דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
ימי מחלה
יתרות ימי מחלה

עובד הוראה זכאי לחופשת מחלה של 30 יום בשנה או למספר "שעות ימי מחלה", וזאת יחסית להיקף העסקתו השנתי ובניכוי היעדרויותיו במהלך השנה. עובד הוראה המועסק על ידי המדינה יכול לצפות בדף זה ביתרות ימי מחלה שנצברו עבורו. 

 

חופשת ימי מחלה

מחלה מוגדרת כ"מצב בריאותי לקוי הנוטל את כושר העבודה". עובד זכאי לחופשת מחלה כאשר הוא סובל ממחלה מסיבה כלשהי, כגון מחלה רגילה, שמירת היריון, תאונה שקרתה מחוץ לשעות העבודה וכד', ובתנאי שהמציא תעודה רפואית חתומה על ידי רופא.​

עובד הוראה במשרה מלאה ויותר זכאי בשנה אחת ל-​30 ימי מחלה, דהיינו חודש בשנה, ובכלל זה שבתות וחגים (למעט פגרות סוכות, חנוכה ופסח), ואם עבד פחות משנה - הוא זכאי לשלושה ימים לכל חודש עבודה בהוראה (חופשת הקיץ איננה נחשבת). זכות זו ניתנת לצבירה ללא הגבלה (תקשי"ר 33.212).

עובד הוראה זכאי לחופשת מחלה בשכר באופן יחסי לחלקיות משרתו.​

גרירת ימי מחלה

עובד הוראה שחלה בתקופת עבודתו בנסיבות המזכות אותו בחופשת מחלה, ינצל תחילה את כל חופשת המחלה העומדת לזכותו אצל המעביד באותה שעה. אחרי שניצל חופשה זו, יפנה המורה למעבידיו הקודמים ויקבל מהם אישור על ימי המחלה שהוא לא ניצל. האישור הנ"ל יינתן בתנאים אלה:

 1. ​המורה לא קיבל מאותו מעביד פיצויים.

 2. לא חלו הפסקות שירות בהוראה.

 3. המורה יצא לחופשה ללא שכר כדין.

המעביד הנוכחי ישלח למורה החולה משכורת בהתאם לימי המחלה הבלתי מנוצלים המצויים באישור שהתקבל. המעביד הנוכחי ​ישופה על ידי המעביד הקודם בשיעור שכרו הכולל של עובד ההוראה לימי מחלה (כפי שציינו באישור, כולל התוספות הסוציאליות).

התשלום בגין גרירת ימי מחלה שלא נוצלו מבוסס על משכורתו האחרונה של עובד ההוראה, ערב יציאתו לחופשת מחלה.​​

פירוט נוסף ​בנושא חופשת מחלה, סוגי היעדרויות וגרירת ימי מחלה ניתן למצוא בתקנון השירות של עובדי הוראה. 

ניתן לצפות בפירוט ימי המחלה בתלוש השכר שבמערכת נתוני שכר.​

הנתונים שלי

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
כן. בתקופת חופשת המחלה זכאי העובד למשכורת שהיה מקבל עבור אותו פרק זמן אלמלא היה חולה והוסיף לעבוד. תקופה זו נחשבת כתקופת עבודה לכל דבר ועניין, למעט העובדה שהעובד אינו צובר ימי מחלה נוספים עבור התקופה שבמהלכה הוא מנצל ימי מחלה לפני פרישה.
אם עובד הוראה חלה בימי פגרת הקיץ, חופשת סוכות, חופשת חנוכה או חופשת הפסח והביא אישור רפואי על כך, לא תחויב מכסת חופשת המחלה שלו עבור ימים אלה.
תקופת חופשה ללא תשלום היא תקופה שבה מושעים יחסי עובד-מעביד, ולכן אין אפשרות לצבירת ימי מחלה בתקופה זו.
עובד הוראה רשאי להיעדר עד 6 ימים בשנה בשל מחלת בן זוגו, על חשבון ימי המחלה הצבורים העומדים לזכותו. אם הוא מבקש לעשות זאת, עליו למסור למנהל בית הספר הצהרה בצירוף אישור מהרופא המטפל בבן הזוג בדבר היות בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יומיות. כל עוד לא מסר העובד את המסמכים הנדרשים, לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה כדין.
עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנה, זכאי לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילדו על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו.

עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנים ונמצא בהחזקתו הבלעדית, או שהוא הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב-1992, יהיה זכאי לזקוף עד 12 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ילדו על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

עובד הנעדר מעבודתו כאמור ימסור הצהרה חתומה בידו ובידי בן זוגו, ואם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית - בידו בלבד, בצירוף אישור רפואי בדבר מחלת הילד, לגף כוח אדם בהוראה שבמחוז עבודתו. אם בן הזוג עובד עצמאי ולא נעדר מעבודתו, יש לצרף אישור על היות בן הזוג עובד עצמאי.

הסמכות לדון ולהחליט בעניין זה היא בידי מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז. כל עוד לא מסר העובד את המסמכים הנדרשים, לא יראו בהיעדרותו היעדרות מוצדקת.

מקור:
חוזר מנכ"ל סב/1(א),
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ד-1993
תיקון מספר 6 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשס"ב-2002
עובד הוראה שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק, שיש לו ילד החולה במחלה ממארת שלא מלאו לו 18 שנה, זכאי להיעדר עד 30 ימים בשנה בשל מחלת ילדו על חשבון ימי המחלה הצבורים העומדים לזכותו. אם בן זוגו עובד, אך לא נעדר מעבודתו מכוח הזכאות שלו, או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של עובד ההוראה, העובד זכאי להיעדר עד 90 ימים בשנה בשל מחלת הילד.

עובד הנעדר מעבודתו כאמור, ימסור הצהרה חתומה בידו וביד בן זוגו, ואם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית - בידו בלבד, בצירוף אישור רפואי בדבר מחלת הילד, לגף כוח אדם בהוראה במחוז עבודתו. אם בן הזוג הוא עובד עצמאי, ובן הזוג לא נעדר מעבודתו, יש לצרף אישור על היות בן הזוג עובד עצמאי.

הסמכות לדון ולהחליט בעניין זה היא בידי מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז. כל עוד לא מסר העובד את המסמכים הנדרשים לא יראו בהיעדרותו כהיעדרות מוצדקת.

ראו: חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993; תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ד-1993
פנייה לקבלת שירות

פנייתך התקבלה במערכת והיא תטופל בהקדם.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --