דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
ימי מחלה
יתרות ימי מחלה

עובד הוראה זכאי לחופשת מחלה של 30 יום בשנה או למספר "שעות ימי מחלה", וזאת יחסית להיקף העסקתו השנתי ובניכוי היעדרויותיו במהלך השנה. עובד הוראה המועסק על ידי המדינה יכול לצפות בדף זה ביתרות ימי מחלה שנצברו עבורו. 

חופשת ימי מחלה

מחלה מוגדרת כ"מצב בריאותי לקוי הנוטל את כושר העבודה". עובד זכאי לחופשת מחלה כאשר הוא סובל ממחלה מסיבה כלשהי, כגון מחלה רגילה, שמירת היריון, תאונה שקרתה מחוץ לשעות העבודה וכד', ובתנאי שהמציא תעודה רפואית חתומה על ידי רופא.​

עובד הוראה במשרה מלאה ויותר זכאי בשנה אחת ל-​30 ימי מחלה, דהיינו חודש בשנה, ובכלל זה שבתות וחגים (למעט פגרות סוכות, חנוכה ופסח), ואם עבד פחות משנה - הוא זכאי לשלושה ימים לכל חודש עבודה בהוראה (חופשת הקיץ איננה נחשבת). זכות זו ניתנת לצבירה ללא הגבלה (תקשי"ר 33.212).

עובד הוראה זכאי לחופשת מחלה בשכר באופן יחסי לחלקיות משרתו.​

גרירת ימי מחלה

עובד הוראה שחלה בתקופת עבודתו בנסיבות המזכות אותו בחופשת מחלה, ינצל תחילה את כל חופשת המחלה העומדת לזכותו אצל המעביד באותה שעה. אחרי שניצל חופשה זו, יפנה המורה למעבידיו הקודמים ויקבל מהם אישור על ימי המחלה שהוא לא ניצל. האישור הנ"ל יינתן בתנאים אלה:

 • ​המורה לא קיבל מאותו מעביד פיצויים.

 • לא חלו הפסקות שירות בהוראה.

 • המורה יצא לחופשה ללא שכר כדין.

המעביד הנוכחי ישלח למורה החולה משכורת בהתאם לימי המחלה הבלתי מנוצלים המצויים באישור שהתקבל. המעביד הנוכחי ​ישופה על ידי המעביד הקודם בשיעור שכרו הכולל של עובד ההוראה לימי מחלה (כפי שציינו באישור, כולל התוספות הסוציאליות).

התשלום בגין גרירת ימי מחלה שלא נוצלו מבוסס על משכורתו האחרונה של עובד ההוראה, ערב יציאתו לחופשת מחלה.​​

פירוט נוסף ​בנושא חופשת מחלה, סוגי היעדרויות וגרירת ימי מחלה ניתן למצוא בתקנון השירות של עובדי הוראה. 

ניתן לצפות בפירוט ימי המחלה בתלוש השכר שבמערכת נתוני שכר.​

הנתונים שלי

​לתשומת לבכם, יתרת ימי המחלה מתעדכנת ב-1 בחודש מדי חודש בחודשו.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
כן. בתקופת חופשת המחלה זכאי העובד למשכורת שהיה מקבל עבור אותו פרק זמן אלמלא היה חולה והוסיף לעבוד. תקופה זו נחשבת כתקופת עבודה לכל דבר ועניין, למעט העובדה שהעובד אינו צובר ימי מחלה נוספים עבור התקופה שבמהלכה הוא מנצל ימי מחלה לפני פרישה.
אם עובד הוראה חלה בימי פגרת הקיץ, חופשת סוכות, חופשת חנוכה או חופשת הפסח והביא אישור רפואי על כך, לא תחויב מכסת חופשת המחלה שלו עבור ימים אלה.
תקופת חופשה ללא תשלום היא תקופה שבה מושעים יחסי עובד-מעביד, ולכן אין אפשרות לצבירת ימי מחלה בתקופה זו.

יש להגיש אישורים רפואיים רלוונטיים מרופאים מקצועיים וכן מידע רפואי ומכתב בקשה.

מעבירים את הבקשה לרופא המחוזי במשרד החינוך, ולאחר אישורו מפנים את הבקשה לוועדה, והוועדה מזמנת את עובד ההוראה.

​קרן ימי מחלה היא קרן של הארגונים היציגים (הסתדרות המורים, ארגון המורים) המוסמכת לתת מענק לעובד הוראה הנעדר עקב מחלה אם מילא אחר התנאים הבאים: ​

 • ​ ניצל את ימי חופשת המחלה הצבורה שעמדו לרשותו (כולל גרירת ימי מחלה אצל מעבידים קודמים בהתאם להסכמים הקיימים).

 • הוא עובד קבוע, עובד זמני או מועסק בחוזה מיוחד, והשלים שנת הוראה בפועל.

 • ביום גמר ניצול ימי המחלה הצבורים היה בשירות של אחד המעסיקים, כולל שירות כממלא מקום במשכורת חודשית.

 • הוא נעדר מעבודתו עקב מחלה, לאחר ניצול ימי המחלה הצבורים שלו, במשך 7 ימים רצופים לפחות.

 • הוא ניצל את חופשת המחלה המיוחדת שניתנה לו על ידי המדינה, אם אושרה לו חופשת מחלה כאמור.

​המענקים שיינתנו על ידי קרן ימי המחלה ייקבעו בהתחשב במצבו הכלכלי והסוציאלי של עובד ההוראה, אך לא יעלו על 100% משכרו של עובד ההוראה. התקופה שעבורה ישולמו מענקים מקרן ימי המחלה לא תעלה בדרך כלל על 3 חודשים רצופים. התשלום עבור ימי המחלה לפי הסכם זה יחושב על בסיס המשכורת שהייתה מגיעה לעובד ההוראה כאילו היה בחופשת מחלה רגילה בשכר.​

​שלבי הגשת בקשת המענק לעובדי הוראה מהסתדרות המורים:

 1. ​​הבקשה תוגש בטופס "בקשה למענק מקרן ימי מחלה לעובד הוראה" שימולא על ידי פקיד כוח אדם במחוז בשיתוף עם עובד ההוראה, ויוגש באמצעות המחוז להסתדרות המורים. יש להקפיד למלא את כל הפרטים, לצרף אישורים רפואיים ולציין את תקופת ההיעדרות. 

 2. נציגי הסתדרות המורים יציינו את הערותיהם בטופס, אם ממליצים או לא ממליצים, ויעבירו את הטופס למחוז שאליו שייך עובד ההוראה.

 3. מרכזת הקרנות בכל מחוז תכין את הבקשה לדיון בוועדה.​

שלבי הגשת בקשת המענק לעובדי הוראה מארגון המורים:

 1. הבקשה תוגש בטופס​ "בקשה למענק מקרן ימי מחלה לעובד הוראה" שימולא על ידי פקיד כוח אדם במחוז בשיתוף עם עובד ההוראה, ויוגש באמצעות המחוז לארגון המורים. יש להקפיד למלא את כל הפרטים, לצרף אישורים רפואיים ולציין את תקופת ההיעדרות. 

 2. נציגי ארגון המורים יציינו את הערותיהם בטופס, אם ממליצים או לא ממליצים, ויעבירו את הטופס​ לתחום הרווחה. מרכזת הקרנות תכין את הבקשה לדיון בוועדה. ​

עובד הוראה רשאי להיעדר עד 6 ימים בשנה בשל מחלת בן זוגו, על חשבון ימי המחלה הצבורים העומדים לזכותו. אם הוא מבקש לעשות זאת, עליו למסור למנהל בית הספר הצהרה בצירוף אישור מהרופא המטפל בבן הזוג בדבר היות בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יומיות. כל עוד לא מסר העובד את המסמכים הנדרשים, לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה כדין.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 7 ימי עבודה. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --