשה להעברה. יש לצרף לבקשה מסמכים מתאימים על פי הצורך, ולהגיש את הטופס המקורי בשני העתקים. 

 • ערעור על העברה יזומה ניתן להגיש באמצעות טופס ערעור.

 • מנהל המחוז לא יטפל בבקשה ולא יאשר בקשה שתוגש לאחר 31 במרץ.

 • למדיניות ההעברות המפורטת ראו ​​בתקנון השירות לעובדי הוראה.

הנתונים שלי

העברות יזומות

לא נמצאו נתונים לעובד הוראה

העברות יזומות

לא נמצאו נתונים לעובד הוראה

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

יש שלושה סוגי העברות:

 1. העברת עובד הוראה ממחוז למחוז על פי בקשת העובד.

 2. העברה יזומה על ידי משרד החינוך.

 3. העברה ממחוז למחוז.

עובד הוראה מוסמך וקבוע רשאי להגיש בקשה מנומקת להעברה ממחוז למחוז אל גף כוח אדם בהוראה במחוז שבו הוא מועסק.

גף כוח אדם בהוראה לא יאשר העברת עובד הנמנה עם אחת הקבוצות הבאות:

 • עובד הוראה בלתי מוסמך ובלתי קבוע.

 • עובד הוראה שלא המציא ללשכה המחוזית אישור על סיום הבדיקות הרפואיות שחויב בהן.

 • עובד הוראה שחוות דעת הפיקוח על עבודתו בינונית ומטה.

 • עובד הוראה המוצע לפיטורין פדגוגיים או לאזהרת מנכ"ל.

 • עובד הוראה שמתקיים לגביו משא ומתן באשר לסיום שירותו מכל סיבה שהיא.

 • עובד הוראה שקיבל הלוואות מותנות וטרם השלים את התחייבויותיו כלפי משרד החינוך. אם בנסיבות המקרה קיימת הצדקה לאישור הבקשה, יהא על העובד להחזיר את ההלוואה לפני מתן האישור. מסכום ההלוואה ינוכה החלק היחסי לתקופת שירותו העומדת בתנאי ההלוואה.

על עובד ההוראה להגיש בקשה מנומקת לגף כוח אדם בהוראה במחוז עד 31 במרץ. לעובדי הוראה במגזר הערבי התאריך הקובע הוא 15 בינואר.

יש להגיש את בקשת ההעברה בטופס המופיע באזור הטפסים. לבקשה יש לצרף מסמכים מתאימים לפי הצורך.


מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז הוא שמחליט לאשר את הבקשה לאחר עיון בתיק ובחוות הדעת של המפקח הכולל וכן בחוות דעת של המפקח המקצועי (אם מדובר במורה למקצועות ההכשרה או לשפות זרות) ובהתייעצות עם המחמ"ד (אם מדובר בעובד במוסד חינוך ממלכתי-דתי). במידת הצורך, גם לאחר תיאום עם מנהל גף כוח אדם בהוראה של המחוז הקולט.

אם מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז החליט לאשר את ההעברה, יודיע עד 30 באפריל לעובד ולמחוז הקולט כי מאושרת העברה מסויגת. העברה מסויגת אינה העברה מוחלטת המחייבת את המחוז החדש לקלוט את עובד ההוראה, ועובד ההוראה יכול לחזור בו ולהישאר במחוז האם.

ההחלטה תובא לידיעת המפקח הכולל, לידיעת המפקח המקצועי (אם העובד הוא מורה מקצועי) ולידיעת המחמ"ד (אם מדובר בעובד בחינוך הממלכתי-דתי).

אם אושרה העברה מסויגת לעובד הוראה ולא נמצאה לו עבודה, תאושר לו חופשה ללא שכר מהמחוז הקולט, ובהערות יצוין כי מעמדו בעת החופשה הוא כשל מועבר בהסתייגות (עד שלוש שנים).

עובד שאושרה לו העברה מסויגת למחוז אחר ולא הוצעה לו עבודה במחוז הקולט עד 1 באוגוסט, רשאי להישאר במקום עבודתו הקבוע. על החלטתו זו עליו להודיע בכתב, בדואר רשום או בפקס, לא יאוחר מ-5 באוגוסט, לגף כוח אדם בהוראה במחוז שבו הוא מועסק ולגף כוח אדם במחוז שאליו אושרה העברתו.

אם העובד לא הודיע, כאמור, על רצונו לשוב למשרתו הקבועה, המחוז המעביר רשאי לשבץ במקומו עובד אחר.

אם החליט מנהל הגף לכוח אדם בהוראה במחוז לדחות את הבקשה, יודיע על כך לעובד בטופס המתאים עד 30 באפריל.

בהודעה לעובד יציין מנהל גף כח אדם בהוראה במחוז את הנימוקים לדחיית בקשתו, וכי מוקנית לעובד הזכות לערער בכתב על ההחלטה תוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה.

ההחלטה על דחיית הבקשה תובא לידיעת המפקח הכולל וכן לידיעת המפקח המקצועי (אם העובד הוא מורה מקצועי) ולמחמ"ד (אם מדובר בעובד במוסד ממלכתי-דתי).

אם ערער העובד בכתב בתוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה השלילית, ישקול מנהל המחוז את הבקשה מחדש, והחלטתו תהיה סופית.

אם החליט מנהל המחוז לקבל את הערעור, יעביר את החלטתו למנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז, והוא יפעל על פי המתחייב מההחלטה.

אם שובץ העובד במחוז הקולט עד 1 באוגוסט, שוב לא נשמרת לו משרתו במחוז שממנו עבר. לפיכך על המחוז הקולט להודיע מיד למחוז שממנו עבר העובד על השיבוץ, ובשום מקרה לא יאוחר מ-31 ביולי.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי
אולי יעניין אותך